Архитектура на предприятие

© Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев, 2010

 

БАЗОВИ ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ

Home / Съдържание / Инфопедия / Асеневци / Консултации

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА

 

ВРЪЗКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БИЗНЕСА И ИТ

 

ЗНАЧЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БИЗНЕСА

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА РОЛЯТА НА ИТ ЗА БИЗНЕСА

 

МОДЕЛИ НА GARTNER

 

БАЗОВИ ЗАКОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИТ

 

Базови закони за развитие на ИТ

 

Базови закони за развитие на ИТ

 

Развитието на информационните технологии за времето на съществуването им, започвайки от 50-те години на миналия век, се осъществява с революционни темпове. За кратки срокове, обществото ни премина през период на компютъризация, информатизация и сега се намира в началото на 5-тата информационна революция – информационната супермагистрала. Тя от своя страна стои в основата на мрежовата икономика. За това развитие в голяма степен допринасят три основни базови закона – на Мур, на Гилдер и на Меткалф.

 

Базови закони на ИТ

 

Закон на Мур

На всеки 18 месеца се удвоява плътността на разположение на транзисторите върху кристала.

 

Следствие 1-  удвоява се изчислителната мощност на процесорите.

Следствие 2 – намалява стойността на изчисленията.

 

Закон на Мур

 

 

Законът е създаден от Гордън Мур от компанията Intel в началото на  70-те г.

 

Тази закономерност се потвърждава и в областта на нанотехниката, оптичните технологии и магнитните устройства.

 

             Закон на Гилдер

Ръста на пропусквателната способност на компютърните мрежи като минимум превишава три пъти изчислителната мощност на компютрите.

 

Следствие 1  - ако мощността на компютрите се увеличава 2 пъти всеки 18 месеца, то комуникационните мощности се удвояват на всеки 6 месеца.

Следствие 2 - развитието на пропусквателната способност на мрежите винаги ще бъде адекватно на нарастващите потребности от предаване на данни.

 

Законът е създаден от Джорж Гилдер през 1994г.

 

            Закон на Меткалф

Ценността на мрежовата структура експонинциално нараства с броя включени абонати в мрежата.

 

СС = К2 - К,

 

където СС – стойност на мрежата ;

К - количество на включените абонати.

 

Извод: С нарастване на мрежата, ценността и нараства експоненциално, докато разходите за един потребител остават непроменени или намаляват.

 

Законът е създаден от Роберт Меткалф – създател на Ethernet и основател на компанията 3COM

 

Закони на Келли

Кевин Келли в книгата си „Нови правила за новата икономика” формулира 12 закона на мрежовата икономика, които са свързани или пряко произлизат от базовите закони за развитие на информационните технологии.

 

Според Келли глобалните промени в икономиката се въртят около няколко оси:

  • Успех се постига не чрез оптимизация на съществуващите структури, а чрез изобретения и пробиви в неизвестността;

  • Идеална почва за развитие на нови форми и същности се явява гъвкавостта и подвижността на мрежите;

  • Приспособяването към неизвестното води до раздяла с традиционните методи;

  • Разрастването на „паяжината” на мрежовата икономика води до ускоряване на цикъла” Намерил, усвоил, изхвърлил”.

1.      Закон на свързаността

 

 Съвременната среда се гради от тясно свързани един с друг чипове.

 

Мрежовата икономика се явява продукт от взаимодействието на два процеса:

  • Намаляване размера на чиповете;

  • Рязко увеличаване на количеството връзки между тях.

Следствие 1 - размерите на чиповете постоянно намалява;

Следствие 2 - намалява цената на всеки чип;

Следствие 3 - чиповете проникват във всеки обект (пералня, телевизор, телефон и т.н.).

 

Днес в света се използват десетки милиарда чипове за най различни цели, и което е по важно, в повечето от случаите те са свързани помежду си. Правилното съединяване на не много разумни елементи, може да доведе до умен резултат.

 

Мрежата е колективно взаимодействие, свързващо в едно цяло трилиони обекти на живата и неживата природа, чрез кабел или въздух.

 

2.      Закон на пълнотата

 

Появата в мрежата на допълнителни обекти увеличава ефекта за всички потребители;

 

В миналото – ценността се определя от редкостта – злато, брилянти и т.н. Колкото са повече стоките, толкова те се обезценяват.

 

Следствие 1 - ценността се получава от изобилието и нараства с повсеместното разпространение;

Следствие 2 - колкото повече възли има в мрежата, толкова тя е по-ценна. Броя на връзките в мрежата

нараства като квадрат от броя на възлите.

 

В Мрежовата икономика размерът на мрежата се удвоява на половин година.

 

3. Закон на експоненциалния ръст

 

Ценността на участието в мрежовата икономика расте експоненциално на броя на участниците;

 

Следствие 1 – експоненциално нараства печалбата, а разходите остават почти същите.

Следствие 2 – експоненциалния ръст зависи от ръста на връзките в мрежата.

 

Интернет се явява класически пример на експоненциален ръст, възникващ поради неленейни причини.

 

4. Закон на преходните точки

 

Съществува преходна точка, при която даден процес в мрежата се превръща от единичен в масов.

Следствие 1 – след преходната точка процесът започва да се саморазвива.

Следствие 2 – печели този, който навреме забележи значимостта на промените.

Следствие 3 – с нарастване на мрежата намалява времето за достигане на преходната точка.

5. Закон на нарастващата печалба

 

Увеличението на печалбата се създава от цялата мрежа и се разпределя в нея между всички участници.


Следствие 1 – Разпределението на печалбата става според участието.

Следствие 2 – Голяма част от печалбата остава в мрежата за общо ползване.

 

Печалбата в индустриалната икономика зависи от една компания, а в мрежовата от всички участници.

 

6. Закон за обратно ценообразуване

 

Най- добрите продукти поевтинява постоянно.

 

Следствие 1 – необходимо е постоянно да се обновяват продуктите и услугите.

Следствие 2 – печелят по-бързите и адаптивните.

 

Пример - почти от самия момент на раждането си през 1971г. микропроцесорите съществуват в система на обратно ценообразуване   -  закон на Мур .

 

7. Закон на щедростта

 

Ако една услуга става по ценна при нейното разпространение (закон № 2), и струва толкова по малко, колкото по ценна става (закон № 6), е логично да се направи извод, че най ценните продукти трябва да се дават безплатно.

 

Средствие 1 -  безплатния продукт води до човешко внимание, а то до пазарен дял.

Следствие 2 – печели този, който измисли механизми за печалби от нови версии от продукта и допълнително обслужване.

 

Основни принципи за оживяване в света на щедростта

  1. Мислете за „безплатността” като крайна точка към която се приближава всяка цена.Обикновено тя се стреми към нула, никога не я достигайки.

  2. Чрез раздаване на безплатни продукти, продавайте други.

  3. Считайки продукта за безплатен вие по този начин го приближавате до тази точка. Строейки бизнеса си на принципа на безплатен продукт вие предвиждата тенденцията на движение. Безплатността привлича потребителите къв вас

 

 

8. Закон на предаността

 

Понятието преданост се премества от организациите към мрежата и мрежовите платформи.

 

Следствие 1 – за да има резултати, мрежата трябва да е „нахранена”

 

При мрежовата икономика, успехите на държаната са следствие на успехите на гражданите, докато при индустриалната икономика успехите на гражданите в голяма степен зависят от успехите на държавата

 


9. Закон на временното падане

 

Падайки от поредния връх трябва да се мисли за подходите и средствата за изкачване на следващия.

 

Следствие 1 - можем да сме по-малко съвършени и приспособими, но трябва да сме по- гъвкави и децентрализирани;

Следствие 2 – постоянна смяна на участниците, като на мястото на всеки изчезнал се появява нов.

 

Природата на мрежовата икономика е основана на хиляди близки връзки, като съдбата на всяка организация зависи от това какво става със съседите, приятелите, конкурентите и преди всичко с най-близкото обкръжение.

 

Появяват се и изчезват нови връзки, вчерашни съперници стават най-добри приятели. Днес някой може да е „цар на планината”, а утре планината да я няма.


При тези условия к
атеренето към върха означава по-голяма адаптация.


10. Закон на заместването

 

Заместване на тежките и материални продукти с леки и информационни;

 

Следствие 1 -  Всеки грам от материалната същност на предметите ще бъде натъпкан със знания и информация – микросхема с колела (колело, мотор, автомобил), микросхеми с крила (самолет въртолет), микросхеми за живеене и т.н.

Следствие 2 – всички действия и предмети ще се подчиняват на мрежовата логика.

 

11. Закон на маслобойната

Маслобойната символизира креативната сила на разрушението. Тя не само унищожава нещо старо, но и създава платформа за иновации - раждане на нещо ново.

 

Балансиране на границата на хаоса и самообновяването

 

Следствие 1 - търси стабилно неравновесие.

Следствие 2- за да се поддържа работоспособна сложна мрежа е необходимо от време на време тя да се изкарва от равновесие.

Следствие 3- закостеняла в собствения си успех система е обречена на застой и гибел.

 

12. Закон на неефективността

 

В индустриалната епоха стремежът е да се правят колкото се може повече стоки за кратко време, което наричаме производителност на труда.

 

Високата производителност често говори само за това, как хората бързо и ловко вършат неправилни работи.
 

Не решавайте проблеми – търсете нови възможности.

 

Следствие 1 – решавайки проблеми вие влагате сили и време в своите слабости;  Когато вие търсите възможности, вие инвестирате в Мрежата.

Следствие 2 – отиват в миналото копирането, повторението, автоматичните операции, а изобретателството, оригиналността, творчеството рязко повишават цената си.