Информационни системи

© Христо Тужаров, 2007

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ

 

РАЗВИТИЕ НА ПОНЯТИЕТО СИСТЕМА

 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА 

 

ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

 

СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА

 

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ

 

РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА

             

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

             

СВОЙСТВА НА СИСТЕМАТА

             

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ

 

 

  

 

Система

Органично единство на множество елементи, намиращи се в отношение или връзка и съвместно реализиращи определен процес.

 

структура на система

 

        Система/Обект

Съгласно общата теория на системите всеки реален обект може да се разглежда като система, когато удовлетворя изискванията за система. Обектът се превръща в система, когато се разглежда с някаква конкретна цел. През ХХ век беше осъзнато, че всеки обект принадлежи на някаква система от обекти и притежава в рамките на тази система определен смисъл и носи някаква информация.

 

        Елемент на системата

Съставна част на системата, обект, изпълняващ определена функция в системата, който не подлежи на разделяне на части, в условията на изпълнение на конкретната задача.

 

         Процес в системата

Подредена последователност от състояния на системата, която съответства на някакво действие.

 

Архитектура на система

Включва основните компоненти  на системата и принципа на взаимодействие на тези компоненти.

 

        Структура на система

Съвкупност  от връзки и отношения между частите на цялото, необходими за достигане на целта.

 

        Състояние на системата

Фиксация на съвкупността от достъпните за системата ресурси  (материални, енергийни, информационни, пространствени, времеви, човешки, организационни), определящи нейното отношение към очаквания резултат.

 

Фотография на механизма за трансформация на входа на  системата в изход.

 

        Цел на системата

Образ на несъществуващо, но желано от гледна точка на реализираната задача състояние на средата, т.е. такова състояние, което позволява да се реши задачата или проблема с наличните ресурси.

 

Проблем - описание, може и текстово на ситуация, в която са определени целта, очакваните резултати и по възможност – необходимите ресурси и стратегия за постигане на целите.

 

Системна методология

Съвкупност от методи за изучаване свойствата на различни класове системни задачи, касаещи вътрешните и външните отношенията в системата.

 

Синтез на системата - разработка на структурата на системата и определяне на нейните параметри по зададени мисия, функции и потребители.

 

Анализ на системата - при добро познаване на структурата и параметрите на системата се изучава поведението й и се изследват нейните свойства и характеристики. На практика някои от по-сложните задачи на синтеза се решават с помощта на резултати от анализа на системата.

 

Моделиране на система - основно средство за анализ и синтез на система.

 

Параметри на системата - набор от качествени и количествени показатели за оценка на състоянието на системата.