Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОРТФОЛИО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИС

 

 

Класификация на бизнес информационните системи

 

Класификация на бизнес информационните системи

 
 

Бизнес информационните системи според определени признаци

 

Признак

Тип

Ниво на функциониране

Корпоративно делене; отдели; оператори; индивидуални разработчици.

Природа на дейността, която се поддържа

Операторски системи (ежедневни);

Менижърски (краткосрочно планиране);

Стратегически системи (дългосрочно планиране)

Функционална област

Счетоводни, производствени, маркетингови, човешки ресурси.

Тип поддръжка

За управление на транзакции;

Менижърски ИС (за управление);

Офис ИС;

За вземане на решения;

Интелигентни поддържащи решения.

Системна

архитектура

Информационна архитектура,

Информационна инфраструктура;

 

Бизнес информационни системи според управленските функции

При разработка на информационни системи е необходимо да създаде управленска структура на организацията.

 

                  Управлениеосигуряване изпълнението на поставените цели чрез реализация на следните функции: организационна, планиране, отчетност, аналитическа, контролна, стимулиране и мотивация, приемане на решения

 

Бизнес информационни системи според управленските функции

 

 

                Производствени информационни системи

 • Планиране обема работи и разработка на календарни планове;

 • Оперативен контрол и управление на производството;

 • Анализ работата на оборудването;

 • Прогнозиране на продажбите;

 • Управление на продажбите;

 • Рекомендации за производство на нова продукция;

 • Анализ и определяне на цените;

 • Отчитане на поръчките.

                                Финансови и отчетни информационни системи
 • Управление портфейла с поръчките;

 • Управление на кредитната политика;

 • Разработка на финансов план;

 • Финансов бизнес анализ и прогнозиране;

 • Контрол на  бюджета;

 • Водене на счетоводство;

 • Изчисление на заплатите.

                                Кадрови  информационни  системи

 • Анализ и прогнозиране на  потребностите от трудови ресурси;

 • Водене на архиви с записи за персонала,

 • Анализ и планиране подготовката на персонала.

                               Предметни системи

 • Мониторинг на обкръжаващата бизнес среда;

 • Решаване на прогнозно–диагностични и стратегически задачи.

 

Бизнес информационни системи според характера на използваната информация

 

                         Информационно–търсещи системи

Въвеждане, систематизация, съхранен и извеждане на информация по заявка на потребителя.

 

                          Информационно–решаващи системи

Обработка на информацията по определен алгоритъм. 

                 * Управляващи – предлагат информация на базата на която се приема решение;

                 * Съветващи - предлагат информация, която се приема за сведение и не се превръща веднага в решение.

 

Бизнес информационни системи според мащаба

 

       Мащабируемост на ИС - способност на ИС да се разширява, с цел задоволяване на по-високите изисквания на потребителите.

 

                    Малки информационни системи (Low end PC) – локални системи.

 • С неголеми функционални възможности;

 • Обслужващи малки предприятия, които могат да работят дори и на персонален компютър;

 • Използвани от хора имащи малко производство, занимаващи се с малък бизнес, които сами могат да си създадат система, която да им помага в изпълнението на често срещани и рутинни дейности в това число решаване и на аналитични задачи, съхраняване на данни, представяне на специфични данни и т.н.

                    Малки интегрирани системи (Middle end PC)

 • Обхващат п-голямо число функции;

 • За тяхното внедряване са необходими консултанти;

 • Работят на малки мащаби и могат да работят без мрежа;

 • Значително по-функционални – счетоводство, финанси, управление, отчет на материали и т.н.

 • Функционалността расте и се появяват по-мощни работни станции.

                    Средни интегрирани информационни системи (High end PC)

 • Обхващат много функции и много потребители;

 • Задължителна е мрежовата конфигурация;

 • Сложно внедряване.

                    Крупни интегрирани системи (Enterprise Resource Planning (ERP)

 • Огромни (ERP) системи позволяващи осъществяването на пълно управление и контрол на крупни организации;.

 • Интегрирани системи – всички информационни системи, независимо от вида им и формата д който работят са съединени в мрежа с единен механизъм за вземане на решения. Възможен е достъп от всеки потребител до ресурсите на системата.

 

 

Вид система

Малки фирми, Представителства

Търговия,

услуги

Производство

Холдинги

Локална

 

 

 

 

Малки

 

 

 

 

 

 

Средни

 

 

 

 

 

 

Големи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес информационни системи според нивото на вземане на решения

 

Бизнес информационни системи според нивото на вземане на решения

 

 

 

Входна информация

Процес

Изходна информация

Потребители

ССН

Сумарни вътрешни и външни данни

Графика, симулации, интерактивни представяния

Преценка на бъдещи възможности отговарящи на въпроса

Висши менижъри

СПВР

Малко данни или обемни масиви от бази данни оптимизирани за анализ;

Интерактивни симулации, анализи

Специализирани доклади; анализ на взетото решение по конкретния въпрос

Управление на персонала

УИС

Обобщени данни от транзакциите, обемни данни, опростени модели

Рутинни доклади, опростени модели, анализ на ниско ниво

Общи доклади и изключения

Среден мениджърски състав

СРЗ

Бази от знания

Моделиране, симулации

Модели, графики

Професионалисти:

СОТ

Транзакции, събития

Сортиране, сливане, подреждане в списъци, актуализиране

Документи, графици, поща

Чиновници

 

 

Бизнес информационни системи според поддържания стандарт за управление

Отмина времето, когато разработчиците на информационни системи, отчитайки изискванията на потребителите, самостоятелно определяха функциите на разработваната от тях система.

 

Днес съществуват значително количество концепции, подходи и технологии, доказали своята ефективност в развитие на бизнеса и в много от случаите придобили статус на международни стандарти.

 

Необходимостта от стандартизация на информационните технологии доведе до възникване на нова наука, наречена Итология, чиято основна задача е създаването на базис, върху който да се изграждат информационните системи,

 

В най-общ план става дума за следните технологии и стандарти:

 • MRP (Material Requirements Planning) – планиране на доставките на  материали, на база плана за продажби и необходимата за реализирането му комплектация;.

 • CRP (Capacity Requirements Planning) - планиране производствените мощности;

 • MRPII (Manufacture Resource Planning) – планиране на  необходимите за производството ресурси. Явява се стандарт на ISO..

 • ERP (Enterprise Resource Planning) - финансово-ориентирано планиране на  ресурсите на предприятие;

 • SCM (Supple Chain Management) - управление на вериги за доставка;

 • CRM (Customer Relationship Management) - управление взаимоотношенията с клиентите;

 • ERPII (Enterprise Resource & Relationship Processing) - управление на ресурсите и взаимоотношенията на предприятие. (=ERP + SCM + CRM);

 • Workflow – технология за  управление на работни потоци;

 • OLAP (Online Analytical Processing) - оперативен анализ на данните;

 • Project Management - управление на проекти;

 • CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support) – непрекъсната информационна поддръжка жизнения цикъл на изделията.