Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА

ILM Information Lifecycle Management

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА ILM

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

ILM ПОЛИТИКА

 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Управление жизнения  цикъл на информацията ( Information Lifecycle Management  ILM )

 
 
Управление жизнения цикъл на информацията

 

Управление жизнения  цикъл на информацията ILM, цели

 • Интегриране процесите по обработка на информацията през целия и жизнен цикъл;
 • Съществено намаляване стойността на притежаване на информация;
 • Увеличаване производителността, с гарантиране нивото на обслужване.

Управление жизнения  цикъл на информацията ILM, същност

 • Интегриран комплекс от организационни и апаратно - програмни решения.
 • Подход за систематизиране на знания и технологии, имащи  отношение към  управление на информацията от момента на създаването и до нейната утилизация.
 • Комбинация от процеси и решения, имащи за цел да представят информацията в нужното място, в нужното време и на оптимална цена.

Управление жизнения  цикъл на информацията ILM, задача

 

На всеки етап от ЖЦ на информацията да гарантира разполагане на данните на носители, характеристиките на които удовлетворяват зададените от QoS (quality of service — качество на обслужването) параметри.  

 

Управление жизнения  цикъл на информациятаILM, среда

 

Включва:

 • Средства за класификация на данните по степен на значимост за бизнес процесите;

 • Инструменти за управление разполагането на данните в съответствие с направената класификация.

Управление жизнения  цикъл на информацията ILM, предпоставки

 • Лавинообразен ръст на обемите данни (45-60% нарастване ежегодно обема на натрупваната информация);

 • Намаляване стойността на носителите;

 • Прогрес на технологиите.

Управление жизнения  цикъл на информацията ILM, подход

 • Използване на специални технологии, позволяващи да се проследява жизнения период на данните и да се осигуряват адекватни начини за достъп до тях;

 • Непрекъсната ( в рамките на целия ЖЦ) оптимизация на всички процеси по обработка на информация;

 • Отчитане на бизнес политиката и изискванията за ниво на обслужване;

 • Отчитане фактора цена/производителност за различните йерархични нива на разполагане на информацията.

Управление на йерархичното съхранение на данни (hierarchical storage management, HSM),

Техническа организационна схема за съхранение на данни.  ILM е система за опериране с данни в рамките на цялата корпорация.