Електронен бизнес

© Христо Тужаров, 2013

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ

 

МАРКЕТИНГОВИ РЕСУРСИ В ИНТЕРНЕТ

 

ЗНАНИЯ ЗА МАРКЕТИНГА / МАРКЕТОЛОГ

 

ПРЕДИМСТВА НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА

 

ИНСТРУМЕНТИ НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГА

 

WEB 2.0 ИНСТРУМЕНТИ НА МАРКЕТИНГА 

Маркетинг

Вид човешка дейност насочена към удовлетворяване на нужди и потребности, посредством обмен.

 

Механизъм за приспособяване на производството на стоки или предоставянето на услуги към потребностите на пазара.

 

Интернет

Интерактивен канал за взаимодействие на компаниите с бизнес партньорите и клиентите.

 

      Характеристики на Интернет, оказващи влияние на маркетинга:

 • Комуникационен простор, неограничен във времето и пространството;

 • Ясно определени канали за достъп;

 • Оптимална прозрачност на пазара -  предложенията на конкурентите могат да се изяснят за броени секунди;

 • Активни потребители, готови да понесат определени разходи;

 • Явна е високата ефективност за клиента;

 • Възможност за разбиване на клиентите по групи;

 • Възможност за статистически анализ на поведението на потребителите;

 • Възможност за оперативно предаване на актуална информация;

 • Възможност за разширяване функциите на системата.

Интернет аудитория

Интернет аудиторията коренно се различава от аудиторията на офлайн маркетинга и изисква особен подход.

 

Това са активни и осведомени потребители, които активно търсят една или друга информация и винаги могат да се оградят от излишно настойчивата реклама.

 

С интернет-аудиторията трябва да се действа напряко, подтиквайки я да:

 • Щрака върху банери и връзки;

 • Участва в анкети;

 • Оставя коментарии;

 •  Оценява предложения и оформя заявки;

 • Свързва се с Вас.

Традиционните бизнес процеси (продажба, маркетинг, снабдяване и т.н.) в Интернет икономиката придобиват нови форми.


Интернет - маркетинг (internet marketing

Теория и методология на организацията на маркетинга в гипермедийна Интернет среда.

 

Комплекс от мероприятия по придвижване и продажба на пазара на стоки и услуги с помощта на Интернет технологии.

 

Интернет - маркетинг (internet marketing) 

 

 

Практика за използване на всички аспекти от традиционния маркетинг в Интернет , касаещи основните елементи на маркетинг – микса: цена, продукт, място на продажба и придвижване.

 

Самостоятелен вид дейност, отнасяща се към електронния бизнес и явяваща се основна част от електронната търговия. Нарича се още онлайн маркетинг.

 

      Основна цел – получаване на максимален ефект от потенциалната аудитория на сайта.

 

Интернет-маркетингът е най- младата разновидност на маркетинга, която днес  използват голяма част от компаниите, дори ако бизнесът им не е свързан с Интернет. Причената за това е възможностите които предостава Интернет, като един от най-ефективните канали за продажби, които се отличават с:

 • Бързо разпространение на информацията;

 • Широк обхват на активната аудитория;

 • Минимални срокове;

 • Минимизирани разходи.

 • Принципи на маркетинга

Предпоставки за появата на Интернет маркетинга

 

        Хипермедийната среда на Интернет

Характеризира се с висока степен на ефективност в представяне и усвояване на информация, което значително увеличава възможностите на маркетинга чрез усилване на взаимовръзките предприятие с потребители.

 

        Преминаване на ключовата роля от производител към потребител.

Потребителят в една силно конкурентна среда, каквато е Интернет, определя правилата на играта, основно чрез съобщества.

 

        Глобален електронен пазар

В този пазар постоянно се реализират сделки, се извършват покупки и се осигурява плащане. Това намалява стойността на транзакциите и променя пространствените и времеви мащаби на водене на бизнеса.

 

Разстоянието между продавача и купувача играе роля само от гледна точка на транспортните разходи.

 

        Промяна на времевите мащаби в Интернет среда.

Информация и услуги са достъпни денонощно. Многократно се съкращава времето за търсене на партньори, приемане на решения, осъществяване на  сделки, разработка на нова продукция и т.н.

 

Информация и услуги в Интернет са достъпни денонощно.

 

         Поддръжка на актуалност без задръжки

Интернет осигурява висока степен на гъвкавост, позволяваща леко да се извършват промени  на представяната информация, поддържайки по този начин актуалност  и разходи за разпространение.

 

         Персонализация на взаимодействия и преход към маркетинг „един към един”

Чрез средствата за електронно взаимодействие, компаниите могат да получават подробна информация от всеки индивидуален потребител и автоматично да предоставят продукти и услуги, съответстващи на конкретни индивидуални изисквания.

 

Стратегически цели на Интернет маркетинга

Интернет - маркетингът това е комплекс от философия, стратегии и инструменти на информационно – маркетингова дейност и взаимодействие с компютърните мрежи, позволяваща изследване на пазара, както и придвижване, продажба и покупка на стоки, идеи и услуги.

 

Интернет маркетингът не е самостоятелна област на маркетинга, а само един от инструментите за маркетингов анализ и въздействие, една от съставляващите на общата маркетингова стратегия на фирмата. Поради това::

 • Формулирането и решаването на маркетингови задачи в Интернет  е необходимо да се осъществява в съответствие с общата маркетингова стратегия на фирмата;

 • В Интернет е  целесъобразно да се решават само тези задачи, които са ефективни в тази среда.

      Стратегически цели на  Интернет маркетинга:

 • Увеличаване на обема продажби за сметка на използване на електронната търговия;

 • Мрежова реклама на стоки и услуги с цел увеличаване обема на продажбите по традиционен и Интернет начин;

 • Съкращаване на разходите за правене на бизнес;

 • Създаване на положителен, съвременен имидж на компанията.

Промяна в маркетинговите стратегии

Основните елементи на маркетинг микса преминават от стратегия 4 Р към стратегия 4 С

 

 

 

        Стратегия 4Р

        Стока (Product) — това което се продава с помощта на Интертнет, трябва да има достойно качество. Тя (стоката) конкурира не само другите сайтове, но и традиционните магазини.

 

      Цена (Price) — прието е да се счита, че цената в Интернет е по-ниска, отколкото в обикновен магазин за сметка на икономии от разходи.

 

      Придвижване  (Promotion) — комплекс от мерки за придвижване както на сайта, така и на стоките в мрежата. Включва огромен арсенал от инструменти (търсещо придвижване, контекстна реклама, , банерна реклама, e-mail маркетинг, вирусен маркетинг, скрит маркетинг, интерактивна реклама, работа с блогове и т. н.).

 

       Място на продажба (Place) — точка на продажбата, т.е. сайт. В случая огромна роля играе както графичния дизайн, така и  юзабилити на сайта, и качеството на  обработка на заявките. Също заслужават внимание скоростта на зареждане на сайта, работата с платежните системи, условията на доставка, работата с клиентите до, във време и след продажбата.

 

        Стратегия 4С

4С  стратегията се явява по своята същност 4Р, но от гледна точка на потребителя, след осъществено взаимодействие с продавача, чрез  Интернет.

 

Тя реализира веригата: customer needs and wants (нужди и потребности) - convenience (удобство) - cost to the customer (разходи на купувача) - communication (обмен на информация)

 

         Стратегия  на Интернет маркетинга

Както и в другите области на маркетинга,  в Интернет маркетинга определена роля играят следните базови компненти:

 

                     Продукт или услуга – придвижват се на пазара с помощта на онлайн каталози (това може да бъде също и конкретна личност, имидж на компанията и т.н.)

 

                    Предложение – уникална особеност на придвижваната стока ( акция, отстъпка, допълнителен бонус ), нещо, което може да представляват интерес за потенциалния клиент, с които се излиза на пазара.

 

                    Целева аудитория – всички към които е адресовано предложението (хора на определена възраст, регион, професия), хора които трябва да бъдат привлечени на сайта, а след това превърнати в клиенти.

 

                     Конверсия – превръщане на посетителите на Интернет ресурса в клиенти на фирмата.

 

                    Придвижване – мерки и методи, които се използват за привлечане на целева аудитория и достигане на максимална конверсия.

 

Измерване на Интернет маркетинга

Важно преимущество на Интернет маркетинга се явява това, че той може максимално точно да бъде измерен. При него  сравнително лесно се проследява статистиката на показвания, щраквания (преход по препратки или банери), покупки.

 

Съвременните статистически инструменти позволяват  да се проследи поведението на посетителите на сайта:

 • Какви страници посещават;

 • Колко дълго разглеждат;

 • На коя част от страницата акцентират;

 • Къде най-често щракат.

Може също така да се проследи, по кои ключови думи при търсене, контекстна или медийна реклама се осъществяват повечето от преходите към сайта.