Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС речник

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Application Service Providing

Технология, позволяваща да се създават решения на основата на отдалечен достъп до сървър, на който е установено специално програмно осигуряване.

 

В2В или "бизнес - бизнес"

Категория електронна търговия, когато компаниите, осъществяват дейността си във веригата: избор на доставчик - заявка на стоката - получаване на сметката (фактура) - плащане, чрез използване на компютърна мрежа.

 

В2С или "бизнес - потребител"

Категория електронна търговия, която е еквивалентна на търговията на дребно и е представена от различни видове магазини с предлагане на всякакви потребителски стоки.

 

В2G - или "бизнес - държава"

Категория електронна търговия, която обхваща всички видове транзакции между корпорациите и държавните организации.

 

BTL (below-the-line — под черта) 

Комплекс от маркетингови коммуникации, отличаващи се от пряката реклама  ATL (above-the-Line) по нивота на въздействие на потребителите  и избора на средства за въздействие на целевата аудитория.

Включва: стимулиране на продажбите, мерчандайзинг, POS-материал (point of sale — място на продажба), директ мейл (direct mail — преки пощенски разпращания), изложби и много други.

 

C2C или "потребител - потребител"

Категория електронна търговия, която се извършва между потребителите. Обслужва търговски сделки между частни лица.

 

Data Mining

Анализ на данни. Средства за изследване хранилища на данни.

 

Disintermediation

Процес за намаляване на броя посредници и тяхната роля във веригата от производителя до потребителя на стока/услуга

 

Dotcom

Компания, дейността на която напълно протича в Интернет.

 

Email маркетинг
Email маркетинг представлява слабо – индивидуализирани съобщения по електронна поща.

 

eProcurement

Електронна система за снабдяване.

 

Google Analytics

Средство за Web–анализ на корпоративно ниво. Този Интернет ресурс позволява да се оцени трафика на сайта и ефективността на различни маркетингови мероприятия. Инструментите Google Analytics позволяват на потребителите, не само да анализират данните от посещения на сайта, но и да си съставят представа за това, каква е целевата аудитория посетила сайта.

 

EDIFACT

За премахване на различията при използване на EDI, в 1996 година от Икономическия и Социален съвет на ООН е изработена препоръка №25 по използване на стандарта EDIFACT. В нея се препоръчва да се модернизират съществуващите EDI-системи към използване на UN/EDIFACT, а тези, които се изграждат да се базират на UN/EDIFACT.

 

LBS

Услуги,  предоставяни с отчитане на местоположението.

Отчитане на местоположението се явява един от главните фактори за предоставяне на мобилни услуги на потребителите в контекста на техните потенциални потребности.

 

Link popularity

Индекс на цитиране, съответстващ на броя препратки към конкретен сайт от мрежата.

 

M-commerce (Mobile commerce)

Търговия с използване на услугите на мобилните мрежи.

 

MailChimp

Сервиз, позволяващ водене на  e-mail разпращания и e-mail маркетинг.

 

Multichannel-company

Компания, използваща няколко канала за продажба : магазини, каталози, Интернет и т.н.

 

Startup

Започваща "от нула" иновационна компания.

 

T-commerce (Televigion commerce)

Търгвия с използване на интерактивна цифрова телевизия  (Interactive digital televigion- iDTV).

 

Teleworking

Дистанционна работа.

 

Telecomputing

Организиран виртуален офис, в който се извършва разнообразна менижърска дейност.

 

v-commerce ( voice commerce)

Гласова търговия. Това са автоматични транзакции чрез Интернет, реализирани от гласови портали с помощта на компютър или телефон посредством гласови команди. Гласовите портали обслужват брокерски системи и управление на домашни прибори чрез Интернет.

 

u-commerce (universal commerce)

Универсална търговия с възможности за осъществяване на търговски действия чрез всякакво устройство, по всяко време и от всяка точка.

 

d-commerce (dinamical commerce)

Динамична търговия. Динамично ценообразуване, което позволява на продавачите да достигнат висока прозрачност на операциите и да извършват електронни транзакции при най- изгодни условия.

 

UN/EDIFACT

Акронимът UN/EDIFACT се разшифрова като "Правила на ООН за електронен обмен на документи за управление на търговията и транспорта" (United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport).

 

Hosting

Разполагане и поддържане на интернет сайт и необходимите за това приложения върху сървър. Аренда на апаратно-програмно осигуряване.

 

Web 2.0

Отнася се до ново поколение интерактивни Интернет сайтове и сервизи (социални мрежи, блог области, уикипедии и т.н.), възникнали в началото на 2000-те години.

 

Web -конференции (Video conferencing)

По своята структура Web –конференциите много приличат на конференции Usenet – в тях също се използват разклонени дискусии и т.н

 

А

 

Абонентски интернет модел (Subscription)

Потребителите периодично – ежедневно, ежемесечно или ежегодно плащат абонамента за услуга. Често се използва варианта на безплатен контент + премии (premium), т.е. само за абонати. Плащанията не зависят от степента на използване.

 

Агенти по търсене (Search Agent)

Програмно осигуряване или роботи за определяне на наличности и цени на стоки или услуги, необходими на купувач или определящи местоположението на тази информация.

 

Аренда (Lease)

Срещу арендно заплащане купувача получава право да използва продукта в съответствие със споразумение за права на използване (“terms of use”). Продуктът се връща на продавача при изтичане или при неизпълнение на съответния договор. В същия договор може да присъства право за получаване на собственост при приключване на договора.

 

Архитектура на предприятието (Enterprise Architecture, ЕА)

В съответствие с документа «Federal Enterprise Architecture Framework. Dev. by: The Chief Information Officers Council (USA)» архитектурата се явява стратегическа информационна основа, която осигурява:

 • Структурата на бизнеса;

 • Информацията, необходима за водене на бизнеса;

 • Технологиите, използвани за поддържане на бизнес операциите;

 • Процесите на преобразуване, развитие и преход, необходими за реализиране на нови технологии в отговор на появата на нови бизнес потребности.

Архитектурен анализ

Явява се един от ключовите архитектурни процеси в резултат на който се фиксира текущото състояние на архитектурните компоненти на предприятието (бизнес, данни, приложения и инфраструктура), както и тяхното взаимодействие. Чрез него се осъществява обратна връзка за уточняване на целите и задачите при реализиране на архитектурните процеси.

 

Архитектурен подход (architectural approach)

Архитектурният подход систематизира и дава чрез архитектурата на предприятието фиксирано описание във вид на работоспособни модели, диаграми и функционални коментарии на всички режими от дейността на даден обект.

Архитектурния подход се определя като критичен фактор за организации, които ефективно използват ИТ в своята дейност. Той се явява средство за повишаване ефективността на съществуващите в организациите бизнес процеси, както и за разработка и реализация на поддържащите ги технически системи. за осигуряване.

 

Архитектурни артефакти

Сведения, данни, модели, необходими за създаване и функциониране на архитектурата на предприятието.

 

Архитектурни процеси

Осигуряват обосновано и ефективно управление на развитието на бизнеса и поддържащите го информационни технологии.

 

Архитектурно описание

Единно, комплексно описание на текущото и целево състояние на бизнеса и информационните технологии, както и на техните взаимовръзки. Архитектурното описание се явява базис за разработката на архитектурата на предприятието, нейния анализ и поддръжка в актуално състояние.

 

Аукционен посредник (Auction Broker)

Поддържа аукциони на продавачи (частни или компании). Посредническите издръжки на продавача, за поместване на своето предложение и комисионните, зависят от стойността на транзакцията. Аукционите много се различават по условията и предлаганите стоки и по правилата за обявяване на цените.

 

Аутсорсинг (outsourcing)

Износ на производство, наричан по-често аутсорсинг , което е съкращение от outsourcing (Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination).

 

Афилиран маркетинг
Включва препратки от един сайт към друг, собственик на бранда.

 

Б

 

Банерен обмен (Banner Exchange)

Търговия с поместване на банери за продажба в мрежата от партньорски сайтове.

 

Банерна реклама

Използва се за изпълнение на бърз обхват на целева аудитория и усилване познаваемостта на рекламирания продукт.

 

Бизнес

Предприемаческа дейност с цел осигуряване на печалба. Произхожда от английската дума business, което пък произлиза от being busy, означаващо да бъдеш зает. Идеята за бизнеса е базирана на създаване на добавена стойност, т.е. създаване на някаква допълнителна ценност за потребителя, която той е готов да заплати.

Бизнес се явява:

 • Всякакъв вид дейност, носеща печалба или паричен доход.

 • “Творчески процес, съединяващ в себе труд и капитал в условията на риск” - казва френския икономист Жан-Батист Сей (1767-1832).

 

Бизнес модел

Бизнес моделът описва как организацията създава ценност и по какъв начин тази ценност се конвертира в пари.

 

Бизнес модел 2.0

Идеята за бизнес модел 2.0 е развита от Chen, T. F. (2009). Той посочва, че в бизнес моделите на двадесет и първи век трябва да се отчитат възможностите предоставяни от Web 2.0 , като:

 • колективна интелигентност;

 • мрежови комуникации;

 • генерирано от потребителите съдържание

 • възможността за самостоятелно подобряване на системите.

Бизнес модел 7S

Разработен е в началото на 1980 от Том Питърс и Робърт Уотърман, двама консултанти, работещи в консултантската фирма McKinsey & Company, Същността на модела е в седем вътрешни аспекти на организацията (Стратегия, Структура ,Системи,Споделени ценности,Умения,Стил,Персонал) , които трябва да бъдат приведени в съответствие, ако тя иска да бъде успешна.

 

Бизнес модел 6 W

Why + What + Where + When + Who+ How

 

Бизнес среда

Съвкупност от всички елементи, които съществуват извън границите на организацията и оказват (или са потенциално способни да окажат) въздействие на организацията или нейни части.

 

Битов продавач (Bit Vendor)

Продавач, който работи само с цифрови продукти и услуги, като съвместява и продажбата и доставката чрез Web (например, продажба на mp3, софтуер и т.н.).

 

Блогове
По независими оценки, около 30% от американските компании използват корпоративни блогове в един или друг формат – за публикации на корпоративни новини, полезна за клиентите информация, публикации на прес релизи, както и вътрешно корпоративна информация.

 

Борса (Marketplace Exchange)

Предлага пълен асортимент услуги, обхващащи целия процес на сделката, от пазарна оценка на предлаганата стока до провеждане на преговори и контрол за изпълнението. Борсите функционират както самостоятелно, така и при поддръжката на промишлени консорциуми.

 

В

 

Видео търсещ маркетинг(Video search marketing)

Отнася се до създаване на видеоклипове, които могат да се класират добре в резултатите от търсенето. Има три неща, които трябва да се имат предвид при видео SEO оптимизация:

 • Видеопродукция –качество, продължителност, формати и т.н.

 •  Целева Web  страница – съдържание, видеотрафик и други;

 • Разпределение – ключови думи, описания, връзки и SEO.

Видео социален маркетинг (SVM)

Използване на инструменти и технологии, които поддържат социална дейност около даден видеоклип - от страна на бизнеса за бизнес цели. Това може да стане със създаване на видео съдържание, разпределение и инструменти за споделяне, като блогове, социални мрежи, както и подкрепа на общности.

 

Визуален контент

Видео, изображения, потребителски илюстрации, анимация и инфографика) ще преминат от категорията „ това е добре да го имаш в маркетинговите материали” към ключова стратегия в борбата за лоялност и внимание на клиента.

 

Визитка

Използва се за реализация на такива задачи като:

 •  Интернет брандинг;

 •  Разпространение на информация за компанията;

 • Подобряване на узнаваемостта и подобряване на имиджа.

Виртуален магазин

Специализиран сайт, с помощта на който може в интерактивен режим да се купуват или продават виртуални цифрови стоки или услуги (например Amazon.com).

 

Виртуален пазар (Virtual Marketplace)

Виртуална галерия от магазини, хостинг на сервиз за онлайн търговия, където доходите на посредника се състоят от заплащане за първоначално установяване, ежемесечни плащания и/или плащане за транзакция. Може също да представя автоматизиран транзакционен и съпътстващ маркетингов сервиз.

 

Виртуален продавач (Virtual Merchant or e-tailer)

Продавач който продава чрез Web.

 

Виртуален продукт (стока)

Цифровизиран продукт, който се доставя до купувача чрез Интернет (например програмен продукт, електронна книга, електронна игра).

 

Виртуален свят

Интернет съобщество, което често приема формата на компютърно моделирана среда. Намирайки се в тази среда потребителите могат да взаимодействат един с друг, да ползват предварително създадени компютърни обекти или самостоятелно да ги създават.

 

Виртуална интеграция

Виртуална интеграция е нова форма на управление на веригата за добавена стойност .

При такава система, връзките на веригата за добавената стойност са събрани чрез неформални договорености между доставчици, партньори и клиенти. Доставките на необходимите компоненти се организират чрез Интернет. Същият тип схема се използва при обслужване на клиентите.

 

Виртуална търговия

Процес на покупко / продажба на цифрови стоки или услуги, която се реализира изцяло в рамките на Интернет.Търговия, при която субектите и обектите на търговски отношения са виртуални.

 

Виртуална услуга

Услуга, която се извършва изцяло по Интернет (например абонамент за музика)

 

Вирусен маркетинг

Интернет маркетинг, оказващ влияние върху целевата аудитория по придвижване на стоки и услуги за сметка и със силите на самата целева аудитория, доброволно (осъзнато, или не осъзнато) участваща в разпространение на информацията за маркетинговото предложение.

Маркетингова техника, използваща съществуващите социални мрежи за повишаване осведомеността за бранд, продукт, услуга.

 

Взаимосвързаност на бизнес средата

Изменението на един фактор води (в една или друга степен) до изменение на много други фактори и всички те пряко или косвено влияят върху дейността на организацията

 

Г

 

Геома́ркетинг

Маркетингов анализ, технология за приемане на решения с използване на пространствени данни в процеса  на планиране и  осъществяване на дейността в областта на пласмента на продукция и управлението на пространствено разпределени обекти.

 

Гласова поща (Voice-mail)

Участва съвместно със системата на електронна поща и може да разнообрази взаимоотношенията с клиентите.

 

Гласуване
Популяризатор на този метод се явява портала Digg. Новости се публикуват от членове на съобщество, които гласуват за придвижване на едни или други съобщения на първите страници на сайта. Появата на корпоративни новини в първата десетка на такива сайтове, оказва положително влияние на бранда на компанията.

 

Глобална бизнес среда (макро обкръжение)

Включва компоненти, които не оказват пряко въздействие на ежедневните операции на организацията, но косвено и влияят: икономика, социална сфера, политика, технологична сфера, екология и т.н.

 

Глобализация

Глобализация в R & D, технологии, производство, търговия, финанси, комуникации и информация, което води до отваряне на икономиките, глобална суперконкуренция (hypercompetition) и взаимозависимост на бизнеса

 

Гражданският маркетинг

Резултат от инициативата на активните потребители. Представлява съдържание, разработено изцяло от потребителите, с цел да информира, убеждава или напомня за определен бранд. Рекламното съобщение не се чува от търговец, производител или PR, а от приятел или от друг потребител.

 

Д

 

Двупосочен маркетинг

Използват се възможностите на Интернет за диалог с потребителите, с цел:

 • Предлагане на клиентите стоки и услуги, съгласно техните предпочитания;

 • Изграждане на дългосрочни отношения с клиентите.

Дебитни системи

Дебитните системи за онлайн плащания са изградени аналогично на техните офлайн прототипи - чекове и обикновени пари.

В схемата участват две независими страни

 • Емитент - субект, управляващ платежната система. Той пуска някакви електронни единици обслужващи плащанията

 • Потребител – извършват и приемат плащания в Интернет, използвайки пуснатите електронни единици

Директна търговия

Традиционна търговия, базирана на директния личен контакт на купувача с продавача. Основния процес е запознаването на купувача със стоката. От ефективната организация на този процес (управление взаимоотношенията с клиентите CRM) зависи времето на избора и решението за покупката.

 

Дискусионни листи

Дискусионните листи се създават за обмен на информация и обсъждане на въпроси по определена тематика. За разлика от списъците за разпращане, в дискусионните листи могат да пишат всички участници.  Като правило преди да бъде разпратено съобщението се верифицира.

 

Дистрибутор (Distributor)

Каталог, поддържащ връзката между голямо количество производители и купувачи Посредникът съдейства за деловите отношения между официалните (franchised) дистрибутори и техните търговски партньори.

 

Доверителен маркетинг

Интернет маркетинг, при който на потенциалните клиенти се иска разрешение преди да им се представи рекламата.

За да получава клиентът дадена реклама, той трябва предварително да се абонира. Този подход се използва, когато ориентацията е към конкретни потребители.

 

Дъски за обява (Classifieds)

Списък на позиции за продажба или за купуване. Разпространено е заплащане за поместване в списъка, но също може да има и заплащане за достъп до данните.

 

Е

 

Е бизнес

В съвременната икономика здраво се е закрепил термина Е бизнес, под който се разбира дейност във всяка сфера на бизнеса, осъществявана с помощта на информационните технологии и телекомуникационните мрежи и системи.

 

Екстранет

Корпоративна мрежа, използваща протоколите и технологиите Интернет и общодостъпните телекомуникационни мрежи за взаимодействие с заявители, дилъри, и партньори. Екстранет е среда, в която преди всичко работят сътрудниците от отделите маркетинг и логистика.

 

Еластичност на облачна услуга

Услугите могат да бъдат предоставени, разширени и свити във всеки момент от времето без необходимост от взаимодействие с доставчика, като правило в автоматичен режим.

 

Електронен бизнес ( Е-business)

Бизнес модел, в който бизнес процесите по обмен на бизнес информация и транзакциите се автоматизират с помощта на информационни технологии.

 

Eлектронeн магазин

Използва се за продажба на стоки чрез Интернет и за автоматизация на съответните бизнес процеси.

Системата за формиране на заявки е интегрирана в информационната система на предприятието.

 

Електронен маркетинг Electronic Marketing)

Направление в маркетинга, свързано с използване на електронни средства ( персонален компютър, портативен персонален компютър, мобилен телефон, телефон, както и различни видове комуникационни канали – Интернет, фиксирана телефонна връзка, мобилна връзка)

Основни видове електронен маркетинг:

 • Интернет маркетинг;

 • Мобилен маркетинг;

 • Телефонни справочни служби.

Електронен пазар

Високо конкурентна среда в Интернет, в която се извършват сделки във вид на покупко/продажби на стоки, услуги и информация.

 

Електронен обмен на данни (Electronic Data Interchange EDI)

Мрежова служба за обмен на електронни данни, която е стандартизиран и независим от конкретните платформи, начин за обмен на делови документи.

 

Електронен подпис

Информация в електронна форма, присъединена към друга информация в електронна форма (електронен документ).

Явява се реквизит на електронния документ, позволяващ да се установи изкривяване (цялостност) на информацията в електронния документ и да се провери принадлежността на подписа на собственика на сертификата на ключа на електронния подпис.

Използването на електронен подпис се счита като полагане на собственоръчен подпис. В съответствие с чл.7 от Типовия Закон на ЮНСИТРАЛ (комисия на ООН за електронната търговия) са обосновани основни изисквания към електронния подпис.

 

Електронна поща

На електронната поща се базират много популярни маркетнигови инструменти в Интернет. Към тях се отнасят:

 • Списъци за разпращане на съобщения;

 • Дискусионни листи;

 • Индивидуални пощенкси съобщения.

Електронна самоличност

При проверка на електронния подпис е необходима и информация (сертификат) за лицето, контролиращо частния ключ (подателя на съобщението). Информацията се получава чрез Удостоверение за електронен подпис, което съдържа информация за лицето и неговия Публичен ключ. Удостоверението за електронен подпис се издава от доставчик на удостоверителни услуги, който е гарант за “Електронната самоличност” на лицата участващи в комуникацията.

 

Електронна комерсиална дейност ( e-commerce)

Сфера на новата икономика, която включва в себе си всички финансови и търговски транзакции, осъществявани с помощта на компютърни мрежи и бизнес процеси, сврзани с провеждане на такива транзакции.

 

Електрона търговия

Маркетинг, търговски предложения, продажби, даване под аренда, предоставяне на лиценз, доставка на стоки, услуги или информация с използване на компютърни мрежи или Интернет.

 

Електронни разплащания

В електронната търговия се използват системи за разплащания, които са специално разработени за работа в Интернет среда. Тези системи се характеризират с изключително бърза авторизация и осигуряване на плащането.

 

Епатажен маркетинг

         Епатаж – умишлено скандален подход или предизвикателно, шокиращо поведение, противоречащо на приетите в обществото норми. Има за цел да привлече внимание.

Епатажният маркетинг си поставя за цел да достигне максимален ефект от рекламна кампания, като при това използва специфични, нестандартни методи за придвижване, при това използвайки малко средства.

 

Ж

 

З

 

Закон на Гилдър

Ръстът на пропусната способност на мрежите, като минимум превишава три пъти изчислителната мощ на компютъра. Това означава, че развитието на пропусната способност на мрежите ще задоволява нарастващите потребности от предаване на данни.

 

Закон на Меткалф

Ценността или значението на мрежовата структура експоненциално нараства с ръста на броя абонати в мрежата.

 

Закон на Мур

Удвояване всеки 18 месеца на изчислителната мощ на компютъра. Като следствие – за този период се намалява двукратно стойността на обработките.

 

 

Закони на Келли

Кевин Келли в книгата си „Нови правила за новата икономика” формулира 12 закона на мрежовата икономика, които са свързани или пряко произлизат от базовите закони за развитие на информационните технологии.

 

Закон на свързаността

Съвременната среда се гради от тясно свързани един с друг чипове.

 

Закон на пълнотата

Появата в мрежата на допълнителни обекти увеличава ефекта за всички потребители;

 

Закон на експоненциалния ръст

Ценността на участието в мрежовата икономика расте експоненциално на броя на участниците;

 

Закон на преходните точки

Съществува преходна точка, при която даден процес в мрежата се превръща от единичен в масов.

 

Закон за обратно ценообразуване

Най- добрите продукти поевтиняват постоянно.

 

Закон на щедростта

Ако една услуга става по ценна при нейното разпространение, и струва толкова по малко, колкото по ценна става, е логично да се направи извод, че най ценните продукти трябва да се дават безплатно.

 

Закон на предаността

Понятието преданост се премества от организациите към мрежата и мрежовите платформи.

 

Закон на заместването

Заместване на тежките и материални продукти с леки и информационни;

 

Заплащане за щракване (Pay-per-click)

Сайт, който плаща на партньорите за прехвърляне на техни посетители.

 

И

 

Игрови виртуални продукти

Нематериални обекти, които се закупуват от потребители на социални мрежи, виртуални светове и онлайн-игри. Виртуалните стоки могат да се използват само в специфична виртуална среда, като съответно нямат материална ценност в реалния свят.

 

Известяване от Google

Услуга на Google, която позволява да се формират и изпращат на електронен адрес на потребителите съобщения, съдържащи нови резултати (Web -страници, статии във вестници, записи в блогове) по зададени от потребителя ключови думи и фрази. Известяването от Google позволява да се проследява всяка информация в Интернет. Тази услуга позволява да се извършва мониторинг на Интернет СМИ, блогове, социални мрежи и сайтове на публикации за компанията или бренда на даден продукт в Интернет.

 

Измерван абонамент (Metered Subscriptions)

Позволява на абонатите да получат достъп до определена порция контент (т.е. изчислен за количество прегледани страници).

 

Измервано потребление (Metered Usage)

Измерването и заплащането на услугата се извършва за действителното потребление от потребителя.

 

Икономика на знанието

Икономика, в която информацията и знанието са основен продукт и ресурс. Изразът става известен благодарение на Питър Дракър, който го използва за заглавие на глава от негова книга.

Според Световната банка, "икономиката на знанието" се състои от четири опорни точки:

 • Благоприятна икономическа, институционална среда и управление за развитие на предприемачеството;

 • Добре развита информационна инфраструктура;

 • Съзидателен и добре обучен човешки капитал;

 • Национална иновационна система, способна да реализира продукти с високо съдържание

Индивидуални мрежови услуги (Person-to-Person Networking Services)

Средства за разпространение на предоставена от потребителите информация, например за търсена на бивши еднокласници.

 

Индивидуални писма

Разпращане на индивидуални писма е трудоемко занятие, изискващо време както за писане на писмата, така и за работа по събиране на адресите. От друга страна усилията си струват тъй като писмото попада по предназначение.

 

Интерактивен Web маркетинг
Интерактивно общуване с целева аудитория.
Ново направление в работата с крайния потребител, предполагащо непосредствено участие на потребителя в рекламната кампания. 
Интерактивния маркетинг използва огромните възможности на Интернет ресурсите: игри, конкурси и свързани с него услуги. Интерактивния маркетинг се явява една от формите на прекия маркетинг.

 

Интернет

Представлява пространство за общо ползване, в което се извършва търсене на външни материали, осъществяване на връзка със средствата за масова информация (СМИ), инвеститори и конкуренти, както и други дейности, свързани с външните връзки на организацията.

 

Интернет аудитория

Интернет аудиторията коренно се различава от аудиторията на офлайн маркетинга и изисква особен подход.

Това са активни и осведомени потребители, които активно търсят една или друга информация и винаги могат да се оградят от излишно настойчивата реклама.

 

Интернет-брандинг (internet branding или e-branding)

Относително  нов маркетингов термин, който обхваща целия комплекс мероприятия свързани със създаването и придвижването на нов или вече съществуващ бранд в Интернет.

 

Интернет инкубатор

Разработка и продаване на идеи.

 

Интернет - маркетинг (internet marketing

Теория и методология на организацията на маркетинга в гипермедийна Интернет среда.

Комплекс от мероприятия по придвижване и продажба на пазара на стоки и услуги с помощта на Интернет технологии. Практика за използване на всички аспекти от традиционния маркетинг в Интернет, касаещи основните елементи на маркетинг – микса: цена, продукт, място на продажба и придвижване.

Самостоятелен вид дейност, отнасяща се към електронния бизнес и явяваща се основна част от електронната търговия. Нарича се още онлайн маркетинг.

 

Интернет мониторинг            

Базира се на извличане на знания от Интернет ресурсите, т.е на намиране и анализ на полезна информация.

 

Интернет - реклама

Интернет - рекламата се отличава с висока степен на точност на обхвата на целева аудитория, давайки възможност за управление бюджета на рекламна кампания и оперативно проследяване на нейната ефективност. Тя се представя в два основни вида: банерна и контекстна, като всяка от тях има особености и преимущества една спрямо друга.

 

Интернет търговия

Процес на покупко / продажба на стоки или услуги (цялата търговско/финансова транзакция или нейна част), която се осъществява по електронен начин с използване на Интернет технологии.

 

Интернет индустрия (Internet industry)

Отрасъл на материалното и интелектуално производство, който осигурява функционирането на мрежово информационно пространство. Условно се разделя на шест сектора: апаратура, програмно осигуряване, управление на достъпа, информационно съдържание (контент), услуги, консултации.

 

Интернет икономика (network economy)

Среда, в която всяка компания или индивид, намиращи се независимо в коя точка на икономическата система могат да контактуват леко и с минимални разходи с всяка друга компания или индивид по повод съвместна работа.

 

Интернет на нещата ( Internet of Things - IoT)

Интернет на нещата е топ технология, която се отнася до еднозначно идентифицирани обекти (неща) и техните виртуални представители в Интернет като структура.

Концепцията, описва, как ще се разширява Интернет, като отчита как сензори и „интелект” ще се вграждат във физически обекти – потребителски устройства или физически активи, всички включени в Мрежата.

 

Интернет провайдер (Internet Services Providers)

Предлагат се възможности за мрежово съединение и съпътстващи услуги срещу месечно заплащане.

 

Интранет

Вътрешно корпоративна мрежа, която използва стандартите и технологиите на Интернет, но е достъпна само за сътрудниците на организацията.

Мрежата Интранет е изолирана от външни потребители със защитна стена, която я защитава от несанкциониран достъп. Обикновено компаниите създават подобна мрежа само за своите сътрудници. Основното предназначение на Интранет е съвместното използване на информация във цялата компания.

 

Информационен сайт

Използва се за предоставяне информация на клиентите. Често информационните сайтове напомнят за енциклопедии или специализирани списания.

 

Инфраструктура като услуга (IaaS, Infrastructure-as-a-Service)

Модел, при който на потребителят се предоставя цялата облачна инфрастустура - виртуален сървър, хранилище на данни, или мрежово оборудване. Потребителят може да установява свое програмно осигуряване и да управлява операционната система, мрежовите съединения и хранилищата на данни.

Контролът и управлението на основната физическа и виртуална инфраструктура на облака, в т.ч. мрежи, сървъри, типове използвани операционни системи, системи за съхранение на данни се осъществява от облачния провайдер.

 

Информационната инфраструктура

Има за цел да доведе информацията за стоката или услугата до купувача. Включва в себе си открити бази от данни, електронни каталози и др .

 

Информационни виртуални продукти

Нематериални обекти, които се закупуват за задоволяване на информационни потребности (електронни книги, списания и т.н.

Всеобхватни по своето съдържание, сравнително евтини, информационните бази данни позволяват многократно да се увеличи обема информация, интересуваща конкуренти, партньори и клиенти.

 

Информатизация

Организиран социално-икономически и научно-технически процес по създаване на оптимални условия за удовлетворяване на информационните потребности и реализация правата на гражданите, властите и организациите.

 

Информационна икономика

Прехода на човечеството от индустриално към информационно общество се характеризира със смяна на индустриално техническия базис със информационен бизнес.

 

Информационна икономика = индустриална икономика + информация + знания + скорост

 

Производството се дематериализира, и в основен фактор на развитието се превръща информационната индустрия, най-важен ресурс на която се явяват информацията и знанието.

 

Информационен интернет модел (Infomediary)

Под информационен модел се разбира дейност по предоставяне на някаква информация.

Данните за потребителите и техните покупателни предпочитания се цени високо, особено когато тази информация е анализирана и се използва в таргетирани рекламни компании.

 

Информационна революции

Радикална промяна в инструменталната база, начините за предаване и съхранение на информацията, достъпни за активната част от населението.

 

Й

 

К

 

Каталог (сайт-витрина)

Използва се за реклама и брандинг на стоки. Съдържа каталози на стоките с указани цени, характеристики, подробно описание, рисунки, фотографии, както и съответстваща мултимедия.

Към такива сайтове могат да се подвключат системи за оформяне на заявки за стоки, като поръчките се предават по e-mail до мениджъра по продажбите.

 

Каталожна търговия

Осъществява се посредством изпращане на пакет по пощата или с пряка доставка на стоката от фирмата производител или разпространител. Същността на каталожната търговия се състои в това, че купувача се запознава със стоката по каталог, където е предоставена достатъчно пълна информация. Ако е необходимо той може да получи и допълнителна информация от дистрибутор или по телефона. След избора той поръчва необходимата стока, а заплащането се извършва с наложен платеж или с налични пари при доставката, извършена от специален куриер.

 

Контекстна реклама

Вид интернет - реклама, имаща интелектуален характер, която се използва за привличане на най-заинтересованата от продукта аудитория. Публикува се на Интернет ресурси в тясна връзка с тяхното съдържание.

 

Контекстно - оптимизирано обслужване

Контекстно – оптимизираните мобилни приложения са по-удобни за потребителите, защото вземат под внимание информация за личните интереси, намерения, предистории, обкръжение, обстановка, дейност, планове, приоритети, връзки и предпочитания. На тази база те предвиждат по-добре потребностите на потребителите и предлагат най - подходящия контент, продукт или услуга.

 

Компонентен модел на е Бизнеса

E - бизнеса включва четири базови компонента, които във взаимодействие помежду си реализират процеси по обмен на бизнес информация и на бизнес транзакции, чрез използване на съвременни информационни технологии, при организация, зададена със съответните международни стандарти и с активното участие на заинтересованите страни.

 

Контент маркетинг

Съвкупност от маркетингови техники, основани на създаване и/или разпространение на полезна за  потребителите информация с цел завоюване на доверие и привличане на потенциални клиенти.

Контент маркетингът е насочен основно към създаване на корпоративни домейни, т.е към изграждане инфраструктурата на Интернет маркетинга – сайтове, портали и т.н.

 

Контент - услуги (Content Services)

Съдържат текстови, аудио или видео контент за посетители, които са се абонирали, за предоставен достъп до услугата.

 

Контентно - таргетирана реклама (Content-Targeted Advertising)

Основател на направлението е Google, която разширява насочеността на търсеща реклама. Google определя смисъла на Web страницата и след това автоматично предоставя съответстваща реклама, когато посетителя посещава тази страница.

 

Контекстна и поведенческа реклама (Contextual Advertising / Behavioral Marketing)

Използва се от разработчиците на freeware, които вграждат в своите програми рекламен софтуер. Например, разширение за браузъра, извършващо автоматична идентификация и запълване на форми, както и изскачащи прозорци по време на пътешествие на потребителя в Интернет.

 

Контекстуално и социозависимо обслужване на потребителя

Контекстно - зависимите изчисления са топ технология, в която се използва информация за обкръжението на крайния потребител или обект - действия, връзки и предпочитания, за да се подобри качеството на взаимодействие с този потребител или обект.

 

Контекстно - зависима система

Контекстно - зависима система предвижда потребностите на потребителя и сама предварително подготвя най-подходящия и индивидуализиран контент, продукт или услуга.

 

Конференции Usenet (групи по новини)

Usеnet бурно се развива още преди появата на Интернет, но днес привлича все по-малко потребители. В голяма степен това се дължи  на факта, че спамерите основно атакуват именно Usenet, и на едно действително полезно съобщение по темата пристигат пет писма със схеми за бързо обогатяване или реклама на порносайтове

В Usenet и Web форумите участват множество абонати обединени по групови интереси. Естествено е те да представляват сериозен интерес при провеждане на маркетингови изследвания и рекламни мероприятия.

 

Корпоративен информационен портал

Web-ориентиран инструмент за достъп до разнообразни, структурирани и неструктурирани данни на предприятие и извън него, както и за анализ и обработка на получената информация.

 

Корпоративен портал

Порталите предоставят на посетителите подробна информация за областта в която работи компанията. Те осигуряват добри възможности за организация на продажби, провеждане  на PR-акции, брандинг и други маркетингови мероприятия. Порталите:

 • Обединяват голям обем информационни ресурси - телеконференции, разпращания и други служби;

 • Обезпечават достъп до различни вътрешно корпоративни приложения, такива като бази данни, системи за документооборот и други.

 • Включват Интернет магазин и търговска площадка, предоставяйки на посетителите възможност за заявка или покупка на стока.

Корпоративните портали се използват от големи компании с огромна клиентска база, разгъната дилърска мрежа и т.н.

 

Корпоративни домейни

Почти всяка уважаваща себе си организация притежава корпоративен домейн, основна цел на който се явява предоставяне на информация за организацията дейността и, продуктите и услугите, които предлага и т.н.

 

К о-маркетинг ( co-marketing) или съвместен маркетинг

Интернет маркетинг, при който две или повече бизнес структури са обединени за съвместно реализиране на стоки и услуги на пазара.

 

Краудсо́рсинг (crowdsourcing, crowd — «тълпа» и sourcing — «използване на ресурси»)

Предаване на определени производствени функции на неопределен брой лице. Решаване на обществени задачи с помощта на множество доброволци, често координиращи дейността си с помощта на информационни технологии.

 

Л

 

Лидерство

Лидерството се утвърждава като стил на управление в бизнеса. Като система за управление, то трябва да стимулира иновационното поведение на сътрудниците, обезпечаващо непрекъснат процес на раждане и използване на ново знание на всички нива в организация.

 

Лицензиране (License)

Продажба на продукта, което включва само права за използване от купувача в съответствие със споразумение за използване. Правата на собственост остават при производителя (например, лицензирано програмно осигуряване);

 

М

 

Маркетинг

Вид човешка дейност насочена към удовлетворяване на нужди и потребности, посредством обмен.

Механизъм за приспособяване на производството на стоки или предоставянето на услуги към потребностите на пазара.

 

Маркетингова стратегия 4Р

        Стока (Product) — това което се продава с помощта на Интертнет, трябва да има добро качество. То конкурера не само другите сайтов, но и традиционните магазини.

 

      Цена (Price) — прието е да се счита, че цената в Интернет е по-ниска, отколкото в обикновен магазин за сметка на икономии от разходи.

 

      Придвижване  (Promotion) — комплекс от мерки за придвижване както на сайта, така и на стоките в мрежата. Включва огромен арсенал от инструменти (търсещо придвижване, контекстна реклама, , банерна реклама, e-mail маркетинг, вирусен маркетинг, скрит маркетинг, интерактивна реклама, работа с блогове и т. н.).

 

       Място на продажба (Place) — точка на продажбата, т.е. сайт. В случая огромна роля играе както графичния дизайн, така и  юзабилити на сайта, и качеството на  обработка на заявките. Също заслужават внимание скоростта на зареждане на сайта, работата с платежните системи, условията на доставка, взаимовръзките с клиентите до, във време и след продажбата.

 

Маркетингова стратегия 4С

4С  стратегията се явява по своята същност 4Р, но от гледна точка на потребителя, след осъществено взаимодействие с продавача, чрез  Интернет.

Тя реализира веригата: customer needs and wants (нужди и потребности) - convenience (удобство) - cost to the customer (разходи на купувача) - communication (обмен на информация)

 

Масов маркетинг

Масовият маркетинг предполага ориентация към максимално широк кръг потребители без отчитане на различията между тях.

Масовият маркетинг се използва за разпространение на информация, публикувана на сайта.

Масовият маркетинг е еднопосочен маркетинг и използва съответни инструменти, без възможности за интерактивна връзка с потребителите.

 

Мета посредници (Metamediary)

Подпомагат сделки между продавачи и купувачи предоставяйки информация и допълнителни услуги, включително натурален бартер на стоки и услуги между страните.

 

Мисия

Изразява смисъла на съществуване на организацията, нейното предназначение и необходимост, зададени от бизнес средата.

 

Мобилни приложения и интерфейси

Парадигмата на графичен потребителски интерфейс, която повече от 20 години не е променяна отива към своя край.

На смяна на привичния графичен интерфейс с прозорци, икони и менюта идва нова топ технология - интерфейс насочен към мобилни устройства, където главна роля играят допир, жест, функции на търсене, гласови команди и видео.

 

Мобилна търговия (m commerce )

Използване на безжични устройства и технологии за предоставяне на удобни персонифицирани, привързани към местоположението мобилни услуги на клиенти, сътрудници и партньори на компанията.

 

Мобилен контент
Много от сайтовете се разработват с отчитане възможностите на мобилните устройства. Собствениците на тези сайтове осъзнават, че потребност от информация съществуват през целия ден – в т.ч. по време на движение.
Мобилните устройства с възможност за достъп до Интернет получават все по-голямо разпространение, което задължително трябва да се отчита при реализиране на Интернет маркетингови проекти.

 

Модел EFQM

Моделът подкрепя фундаментални принципи. Базираните на тези принципи действия или инициативи се наричат често Тотално управление на качеството (Total Quality Management). Списъкът на тези принципи не е пълен. Те могат да се изменят и допълват съобразно развитието и усъвършенстването на организацията.

 

Модели за усъвършенстване

Моделите за усъвършенстване са пътепоказатели, които водят към успех на организацията. Те се явяват обобщение на опита и практиките на водещите световни лидери и допринасят за оценка равнището, постигнато от организациите решили да достигнат световните критерии.

 

Модел на преки продажби

Осъществява се пряка продажба на стока или услуга директно от производителя.

Пример – както цифрови стоки (програмно осигуряване), така и материални обекти (мебел, техника и т.н.).


Модел на използване (utility) или по заявка (on-demand)

Основан на измерване на използването или на подхода „колкото си получил – толкова и плати” (pay as you go). За разлика от абонаментния модел тук се отчита количеството на използване на услугата. Обикновено измерване на потреблението се прави за публични услуги (електричество, вода, телефони и т.н.). Интернет провайдерите (ISP) в някои части на света използват този модел. Моделът се използва масово при предлагане на облачни услуги.

 

Мрежов маркетинг (Network marketing)

Същината на мрежовия маркетинг  се свежда до това, че придвижвайки стоки или услуги, търговските представители на компанията предлагат на купувачи също да станат търговски представители на тази компания.

 

Н

 

Настойчив маркетинг (invasive marketing)
Включва изкачащи прозорци, трояни и други инструменти, задачата на които се явява привличане на вниманието на потребителите и събиране на информация за  тях.

Ефективността на подобни техники постоянно намалява, тъй като съществуват множество възможности за защита срещу тях. Също така съществува опасност за бранда  при използване на такива маркетингови методи.

 

Неуправляемост на бизнес средата

Организациите имат много ограничени възможности да влияят на външната среда – лобиране на законопроекти, създаване на монополи, създаване на собствени стандарти за качество и потребление и т.н. На тях им се налага непрекъснато сами да се адаптират към протичащите около тях промени.

 

О

 

Обединяване на ресурси ( resource pooling)

Доставчика на облачни услуги обединява ресурси за обслужване на голямо число потребители в един пул/басейн, като динамично преразпределя мощностите между потребителите в условия на постоянна промяна на заявки.

 

Облачен компютинг

Облачният компютинг е подход, който води до нова стратегия, която включва в себе си пълно преосмисляне на ролята на информационните технологии (ИТ) в организациите. Старите представи за работа на ИТ подразделенията трябва да отстъпят място на нов сервиз ориентиран подход към работата на ИТ.

Облачен компютинг е модел за създаване на ИТ инфраструктури, които позволяват удобно и по заявка да се предостави широк спектър от настройвани изчислителни ресурси (например, компютърна мрежа, сървър, системи за съхранение на данни, приложения и сервизи), които могат да бъдат разгърнати бързо и с минимални усилия от страна на потребителите или облачния провайдер.

 

Обмен на връзки

Концепцията  World Wide Web предполага наличие на Web страници с връзки  към други мрежови ресурси. Обменът на връзки съществува от момента на появата на Web. Принципът е достатъчно прост – вие помествате връзки към приятелски сайт (с подобна тематика) и в замяна другият сайт организира връзки към вашия.

 

Обучаваща се организация

Единен модел на такава организация не съществува – това е по-скоро философия за начина на развитие на една организация и за ролята на нейните сътрудници в този процес. Предполага се, че всеки от тях може да участва в идентификацията и решаване на проблеми, което позволява организацията постоянно да експериментира, да се усъвършенства и да използва всяка откриваща се възможност за развитие на бизнеса.

 

Обществен модел (Community)
Обединяване на потребители по групов интерес, т.е. създаване на социална група.
Доходът може да бъде осигурен чрез продажба на вспомагателни продукти, и услуги или доброволни пожертвования, както и на контекстна реклама или абонамент за платени услуги.

Интернет, по принцип е създаден за обществен бизнес модел и днес това е една от най – бързо развиващите се направления.

 

Обществен облак (community cloud)

Инфраструктура, предназначена за използване от конкретни съобщества от потребители имащи общи задачи. Обществения облак може да се намира в кооперативна собственост на съобществото или в собственост на трета страна.

 

Онлайн видео
Бум на видеоконтента в Интернет започва с появата на подкасти и сайтове от типа на YouTube, Viddler, Google Video. Днес онлойн видео се използва под различни форми за Интернет маркетинг:

 • Онлайн семинари;

 • Онлайн конференции;

 • Видеоуроци и видеоръководства.

 

Онлайн - конференции и семинари

В Интернет се развиват с високи темпове тези направения, като ежедневно си провеждат хиляди конференции по най разнообразни теми. 

Онлайн –конференциите позволяват едновременно да се събират хиляди участници, които могат да изслушат информация по интересуваща ги тема, да зададат въпроси и получат отговори.

 

Опосредствена търговия

Характеризира се с пълното отсъствие на личен контакт, а само в отделни случаи използване на посредник (списания, поща, комуникационна мрежа, Интернет )

 

Отворено програмно осигуряване (Open Source)

Програмно осигуряване, развивано доброволно от програмисти, които публично и взаимно създават програмен код. Вместо заплащане за лицензи, open source разчита на доход от съпътстващи услуги, такива като интеграция на продукта, поддръжка, обучение и потребителска документация.

 

Открит мениджмънт в бизнеса

Ключ към успеха на работните екипи се явява обменът на информация. Данните за бюджета, печалбите и разходите на звената, достъпни по-рано само за висшето ръководство, са открити за всички. Откритият мениджмънт в бизнеса способства за формиране в организацията на атмосфера на доверие и на чувство за принадлежност към компанията.

 

Отчет на употребата на облачна услуга

Доставчикът на услугата автоматично изчислява потреблението на ресурса на определено ниво на абстракция (например, обем съхранявни данни, пропускна способност, брой потребители, брой транзакции), и на база тези данни оценява обема на предоставените на потребителя ИТ услуги.

 

П

 

Пазарна бизнес среда (микро обкръжение)

Включва компоненти, които пряко взаимодействат с организацията в рамките на нейната основна дейност: потребители, конкуренти, доставчици, партньори.

 

Партизански Маркетинг  (guerrilla marketing)

Нискобюджетни начини за реклама и маркетинг, позволяващи ефективно придвижване на стоки и услуги, привличане на нови клиенти и увеличаване на печалбата без да се влагат много пари.

Днес към партизанския маркетинг обикновено отнасят редица методи за реклама, които не влизат в официалните списъци на Левинсон, но отговарят на принципа достъпност за фирми с малък рекламен бюджет.

Тези методи включват: «вирусен маркетинг», «[ембиент медиа]» (ambient media), «скрит маркетинг», «епатажен маркетинг» и други.

 

Партньорство

Партньорството е доброволно споразумение за сътрудничество между две или повече страни, в които всички участници са съгласни да работят заедно за постигането на обща цел или извършване на конкретна задача и да споделят рискове, отговорности, ресурси, компетенции и ползите.

 

Партньорски Интернет модел (Affiliate)

Партньорският модел осигурява възможност за осъществяване на продажби навсякъде където има партньори. Това се достига чрез финансово поощрение (във вид на процент от печалбата) за собствениците на партньорската мрежа. Партньорите осигуряват на търговеца купувачи.

 

Партньорски програми

Партньорските програми (affiliate или associate) са способни да превърнат и най-незабележимия участък в Интернет във филиал на онлайн магазин. В партньорските програми обикновено участват сайт продавач на стоки и услуги и сайтове партньори. Партньорите разполагат на своя сайт логотипи, банери или просто връзки към сайта на продавача, за което той им плаща комисионни.

 

Персонален маркетинг 

Интернет маркетинг, насочен към промяна или поддържане на конкретна позиция или линия на поведение на определени лица. Явява се един от най-сложните видове на специализирания маркетинг. Обекти на персоналния маркетинг се явяват претенденти да определени длъжности в това число и изборни.

 

Платформа като услуга (PaaS, Platform-as-a-Service)

Модел, при който на потребителя се предоставя възможност да използва платформа за разработка на приложения в облачна среда. Потребителят не може да управлява платформата и облачната инфраструктура. Той може да създава, тества и изпълнява свои приложения в средата на предоставената му платформа и инфраструктура.

 

Платежен посредник (Transaction Broker)

Обезпечава механизма за плащане от трета страна между купувачи и продавачи, по договорената сделка.

 

Платено поместване, основано на заявки (Query-based Paid Placement)

Продажба на благоприятно поместени връзки (т.е. спонсорирани връзки), или реклама съответстваща на отделни термини за търсене в потребителските заявки.

 

Подвижност на бизнес средата

Обектите и процесите на външната среда се намират в постоянно движение. Те претърпяват изменения непрекъснато и с различна скорост.

 

Покупка (Purchase)

Продажба на продукта, правата на собственост, за който преминават към купувача.

 

Портал (Portal)

Обикновено това е търсеща машина, към която може да бъде присъединен различен контент и сервизи.

 • Персонализиран портал (personalized portal) дава възможност за индивидуална настройка на интерфейса и контента за потребителя.

 • Насочен портал (niche portal), ориентиран към точно определена демография на посетителя

Посреднически интернет модел (Brokerage)

В мрежата Интернет, както и във всеки друг сектор на икономиката, съществуват области в които връзката между продавачи и купувачи се реализира от посреднически механизъм - B2B, B2C, С2С.

 

Предприятие 2.0 (Enterprise 2.0)

Enterprise 2.0 е система, използваща Web – базирани технологии, които осигуряват бързо и гъвкаво сътрудничество, обмен на информация, възможност за интеграция и т.н.

 

Продавач по Каталог (Catalog Merchant)

Бизнес заявки по пощата с каталог в Интернет. Съвместяват се пощенски, телефонни и онлайн - заявки.

 

Провайдер на приложни услуги (Aplication Service Provider ASP)

Компания предоставяща и обслужваща необходим за потребителя набор от приложения. на отдалечена технологична площадка.

 

Програмно осигуряване като услуга (SaaS, Software-as-a-Service)

Модел, при който на потребителя се предоставя възможност за използване на приложно програмно осигуряване, собственост на провайдера. Приложението работи в облачна инфраструктура и е достъпно от различни клиентски устройства в архитектура тънък клиент или архитектура мрежа – компютър.

Контролът и управлението на физическата и виртуална инфраструктура се осъществява от облачния провайдер.

 

Производствена инфраструктура

Разбира се производствения процес на стоки и услуги, както и всички условия за неговото оптимално протичане .

 

Производствен или пряк модел

Базира се на възможностите предоставяни от Web, позволяващ на производител (т.е. компания, която създава продукт или услуга) да работи непосредствено с покупателите, премахвайки по този начин дистрибуторските канали. Производствения модел може да се основава на резултатно и подобрено обслужване на клиентите, и по-добро разбиране на техните потребности.

 

Промо-сайт

Използва се за провеждане на рекламни акции. Тъй като вариантите за създаване на промо-сайт са твърде много, е сложно да се определят общи черти. Като правило такива сайтове са ярки и динамични. Те често се създават в рамките на провеждане на глобални офлайн рекламни кампании.

 

Процеси в е бизнеса

В е бизнеса процесите, които функционират се базират на информационните технологии и носят някаква полза (печалба) за собствениците си. При е-бизнеса процесите не се използват само за продажби (което е основно за е-търговията), а за да се подобрят всички аспекти на организацията. Най-общо бизнес процесите се разделят на вътрешни и външни.

 

Пряк маркетнг (Direct Marketing)

Прекият маркетинг използва пряко адресно разпращане на съобщения към целеви потребители.

Прекият маркетинг е ориентиран не към целеви групи, а към отделни индивиди. Базиран е на отношение към клиента като към индивид, предполага обратна връзка  и не използва за комуникации информационни посредници.

 

Публичен облак (public cloud)

Инфраструктура, предназначена за свободно използване от широка аудитория.

Може да е собственост на търговски, научни, правителствени организации и т.н.

 

Публична транслация (Public Broadcasting)

Моделът на нетърговско радио и телевизия, основани на пожертвования се пренесе и в Интернет. Моделът се базира на създаване на съобщество от участници, които поддържат сайт, чрез доброволни пожертвования.

 

Публик релейшън (Public relations)

Мероприятия, насочени към установяване и усилване на връзките с обществеността.

Връзката с обществеността е необходима за формиране на положителен облик на компанията.

 

Р

 

Разпращане на новини

Обикновено всеки сайт предлага на посетителите си изпращане на новини по съответната тематика. По този начин се осъществява определен диалог, който може да бъде част от маркетинговата стратегия.

 

Разпределяне на доходите (Revenue Sharing)

Предлагане на комисионни от продажби, в зависимост от количеството прехвърлени посетители от сайтовете на партньорите.

 

Разширено предприятие (Extended Enterprise )

Условно предприятие, което логически включва в себе си мрежа от съизпълнители, доставчици, бизнес партньори и клиенти, въвлечени в създаването, производството и експлоатацията или съпровождането на общ продукт.

 

Регистрация на потребител (User Registration)

Контент - съдържащи сайтове, предоставящи достъп безплатно, но изискващи регистрация с предоставяне на демографски данни. Регистрацията дава възможност за продължително следене на особеностите на потребителския сърфинг, вследствие на което се натрупват данни за планиране и оценка на таргетирани рекламни кампании.

 

Регионализация
В съвременната глобална икономика, сайтовете често предлагат информация на няколко езика, адаптират се към регионалните особености на пазара и спецификата на местните маркетингови комуникации.

Практически всички световни брандове използват регионализация при създаване на сайтовете

 

Реклама в социални мрежи

Обявата се показва привързана към интересите на потребителите, указани в техните онлайн анкети и тематични съобщества.

 

Реклама в гаджети
Гаджет -  мини  приложение, интегрирано в програма или сайт.

 

Реклама на дъска за обяви

Дъските за обяви са групирани по тематика и работят на принципа на вестници с безплатни обяви. Тук се публикуват рекламни съобщения, за разлика от дискусионните листи и конференциите.

 

Рекламен интернет модел (Advertising)

Като правило се използва в крупни Интернет проекти с голямо количество трафик. Сред най-популярните рекламни методи могат да се укажат следните:

 • Контекстна реклама, която зависи от съдържанието на текущата страница;

 • Медийна реклама, която е насочена основно към утвърждаване на познаваемостта на бренда.

Рекламни мрежи (Advertising Networks)

Осигуряват банерна рекламна мрежа от сайтове на участници, позволяваща мащабни маркетингови кампании. Рекламните мрежи събират данни за Web посетители, които могат да бъдат използвани за анализ на маркетингова ефективност.

 

Рекламодател (Advertiser)

Обикновено компания, която плаща за поместване на нейни реклами материали.
 

С

 

Сайт (site - участък, място)

Това е точно участък от сървъра, т.е. раздел напълно подчинен на някаква тема, който има свой адрес (URL), свой собственик и се състои от Web-страници. По съдържание сайта се явява самостоятелна логическа единица, комплекс от смислено свързани помежду документи и графични илюстрации.

 

Сайтове за обзори и рейтинги
За много потребителски продукти от сектора В2В съществуват сайтове, публикуващи рейтинги и обзори на независими експерти и посетители

 

Сайтове по интереси (Social Networking Services)

Сайтове, които дават на посетителите възможност да се свържат с други посетители в съответствие с определени общи интереси (професионални, хоби или романтически увлечения). Сайтовете по интереси дават възможност за контекстна реклама и за платени услуги.

 

Самообслужване по заявка (self service on demand)

Потребителят самостоятелно определя и изменя изчислителните потребности, такива като сървърно време, скорост на достъпа и обработка на данни, обем на съхраняваните данни , без взаимодействие с представител на доставчика на услугата;

 

Синдициран контент и RSS

Абонаментът за  RSS ленти предоставя на целева аудитория възможност за получаване на интересуваща я информация по заявка.

 

Система GS1

Международна глобална многоотраслова система от стандарти, обхващаща повече от 100 страни.

Система GS1 се явява най-широко използваната международна система от стандарти във веригите за доставки. Днес над милион компании в света използват стандарта GS1. Националните асоциация GS1 осигуряват поддръжка на системите в своите страни и поддръжка на националните езици в системата GS1.

 

Скрит маркетинг

Използва се не за пряка реклама на продукт или услуга, а в не за рекламното придвижване, когато информацията за новия продукт или услуга се представя на потребителя по начин, при който той не подозира, че е обект на реклама.

 

Социален медиен маркетинг (Social media marketing SMM)

Процес на привличане на трафика или внимание към бранда или продукта чрез социалните платформи.

SMM се базира на създаване на контент, който хората ще разпространяват чрез социалните мрежи. Счита се, че съобщенията предавани по социалните мрежи предизвикват по-голямо дверие в потенциалните потребители.

 

Социален маркетинг 

Направление, използващо маркетингови инструменти за подобряване живото както на отделни хора, така и  обществото като цяло. Първоначално социалния маркетинг е насочен към убеждаване на хората да се занимават със спорт, правилно да се хранят, да спрат да пушат и т.н.

Днес под социален маркетинг също се разбира работата на компании, насочена към едновременното придвижване на бранда и  социални ценности. Ключов елемент на този тип маркетинг се явява разработката и реализацията на социални програми , насочени към придвижване на социалните идеи.

 

Списъци за разпращане на съобщения (e-mail lists)

Идеята се състои в обединяване под един адрес на електронна поща , адресите на много хора – абонати на списъка за разпращане. В Интернет съществуват множество списъци за разпращане на съобщения, които са посветени на различна тематика.  

Водят ги като правило специалисти в дадената област, които периодично разпращат по електронната поща поредните издания. Получателите на подобни писма собственоръчно се абонират за списъка и във всеки момент могат  да се откажат.

 

Списъци за информиране

В Интернет съществуват множество списъци за информиране, които са посветени на различна тематика. Водят ги като правило добре осведомени в дадената тематика експерти. Съществуват списъци открити (за всички желаещи), закрити (за определен кръг), безплатни и т.н. Списъците за информиране са насочени към големи групи абонати и се явяват действително ефективен маркетингов инструмент.

 

Спонсорство / Крос-промоушн
Спонсорството е  особено разпространено при медиа-проекти, в блогове и подкасти. Явява се ефективен начин за придвижване на бранда в неговата целева аудитория.

 

Споразумение за нивото на услугите (SLA-Service Level Agreement )

Фиксират се стойности на ключови параметри за функциониране ( максимално време на престой, степен на защита, санкции за провайдера и т.н.)

 

Синергия (Synergy) ( от гръцки. syn — заедно, ergosдействие)

Сумиращия ефект от взаимодействието на два или повече фактора, се характеризира с това, че съществено превъзхожда ефекта от всеки отделен компонент във вид на проста сума.

 

Система за събиране на заявки (Demand Collection System)

Патентован модел „определи своята цена”, собственост на Priceline.com. Предполагаемия купувач установява окончателна (задължителна) цена за определена стока или услуга, а посредника осигурява изпълнението на заявката.

 

Сложност на бизнес средата

Организациите са длъжни да реагират на изключително голям брой, разнообразни фактори. Анализът на външните въздействия и определяне на ключовите фактори по един или друг проблем, изискват значително количество време и усилия.

 

Служби за оценка на аудитория (Audience Measurement Services)

Онлайнови агентства за пазарни изследвания.

 

Социално предприятие (Social enterprise)

Терминът е използван за първи път от лауреата на Нобеловата награда за мир д-р Мохамед Юнус и се описва в книгите му за създаване на свят без бедност, социално предприемачество и нов вид капитализъм, който служи на най-първостепенните нужди на човечеството.

 

Стимулиращ маркетинг (Incentive Marketing)

Програми за повишаване лоялността на потребителите, предоставящи поощрения за потребители, такива като талони или купони за осъществяване на покупки. Събирането на данни за потребителите, извършили покупки се използва за таргетирана реклама;

Социални медии (social media)

Средствата за общуване и инструментите за комуникация, които се появиха със социалните медии, спомагат непрестанно за скъсяването на дистанцията между институции, публични личности, брендове и компании, от една страна, и хората, от друга, и добавят нов смисъл към понятието „диалог“ в комуникационния процес. Социалните медии променят не само начина на живот, но и условията за комуникация и взаимодействие между хората.

 

Социална мрежа (social networking service)

Платформа, Web сервиз или Web - сайт, предназначени за изграждане и организация на социални взаимоотношения.

 

Специфика на Интернет моделите

Интернет променя фундаменталния характер на правене на бизнес и конкуренцията. Постоянно се появяват нови начини за изграждане и предоставяне на продукти и услуги онлайн. Телекомуникациите са свят в постоянно движение.

 

Т

 

Табла за обяви

Групирани са по тематика и работят на принципа на вестниците за безплатни обяви. В тях се публикуват реклами.

 

Тайм - маркетинг

Технология за управление времето на клиента с цел повишаване ефективността от придвижването и продажба на стоки и услуги.  При този тип маркетинг времето се явява пети компонент в стратегията 4Р (4p + p (period — време).

 

Телевизионна търговия

Търговия, основана на телевизионната мрежа. Представянето на стоките става по телевизията, поръчването по телефона или Интернет, а доставката по пощата или по специален куриер. Предлаганите стоки и условия на продажбите могат да бъдат част от рекламните блокове на телевизията или да са обособени в специализирани предавания.

 

Теория на хаоса

Предмет на ново научно направления, занимаващо се с анализ на случайностите в крупни организирани системи.

 

Технологии в е бизнеса

Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден бизнес процес. Явява се съвкупност от средства и методи за осигуряване на процесите, обезпечаващи ефективната работа на e-бизнеса.

 

 

Трейд - маркетинг (търговски маркетинг, клиентски маркетинг - trade marketing, customer marketing)

Едно от направленията на Интернет маркетинга позволяващо да се увеличат продажбите за сметка на въздействие върху стоко - придвижващата верига.

 

Турбулентност на бизнес средата

Измененията в бизнес средата се извършват с голяма степен на неопределеност и непредвидимост. За организациите е трудно да намерят логическа връзка във веригата от взаимно обусловени изменения.

 

Търговия

Търговията е процес на обмяна на стоки и пари между продавач и купувач.

 

Търговски автомати

Механични устройства, с помощта на които се извършва продажба на стоки чрез налични пари или с банкови карти. С търговските автомати обикновено се продават евтини масови стоки. Основното им преимущество е, че са на разположение 24 часа в денонощието и са разположени на места с голям поток от хора.

 

Търговски интернет модел (Merchant)
Включва продавачи на стоки и услуги. Продажбите се осъществяват чрез прайс - листи или аукциони.

Търговски посредници (Buy/Sell Fulfillment)

Приемат от потребителите заявки за покупка или продажба на стоки и услуги, в които са изброени всички необходими условия, такива като цена и условия за доставка.

 

Търсещ  маркетинг (Search engine marketing (SEM))

Комплекс от мероприятия, насочени към увеличаване на посещаемостта на сайта и неговата целева аудитория чрез използване на търсещи системи. Представя съществена част от дейностите по изграждане на ефективна инфраструктура на Интернет маркетинга.

 

Търсеща оптимизация (Search Engine Optimization SEO)

Важен инструмент на Интернет маркетинга, с помощта на който Web –сайта се извежда до високи позиции в резултатите на търсещата система.

 

Търсеща реклама

Текстови и графични блокове, помествани в търсещите системи на база заплащане и изобразявани в отговор на определени заявки за търсене на потребителите.

 

Търсеща система

Търсещите системи също се явяват инструмент на Интернет маркетинга. Умелото им използване  води до сериозен ефект в маркетинговите изследвания.

Например, ползвайки инструмент за подбор на ключови думи за своята рекламна кампания, може бързо и достатъчно точно да се узнае какво количество потребители се интересуват от съответните продукти.

Като правило, търсенето на продукт в мрежата Интернет започва с заявка към търсещата система.

 

У

 

Универсален (квалифициран) електронен подпис

Универсалният електронен подпис представлява усъвършенстван електронен подпис, удостоверението относно който е издадено от доставчик на удостоверителни услуги, който е регистриран пред Комисията за регулиране на съобщения. Комисията за регулиране на съобщенията регистрира доставчици на удостоверителни услуги и води регистър на удостоверенията за усъвършенствания им електронен подпис.

 

Усъвършенстван електронен подпис

Преобразувано електронно изявление, включено, добавено или логически свързано с електронното изявление, преди преобразуването. Това преобразуване се извършва чрез алгоритми, включващи използването на закрития ключ на асиметрична криптосистема

 

Ф

 

Формиране на общественото мнение

Този инструмент на интернет - маркетинга, трябва да формира позитивен имидж на компанията чрез:

 • Внедряване на текстова информация на различни Интернет ресурси:

 •  Разпространение на прес - релизи и работа с мрежовата преса и ресурсите за новини;

 • Поръчки на профилни статии;

 • Активност в тематични форуми;

 • Скрита реклама в блогове и социални мрежи и т.н.

Форуми

Форумите се появиха още в началото на Интернет. Те се явяват място за формиране на съобщества по интереси и професионални съобщества. В САЩ повече от 33% от компаниите използват форумите в качеството на един от елементите на Интернет маркетинга.

 

Х

 

Хибриден облак (hybrid cloud)

Комбинация от два или повече различни облаци, явяващи се уникални обекти, но свързани помежду си.

 

Хипермедийната среда на Интернет

Характеризира се с висока степен на ефективност в представяне и усвояване на информация, което значително увеличава възможностите на маркетинга чрез усилване на взаимовръзките предприятие с потребители.

 

Ц

 

Цел

Представя желаното състояние на организацията на изхода на системата. Изразява вътрешната потребност на организацията да достигне определени резултати от дейността си.

 

Цифрови виртуални продукти

Продукт, който се продава във вид на файл и задоволява някаква духовна потребност на купувача. Тези продукти обогатяват виртуалните усещания, правят по приятно и увлекателно времепрекарването в социалните мрежи и игри. Те дават преимущества на едни участници над други.

 

Ч

 

Частен облак (private cloud)

Инфраструктура, предназначена за използване от една организация, включваща няколко потребителя (например, подразделения на една организация) или при разширено предприятие – клиенти и доставчици на организацията. Частният облак може да е собственост както на самата организация, така и на трета страна, като физически може да съществува както в рамките на организацията, така и извън нея.

 

Ш

 

Щ

 

Ю

 

Я

 

Ядро на компетентност

Понятие от теорията на управление, което първоначално е препоръчано от К. Прахалад и Гари Хамел. Според тях ядро на компетентност е един специфичен фактор, който указва, в какво даден бизнес е специализиран и е по-добър от останалите.

 

Яндекс Маркет

Информационна система за избор на различни стоки и магазини. На този Интернет ресурс:

 • Е поместено подробно описание на характеристиките на стоки;

 • Може да се извършва подбор на стоки по параметри;

 • Бърз избор с помощта на интелектуална система;

 • Сравнение на модели и цени;

 • Отзиви на покупатели за стоки и магазини.