Предприя́тие

Самостоятелен, организационно-обособен стопански субект с права на юридическо лице, който произвежда и реализира продукция, и оказва услуги.

 

В съвременните условия предприятието се явява основно звено на пазарната икономика, доколкото на това ниво се създава необходимата на обществото продукция.

 

        Предприятие 2.0 (Enterprise 2.0)

Enterprise 2.0 е система, използваща Web – базирани технологии, които осигуряват бързо и гъвкаво сътрудничество, обмен на информация, възможност за интеграция  и т.н.

 

Enterprise 2.0 има за цел да помогне на служителите, клиентите и доставчиците на едно предприятие да си сътрудничат, да споделят и организират дейността си чрез Web 2.0 технологии.

 

        Разширено предприятие (Extended Enterprise )

Условно предприятие, което логически включва в себе си мрежа от съизпълнители, доставчици, бизнес партньори и клиенти, въвлечени в създаването, производството и експлоатацията или съпровождането на общ продукт.

 

        Социално предприятие (Social enterprise)

Създаване на нов тип работна среда за колективно взаимодействие и нов тип бизнес процеси за тази среда.

 

        Социална организация – това е нова социална парадигма на управление, която накратко подразбира 2 ключови тенденции:

  • Интеграция на бизнес приложенията в социалните мрежи;

  • Използване на елементи на социално програмно осигуряване в бизнес приложенията.

        Социален  бизнес - съвременна популярна тенденция, която революционизира начина, по който компаниите функционират и генерират стойност за всички заинтересовани страни (служители, клиенти, партньори, доставчици).