Електронен бизнес

Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

Абривиатури електронен бизнес

 

Home | Съдържание | Инфопедия | Асеневци | Консултации

 

НОВА ИКОНОМИКА

НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ

ИНТЕРНЕТ БИЗНЕС МОДЕЛИ

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА Е- БИЗНЕСА

РАЗВИТИЕ НА Е БИЗНЕСА

Е БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ

СЕКТОРИ В Е ТЪРГОВИЯ

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

ИСТОРИЯ НА Е ТЪРГОВИЯТА 

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС речник

Абривиатури електронен бизнес

 

 

Ad (Ads) - съкращение от Advertising, Advertisement - реклама.

 

AIP (Application Infrastructure Provider) провайдери на приложна инфраструктура. Тези компании предоставят отделни услуги, примерно управление на системи и мрежи (system management и network management).

 

BI (Business Intelligence) аналитични системи.

 

BPR (Business Process Reengineering) реинжинеринг на бизнес процеси.

 

CS (Case-study) обучение с реални бизнес-примери.

 

CEM (Contract Equipment Manufacturer)  производител на изделие с търговската марка на заявителя, т.е. OEM.

 

CIO (Chief Information Officer) мениджъри от високи нива, отговарящи за стратегията на компанията в областта на информационните технолигии и електронния бизнес.

 

CRM (Customer Relationships Management) система за управление взаимоотношенията с клиентите. Програмни приложение за автоматизация, оптимизация и повишаване ефективността на процесите по взаимодействие с клиентите  (продажби, маркетинг, обслужване).

 

CSRP (Customer Synchronized Resource Planning System) система за управление на предприятие (ERP-система), както и взаимодействие с клиенти: оформяне на заявки, технически задания, поддръжка на място  и т.н.

 

CTR (Click-Throw-Ratio) - съотношението между числото кликания върху един банер и числото на импресиите на банера. Използва се за изчисляване на ефективността от рекламата.

CPM (Cost-Per-1000-Impressions) - стойността на 1000 импресии за даден банер.

CPC (Cost-Per-Click) - стойността, която заплаща рекламодателя при един клик върху банер.

DAM (Digital Asset Management) система за управление на цифрови архиви.

 

DM (Data Mining) анализ на данни, средства за изследване на хранилища за данни.

 

DW (Data Warehousing) съхраняване на данни.

 

DSS (Decision Support Systems) система за подпомагане вземането на решения.

 

ЕА (Enterprise Architecture) -  многообхватно и изчерпателно описание на всички ключови компоненти на предприятието и връзките между тях.

 

EAS (Enterprise Application Suite) интегрирана система за управление на предприятие. Корпоративна информационна система.

 

EAI (Enterprise Application Integration) интеграция на програмните приложения на предприятието. Организация на взаимодействието на разнообразни приложения на предприятието  в рамките на обща информационна система.

 

EAM (Enterprise Asset Management)  системна и координирана дейност на организация, насочена към оптимално управление на физическите активи и режимите на тяхната работа.

 

EDI (Electronic Data Interchange) електронен обмен на данни.

 

EIP (Enterprise Information Portal) Корпоративен информационен портал

 

EPM (Enterprise Performance Management) система, позволяваща да се измерва ефективността от дейността на предприятие. Всеки модул отразява различни аспекти от работата на компанията. Системата обобщено представя обща  картина във вид на графично изображение.

 

eProcurement (electronicProcurement ) електронна система за снабдяване.

 

е-Mail (Electronic Mail)  - Електронна Поща  


е-Zine (Electronic Magazine ) - Електронно Списание  


е-Shop (Electronic Shop) - Електронен Магазин  


е-Store (Electronic Store) - Електронен Магазин (Склад)  


е-Buy (Electronic Buy ) - Електронна Покупка  


e-Biz (Electronic Business) - Електронен Бизнес  


е-Com (Electronic Commerce) - Електронна Търговия  
 

ERP  (Enterprise Resource Planning System) система за планиране ресурсите на предприятие. Набор от интегрирани приложения, позволяващи създаването на единна среда за автоматизиран отчет, контрол, анализ и планиране на всички основни бизнес процеси.

 

HR (Human Resource) човешки ресурси

 

IAC  (Internet Application Collaboration) провайдери на приложения за съвместна работа

 

IPO (Initial Public Offering) първоначално открито разместване на акции на фондовия пазар.

 

ISP (Internet Service Provider) провайдер на услугата Интернет достъп.

 

KDD (Knowledge Discovery in Databases) открити знания в база данни, чрез използване на статистически алгоритми за откриване на знания.

 

KM (Knowledge Management) система за управление на знания.

 

LMS (Learning Management System) система за управление на учебен процес.

 

LAN (Local Area Network) локална мрежа.

 

MAN ( Metropolitan Area Network) градска мрежа.

 

MES (Manufacturing Execution System) система за управление на производството. За разлика от системата ERP, която отговаря на въпроса "кога и каква продукция трябва да бъде произведена", MES отговаря на въпроса "как ще бъде произведена продукцията".

 

MRO (Maintenance, Repair, Operation) Обслужване, Ремонт, Експлоатация.

 

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) американска електронна борса за търговия с акции на високотехнологични компании.

 

NSP (Network Service Provider) провайдери на мрежови услуги. Те предоставят основните комуникации(физическа връзка, маршрутизация, управление на трафика), центрове за данни и IP-ресурси (виртуални частни мрежи, мрежови защитни стени, кеширане).

 

OBI (The Open Buying on the Internet) стандарт за B2B, в който се декларират принципи, на които трябва да съответства програмното осигуряване за е търговия. Поддържа открити Интернет стандарти.

 

ODM (Original Design Manufacturer) разработчик на изделия и/или дизайн.

 

OEM (Original Equipment Manufacturer) производител на изделия, притежаващ търговска марка или бранд. Лицензия на програмно осигуряване за продажба заедно с ново компютърно оборудване.

 

OLAP (Online Analytical Processing) аналитична онлайн обработка.

 

PLM (Product Lifecycle Management)   технология за управление жизнения цикъл на изделията.

 

PRM (Partners Relationships Management) система за управления взаимоотношения с партньорите.

 

PPC (Pay-Per-Click) - заплащане на един клик от потребител върху банер.

PPL (Pay-Per-Lead) - заплащане за привличане на потребител да попълни някакъв онлайн формуляр, например с името, адреса, имейла си и т.н.

PPS (Pay-Per-Sale) - заплащане за осъществена продажба, обикновено при участие в партньорска програма
 

SCM (Supply Chain Management) система за управление на вериги за доставка. Процес на оптимизация на системата за взаимодействие с доставчици, дистрибутори и крайни потребители в рамките на верига за доставки на компанията, осигуряваща доставка на стоки в нужното място, точно в срок и с минимални разходи.

 

SMB(small and medium business) - малък и среден бизнес. По оценка на IBM в света има повече от 100 милиона малки компании (от1 до 99 сътрудника) и приблизително 375 хиляди компании със среден резмер(от100 до 1000 сътрудника).

 

SRM (Supply Relationship Management) система за управление взаимоотношенията с доставчиците ( производителност и канали за доставка)

 

VA (Value Adding) добавена стойност.

 

VPN (Virtual Private Network) виртуална частна мрежа.

 

PAN (Personal Area Network) персонална мрежа.

 

R&D (Research And Development)  научно-технически разработки 

 

WAP (Wireless Application Protocol) стандарт за взаимодействие на мобилни телефони и други безпроводни устройства с мрежите Интернет/Интранет за получаване на информация и услуги.

 

WCMS (Web-content  Management Systems) системи за управление на Web-контент.

 

WLAN ( Wireless Local Area Network) безпроводна локална мрежа.


PWLAN ( Personal Wireless Local Area Network) безпроводна персонална локална мрежа.

 
WMAN (Wireless Metropolitan Area Network) безпроводна градска мрежаь.


BWA (Broadband Wireless Access) широколентов безпроводен достъп.