Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

ИСТОРИЯ НА Е ТЪРГОВИЯТА

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

ТЪРГОВИЯ

ИСТОРИЯ НА Е ТЪРГОВИЯТА

МОБИЛНА ТЪРГОВИЯ

         

МОБИЛНИ  УСЛУГИ

 

МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

         

ВИРТУАЛНА ТЪРГОВИЯ

 

ПРЕДИМСТВА НА Е ТЪРГОВИЯТА

 

РАЗВИТИЕ НА Е ТЪРГОВИЯТА

 

ЗНАНИЯ ЗА Е ТЪРГОВИЯТА

 

При изготвяне на темата  е ползван учебника на : 

Юрасов А.В. Основы электронной коммерции. Учебник. – М: Горячая линия-Телеком. 2008 г.

 

1960: American Airlines и IBM създават система за автоматизация на процедурата за резервиране на самолетни билети SABRE (Semi-Automatic Business Research Environment). Това е първия опит за създаване на система за електронна търговия.

 

Началото на 60-те: В САЩ започват работа по автоматизация на управление на запасите. Компютърната техника се използва за повишаване на ефективността от управление на на производствените материални запаси.

 

 1961: Leonard Kleinrock от Масачузетския технологичен институт разработва теорията за комутация на пакети за предаване на данни. Той формулира ключовите принципи за организация на глобални компютърни мрежи.

 

1961: Математикът Джон Маккарти, един от бащите на изкуствения интелект, предвижда че изчисленията могат да бъдат организирани като обикновена публична услуга (public utility).

 

1962: J.C.R. Licklider публикува работата «Galactic Network». В нея той предсказва възможността за съществуване на глобални компютърни връзки между хората, които осигуряват мигновен достъп до приложни програми и бази данни във всяка точка на земното кълбо.

 

Средата на 60-те: За пръв път се появяват кредитни карти, изготвени от гъвкава пластмаса с нанесен върху нея магнитен слой (магнитни карти) осигуряващи възможност за автоматизиране на финансово - разчетните операции.

 

1966: Bob Taylor получава държавно финансиране в размер на 1 млн. долара за реализация на проект за експериментална компютърна мрежа ARPA (Advanced Research Project Agency). Проекта се финансира с пари на Пентагона, с цел осигуряване на непрекъсната връзка в случай на ядрена война. 

 

27 июни 1967: В Лондон банката Barclays Bank инсталира първия в света банкомат, разработен от компанията De La Rue. Днес в света съществуват повече от 1,5 милиона банкомата. 

 

18 июли 1968: Основана е корпорацията Intel – най големия производител на електронни чипове в света. Основатели на Intel: Robert Noyce, Gordon Moore и Andrew Grove.

 

1968: В Англия се създава електронна система за преводи и клиринг BACS (Bankers Automated Clearing Services). Подобна система (CHIPS, от англ. Clearing House Interbank Payment System) в САЩ  е създадена през 1970 г. за преминаване от разплащания с книжни чекове към електронни разплащания.

 

Края на 60-те: В публикации Oliver Wight и Американското общество по управление на запаси и производство (APICS) са формулирани  алгоритмите за планиране, известни като MRP.

 

1969: Пентагонът чрез агенцията за перспективни проекти към  Департамента по отбраната на САЩ (ARPA - Advanced Research Projects Agency) започва да изгражда  мрежата ARPAnet, която е с равноправен достъп и работи с пакетна комутация на данните.

 

1970: American Express, благодарение на програмата за електронни карти става лидер в туризма и развлеченията по брой на клиенти, надминавайки своите конкуренти Diners Club и Carte Blanche няколко пъти.

 

1970: Започва да функционира първата пакетна ALOHAnet, която през 1972 г. е включена към ARPANET.

 

1971: В САЩ е създадена борса за ценни книжа NASDAQ. Поставена е задача за автоматизиране на търговията с ценни книжа. В последствие дилърите на NASDAQ са съединени чрез компютърна мрежа.

 

1972: В САЩ за пръв път е създадена централизирана компютърна мрежа за отчет на банкови сметки.

 

1972: Jack Nilles предлага концепция за организация на труда, наречена от него телекомютинг ( telecommuting – теледостъп) По късно се появява термина телеработа.

 

1972: Изобретена е първата програма за изпращане и получаване на електронна поща. От тогава започва да се измества основното предназначение на компютърните мрежи. Те все повече се използват за комуникации помежду си, вместо за изчисления от разстояние.

 

Средата на 70-те: Започват да се използват средства за електронен обмен на данни (EDI – Electronic Data Interchange) и за електронен превод на  финансови средства (EFT – Electronic Funds Transfer).

 

1973: Технологията  Ethernet, разработена от Bob Metcalfe от Xerox PARC, днес се явява доминираща мрежова технология в Интернет

 

1974: Публикуван е първият стандарт за протоколна връзка - ТСР/ІР. Той дава възможност на компютри от различен вид да общуват помежду си, независимо дали са част от една и съща мрежа или принадлежат на различни мрежи. Отпада и проблема с несъвместимостта на различните платформи, което позволява много по-лесно да се установяват връзки между компютрите от цял свят.

 

1975: Roland Moreno изобретява и патентова електронна карта с памет, която в началото на 80-те г. става основа за изобретяване на смарт -карта с вграден микропроцесор.

 

1976: В статия на американските математик от  Стендфордския университет Whitfield Diffie и Martin Hellman е формулирана идеята за цифров подпис, което поставя началото на електронната автентификация, електронно сключване  на сделки и електронни пари.

 

9 май 1977: Официално е открита междубанковата финансова мрежа SWIFT (Society for World-wide Interbank Financial Telecommunication – Общество на световните междубанкови финансови телекомуникации). В началото в нея са включени 239 банки от 15 страни.

 

 Края на 70-те: Оливър Уайт и Джордж Плосл фрмулират концепцията  MRP II, в която с помощта на математически методи наред планиране на материалните ресурси , се осъществява и планиране на потребностите от производствени мощности  и се пресмятат изходни данни за финансово планиране.

 

1979: Майкъл Aldrich изобретява онлайн пазаруването;

 

1979: Като неофициален проект е създадена систeмата за новини USENET.

 

12 август 1981: Корпорацията IBM официално представя своя първи персонален компютър – IBM Personal Computer (IBM PC)

 

 1981: Thomson Holidays , Великобритания - първото B2B онлайн пазаруване;

 

1982: Minitel е въведена във Франция от France Telecom и се използват при онлайн поръчки.

 

1 януари 1983: Мрежата ARPANET напълно преминава към използване протоколите TCP/IP. Този ден е прието да се счита като официална дата на раждането на Интернет.

 

Средата на 1980-те: Появява се международния стандарт EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport – електронен обмен на данни в управлението, търговията и транспорта), приет като ISO (ISO 9735). През 90-те г. е приет стандарта EDIINT (EDIFACT over Internet) за осъществяване на електронна търговия в Интернет.

 

1984: Gateshead SIS / Tesco  провежда първото B2C онлайн пазаруване с г-жа Snowball

 

1984: През април 1984: CompuServe стартира електронен Mall в САЩ и Канада. Това е първата цялостна услуга за електронна търговия.

 

1987: Swreg осигурява софтуер за продажба на продукти онлайн;

 

1989: Тим Бърнерс-Лий (Tim Berners-Lee), работейки в Европейския център по физика на елементарните частици (CERN) в Женева,  разработва стандарта World Wide Web (WWW) – глобална гипертекстова система.

 

1990:  Името "разширено предприятие" е въведено в Chrysler Corporation, за да се обясни необходимостта от сътрудничество между членовете на веригата за доставки и насочване на вниманието към конкурентни предимства, които компанията, може да се получи, когато доставчиците станат партньори.

 

1990: Тим Бърнерс-Лий разработва първия браузър за Интернет. Браузерът «WWW» става прародител на всички съвременни Интернет-браузъри.

 

1990: Започва процес на превръщане на Интерет от мрежа ориетирана за работа с военните към открита глобална мрежа, част от световната икономика. През 1990 г. към поддържане и използване на Интернет са допуснати крупни частни корпорации.

 

Началото на 1990-те: Появяват се първите ERP-системи – системи за планиране ресурсите на предприятието.

 

1992: Конгресът на САЩ одобрява комерсиализацията на мрежата Интернет.

 

1992: Тери Браунъл стартира първата изцяло графична навигация за онлайн пазаруване с помощта на RoboBOARD / FX .

 

Края на 1992:  Група сътрудници на NCSA (национален център на САЩ по прилагане на супуркомпютърни изчисления), разработва браузъра «Мозаик», който радикално повишава нивото на общуване на потребителите с Интернет.

 

1993: Холандския математик David Chaum  разработва механизмите за практическа реализация на електронни пари.

 

1994: Netscape създава  браузър под кодовото име Mozilla .

 

25 октомври 1994: На сайта hotwired.com започва да се демонстрира първия банер. Само след 10години и само в САЩ за Интернет реклама са изразходвани почти 10 милиарда долара.

 

1994:  Аспирантите на Стенфордския университета Jerry Yang и David Filo създават каталог от ресурси на Интернет «Yahoo!». До този момент липсва ефективна система за търсене в Интернет.

 

16 юли 1995 Джеф Безос стартира Amazon.com . Интернет - магазина Amazon открива свой Web - сайт.

 

1995 г. На пазара FOREX се появява системата Интернет - трейдинг. Днес дневния световен оборот на такива електронни търгове достига 3–4 трилиона дол.

 

1995: Dell и Cisco започва агресивно да използват Интернет за търговските сделки

 

ноември 1995:  Разработен е HTML 2.0  под егидата на Internet Engineering Task Force (IETF).

  

4 септември 1995:  eBay е основана от компютърния  програмист Pierre Omidyar; Открит е Интернет-аукциона еВау, създаден като нетърговски проект. Днес оборотът на аукциона е десетки милиарда долара.

 

18 октомври 1995: В САЩ е открита първата Интернет банка Security First Network Bank, която е напълно виртуална – няма нито едно физическо отделение за работа с клиенти.

 

1994: Расмус Лердорф (Rasmus Lerdorf) започва работа над това което впоследствие става PHP,

 

1996:  Бил Грос основава първия Интернет-инкубатор «idealab!».  За развитие на своите идеи кани група от 15 програмиста. Днес пазарната стойност на компанията е около 220 млн. долара.

 

1996: IndiaMART първия B2B пазар в Индия.

 

1997 : Икономистът Рамна Челаппа нарича облачни изчисления (cloud computing) такава парадигма, в която границата между изчислителните ресурси ще станат не толкова технически, колкото икономически.

  

1997:  Стартира проектът Интернет 2. Финансиран от правителството на САЩ той има за цел да  усъвършенства мрежовите технологии, които да преодолеят днешните ограничения на Интернет, както и да бъде създадена нова структура, достойна за бъдещето.

 

1997:  Начало на използване на контекстна реклама.  

 

7 септември 1998: Sergey Brin и Larry Page създават търсещата система  Google. Днес в  Google работят над 5000 человека, които живеят в 15 страни на света Ежедневно Google обработва над  200 милиона заявки на 80 езика. Капитализацията на компанията до  кризиса 2008-2010 г. превишава 180 млрд. дол.

 

1998: Започва развитието и стандартизацията на Интернет като семантична мрежа.

 

Края на 1990-те:  Марк Андрeсен и Джим Кларк, създатели на Netscape, регистрират компания с характерното название Loudcloud (гърмящ облак) Те първи осъзнават перспективността на оказване на услуги по мрежата, но идеята им не се реализира, поради липса на пазарно търсене.

 

1999: Alibaba Group е създадена в Китай;

 

7-9 февруари, 2000:  Хакери използват троянските програми Trinoo и Back Orifice за организация на DoS-атака към гигантите на е търговията  Yahoo!, Amazon.com, eBay.com, Buy.com, E*trade.com, CNN.com и др. Загубите от тридневната атака превишават 1,2 млрд. дол.

 

18 май, 2000: Фалира компанията Boo.com. Този фалит става символ на крупната икономическа криза, която преживява е търговията през 2000 - та г.

 

Юли 2000: Компанията «France Telecom» представя система за мобилни разплащания «Paiement CB sur mobile», основана на заплащане посредством използване на мобифон заедно с пластмасова електронна карта.

 

2001: Бърнърс-Лий  описва идеите си за семантичен Web,  в Scientific American.

 

2002: eBay придобива PayPal за 1,5 млрд. долара.

 

Април 2003: Започва работа Интернет - магазина iTunes, търгуващ с музикални записи. Към средата на 2007 г. клиентите са получили повече от 3 милиарда композиции.

 

2004: Появява се понятието Web 2.0, за пръв път използвано от O’Reilly Media (компания, занимаваща се основно с издателска дейност), което се отнася до така нареченото второ поколение на Web -базирани услуги като социални мрежи, уикита, инструменти за комуникация, и фолксономии (folksonomies), за които онлайн сътрудничеството, съвместната работа и обмена между потребителите са от голямо значение.

 

Февруари 2004:  Започва функциониране социалната мрежа на Харвардския университет, получила название Facebook. В 2008 г. създателят на социалната мрежа – студентът Mark Elliot Zuckerberg на 23 години е признат за най-младия милиардер.

 

2004: Сумарния доход на най-големия Интернет-магазин Amazon достига  6,92 млрд. дол. Печалбата за 2004 г. достига 588 млн. дол.

 

2004: DHgate.com  - първата онлайн B2B платформа в Китай;

 

2005 –2006: Заговаря са за гигантски, глобални облаци, които могат да съберат в себе си световните изчислителни мощности, което повече прилича на фантастика.  Ерик Шмидт, тогава генерален директор на Google, представя на конференцията по търсещи машини Search Engine Strategies Conference перспективен, по негово мнение, модел на компютинга, за пръв път наричайки го облак.

 

2006: За пръв път терминът Enterprise 2.0 е използван от проф Андрю McAfee (Harvard Business School), за да се опише как Web 2.0 технологиите биха могли да се използват в Интранет и Екстранет компютърни мрежи на организациите.

 

2007: Business.com купен от RH Donnelley за $ 345 милиона

 

10 марта 2007:  Jason Calacanis, Netscape, Използва понятието  Web 3.0 за пръв път

 

2009: Zappos.com придобитит от Amazon.com за $ 928 милиона.

 

2010: Groupon Съобщава се че отхвърля 6 млрд. долара оферта от Google .

 

2010: Започват реални действия по реализация на концепцията облачен компютинг.

  

2012: електронната търговия и онлайн продажбите на дребно в САЩ се очаква да достигнат $ 226 млрд., което е увеличение с 12% спрямо 2011.