Информационно брокерство

© Христо Тужаров, 2011

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БРОКЕР

 

[Home] [Асеневци] [Съдържание]

 

ИНФОРМАЦИОННА УСЛУГА

ИТ УСЛУГА      

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ услуги   

 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ      

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА

Информационен брокер – събира, анализира, систематизира и по различни начини обработва информация във избраната от него област на знанието, предоставяйки на клиента полезни за тях извадки.

 • Водач в „джунглите” на бурно развиващите се телекомуникационни мрежи;

 • Посредник при намиране и обработка на информация;

 • Юридическо или физическо лице, което предлага и реализира информационни и ИТ услуги.

Клиенти на брокера могат да бъдат практически всички организации, нуждаещи се от срочна и разнообразна информация, достъпът до която за тях е затруднен.

 

 

Необходими знания

 • Сериозна подготовка в сферата на информационните науки;

 • Добри познания за обработка на документация;

 • Знаене на чужди езици;

 • Владеене на разнообразни техночески средства;

 • Умения за извличане и обработка на информация.

 

Необходими качества 

 • Здрав разум;

 • Аналитични способности;

 • Логическо мислене;

 • Способност за работа с цифри, числа, дати;

 • Склонност към класификация, систематизация, създаване на информационни банки;

 • Общителност, психологична устойчивост.

 

Дейности

 • Търсене на информация и факти;

 • Анализиране на събраната информация;

 • Изследване на бази данни;

 • Предлагане на информация на изследователски институти, агентства за новини, компании университети;

 • Използване на телеграфни и борсови новини;

 • Изтегляне и придвижване на информация чрез Интернет и други мрежи;

 • Оказване на  ОnLiпе-услуги.

Важно – да владее оперативна информация, касаеща както непосредствено пазара за ценни книжа, така и общата ситуация в икономиката, и да бъде готов постоянно да следи за тази информация.