Бази данни

Христо Тужаров, 2007

 

ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО БАЗА ДАННИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Инфопедия] [Начало на книгата]

 

БАЗА ДАННИ. СЪЩНОСТ

ОФОРМЯНЕ НА ПОНЯТИЕТО БАЗА ДАННИ

ФУНКЦИОНАЛЕН МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ

АРХИТЕКТУРА НА БАЗАТА ДАННИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА БД 

История на понятието База данни

Понятието бази от данни се появява в началото на шестдесетте години без да се знае кой за първи път го използва във връзка с компютърната обработка на данните. 

 

За рождена  дата на базата данни може да приеме юни на 1963г., когато фирмата SDC (Sistem Development Corporation) организира симпозиум на тема: Разработка и използване на машинно управляеми бази от данни .

 

Фундаментални са идеите на Ч. Бахман, които проличават в публикациите му от 1964 и 1965г. С тях той поставя първите проблеми на една нова информатика, позната ни днес като Управление на бази от данни .

 

Още тогава много специалисти са оценили важността на тези проблеми и се оформя асоциация по езици за системи за обработка на данни CODASYL (Conference from Data System Language). Нейните публикации дават силно отражение върху развитието на концепцията за изграждане на системи за управление на бази от данни (СУБД).

 

Основната особеност на СУДБ - е наличието на процедура за вкарване и запазване не толкова на самите данни, но и описание на тяхната структура. За файл, снабден с описание на запазването на тези данни и намиращ се под управлението на СУБД, приели названието кутия за данни, а оттам и База данни (БД).

 

Представата на специалистите, разгледали за пръв път този въпрос, точно и  кратко е, че:

  • Базата от данни е взаимосвързана, съхранявана съвкупност от файлове;

  • Файлът е съвкупност от записи;

  • Записът се състои от  един или няколко ключа и данни.

Понятия за бази  данни

Съществува добре познато, но трудно за практическа реализация понятие за бази от данни, като голямо по обем хранилище, в което една фирма или институция помества всички обработвани от нея данни, от което различни потребители могат да черпят данни.

 

Освен това определение, могат да се приложат още цяла редица от определения за понятието бази данни, оформили се от различните автори на различните етапи  от продължителната му еволюция.

 

Бази данни е интегрирана съвкупност от данни.

 

Това означава, че тя съдържа данни за различни приложения (потребители), а не само за едно.

 

Най-често потребителят се интересува само от определена част от БД, като със своите приложни програми извлича и обработва данни, въвежда нови, обновява или отстранява съществуващи данни в базата данни.

Различни приложни програми могат да ползват едно и също подмножество от данни на базата данни.