BSC

© Христо Тужаров, Юли 2008

 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

[Home] [Карта на студията] [Асеневци] [Бизнес консултации]

ПИРАМИДАЛЕН МОДЕЛ

ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА

БАЗОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОЦЕСИ 

МИСИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ВИЗИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

НАМЕРЕНИЯ

ПОЛИТИКА

 

Мисия на организацията

Стратегическа (генерална) цел, изразяваща смисъла на съществуването и общопризнато предназначение на организацията.

 

Мисията  е обърната към външната бизнес среда. Тя пояснява с какво системата може да бъде полезна на обществото. Насочена е към решаване на конкретен обществен проблем. 

 

Удачно формулираната мисия става девиз. Например:

 • Дженерал Електрик – “Нашият най-важен продукт -  прогреса”:

 •  Дюпон – “Най-добрите продукти за най-добрия живот”.

 

 

 

Стратегия и мисия

Комплексна концепция, насочена към осъществяване мисията на организацията чрез реализация на нейните стратегически цели.

 

Интегрира главните цели на организацията, нейната политика и действия в съгласувано единно цяло.

 

Правилната стратегия позволява да се подредят и разпределят винаги ограничените в една или друга степен ресурси на организацията  по най-добрия начин, на база:

 • Организационната култура на организацията;

 • Прогнозираните промени във външната среда;

 • Отчитане възможните контра действия на опонентите

Стратегически модел и мисия

Позициониране и избор на насоките на развитие на организацията.

 

За изработването на стратегическия модел на организацията, системният подход изисква разработка на следните компоненти:

 • Мисия – изходна точка за построяване на  бизнес-системата;

 • Визия - идентификация на организацията и нейното обкръжение;

 • Вектор на развитие на организацията;

 • Поглед в бъдещето на организацията.

 

                    Поглед в бъдещето

Описание на бъдещето (след 10-15 години) състояние на организации - ресурси, процеси, архитектура, технологии, длъжностни характеристики, система за взаимовръзка с външната среда и т.н.

 

                     Аспекти:

 • Образ – идеалната картина на желаното бъдеще;

 • Път –подходите и средствата за неговото достигане.

                      Съдържание:

Посока на движение (подобряване, намаляване и т.н..)

+ показатели (качество, удовлетвореност на потребителя и т.н.)

+ стойност на целите (колко, % и т.н.)

+ времеви граници (кога).

 

Стратегическият модел на организацията се базира на:

 • Първичва идентификация на организацията;

 • Делово кредо

 

 

 

 

 

         Първична идентификация на организацията

Осъществява се в качеството на начална точка за изясняване мисията на организацията. Включва:

 • Изясняване ценностите и очакванията на собственици, мениджъри и персонал;

 • Определяне базовите компетенции (уникални технологии и професионални навици), създаващи за организацията конкурентни преимущества.

 • Определяне социално значимите сегашните и бъдещи потребности, които организацията удовлетворява или може да удовлетворява.

 • Определяне основните възможности и заплахи от страна на външната среда.

         Делово кредо

Явява се основополагаща концепция за дейността на организацията, разкриваща принципите и идеалите на всички заинтересовани страни. Включва:

 • Какво ще получи клиента за удовлетворяване на своите потребности;

 • Кой, с каква цел и по какъв начин може да бъде партньор на организацията;

 • На каква основа се предвижда да се изграждат отношенията с конкурентите;

 • Какво ще получат от бизнеса собствениците и акционерите;

 • Какво ще получат от бизнеса и организацията мениджърите;

 • Какво ще получи от организацията персонала;

 • В какви области може да се осъществи сътрудничество с обществени организации;

 • Как ще се изграждат отношенията с държавата.