Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Стефан Калчев,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

Е БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

Е БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ

10 ТОП ТЕХНОЛОГИИ

ИНТЕРНЕТ

ИНТЕРНЕТ СТРУКТУРА

ПРОВАЙДЕР НА ПРИЛОЖНИ УСЛУГИ

КАКВО Е ТОВА WEB 2.0

ОБЛАЧЕН КОМПЮТИНГ

КОРПОРАТИВЕН WEB САЙТ

КОРПОРАТИВЕН ПОРТАЛ      

ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

 

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ (EDI ) 

 

ЕЛЕКТРОННИ РАЗПЛАЩАНИЯ

Е БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ

Технологии в е бизнеса

Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден бизнес процес. Явява се съвкупност от средства и методи за осигуряване на процесите, обезпечаващи ефективната работа на e-бизнеса.

 

Развитието на е бизнеса води до усъвършенстване на Web и появата на все повече базисни IT - решения, като в същото време много от съществуващите решения, включително традиционни от областта на SOA, мрежите и Интранет порталите, CRM, управление за вземане на решения и много други са подложени на пълно преосмисляне, като често се изобретяват наново, използвайки уроците натрупани последните години след внедряване на Web 2.0.

 

Тези фактори се явяват сериозни предпоставки за нови прости програмни приложения, които доказват своята ефективност и мащабност в мрежите Web, както и в социалната компютъризация с използване на Web - технологии.

 

        Изисквания към ИТ:

  • Да осигури реализиране на процесния подход – използване на стандартизирани и унифицирани етапи (фази), операции и действия;

  • Да осъществява целенасочено управление на информационните процеси;

  • Да включва целия набор от средства за постигане на поставената цел;

  • Да има регулярен характер.

 

 

 

              Базови ИТ

Информационни технологии (ИТ), върху които се базира създаването на осигуряващи и приложни информационни технологии (компютърна техника, компютърни мрежи, операционни системи, софтуерни платформи, GRID технологии, Интернет).

 

Осигуряват решаване на отделни части от една задача. Благодарение на тях, днес e-бизнеса е концепция, която се прилага масово в световен мащаб.

 

Според аналитиците на Gartner G2, съвременното ниво на базовите ИТ се дължи на съвместното реализиране в практиката на три основни закона:

 

                        Закон на Гилдър – ръстът на пропусната способност на мрежите, като минимум превишава три пъти изчислителната мощ на компютъра. Това означава, че развитието на пропусната способност на мрежите ще задоволява нарастващите потребности от предаване на данни.

 

                        Закон на Меткалф – ценността или значението на мрежовата структура експоненциално нараства с ръста на броя абонати в мрежата.

 

                        Закон на Мур -  удвояване всеки 18 месеца на изчислителната мощ на компютъра. Като следствие – за този период се намалява двукратно стойността на обработките.

 

           Съпътстващи ИТ

Осигуряват реализацията на базовите и приложните информационни технологии (стандарти, елементна база, CASE, инструментален софтуер).

 

        Към тази категория ИТ се отнасят:

 

          Приложни ИТ

  • Формират се на основа на базовите информационни технологии и се реализират с помощта на съпътстващите информационни технологии.

  • Предназначени са за реализиране на практически e-бизнес решения.