Компютрите

отвън и отвътре

©Христо Тужаров, 2007

МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

[Home] [Карта на книгата] [Асеневци] [Инфопедия] [За проекта] [Начало на книгата]

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПЮТРИТЕ 

БАЗИС НА КОМПЮТЪРА

ЕЛЕКТРОНИКА

ОПТОЕЛЕКТРОНИКА

МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

 

 

 

Логика

Наука за законите и формите на  мислене.

В логиката са обособени няколко научни направления:

 

Математическа логика - логика, развивана с методите на математиката. Към нея се отнасят обосновани съждения, доказателства, логически изводи, като се използват методите на алгебрата и теорията на алгоритмите.

 

Формална логика - изследва методите за анализ на твърденията и доказателствата.

Символическа логика -  логическо представяне с използване на специален език. Твърденията се явяват предположения, които са истински или лъжливи. Символическата логика оперира с твърдения, използвайки логически операции от булевата алгебра: отрицание (НЕ), дизюнкция (ИЛИ), конюнкция (И). На базата на  символическата логика са създават логическите езици.

Размита логика - научно направление, съединяващо в едно принципите на логиката с теорията на вероятностите. За разлика от обикновената логика твърденията не биват само истински и лъжливи. Размитата логика оперира с размити количествени понятия – мнозинство, много, малко, рядко, близо до нулата, около 200 и т.н.

 

Математика

Наука, изучаваща величини, количествени отношения и пространствени форми.

Етапи на развитие

  • Аритметика и геометрия;

  • Алгебра, тригонометрия, математически анализ;

  • Диференциално и интегрално смятане, теория на множествата, математическа логика;

  • Математическа икономика, приложна математика, изчислителна математика, теория на игрите, теория на информацията, теория на графите, теория на вероятностите, дискретна математика.