Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

 

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА Е- БИЗНЕСА

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

БИЗНЕС СРЕДА

Е БИЗНЕС АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ

КОМПОНЕНТЕН МОДЕЛ НА Е- БИЗНЕСА

ЗАКОНИ НА Е БИЗНЕСА

ПРЕДИМСТВА НА Е БИЗНЕСА 

Компонентен модел на е  Бизнеса

E - бизнеса включва четири базови компонента, които във взаимодействие помежду си реализират процеси по обмен на бизнес информация и на бизнес транзакции,  чрез използване на съвременни информационни  технологии, при организация, зададена със съответните международни стандарти и с активното участие на заинтересованите страни.

 

 

Компонентен модел на е  Бизнеса

 

 

Процеси в е бизнеса

В е бизнеса процесите, които функционират се базират на информационните технологии и носят някаква полза (печалба)  за собствениците си.

 

При е-бизнеса процесите не се използват само за продажби (което е основно за е-търговията), а за да се подобрят всички аспекти на организацията.

 

Най-общо бизнес процесите се разделят на вътрешни и външни.

 

Процеси в е бизнеса

 

 

Е-търговията обхваща отворените навън процеси, свързани с клиенти, доставчици и външни партньори. Тук се включват: маркетинг, приемане на поръчки, доставка, обслужване на клиентите, закупуване на суровини и материали.

 

Е-бизнесът обхваща освен е-търговия и вътрешните процеси на една организация, като финанси,  производство, управление на складове, разработка на продуктите, риск мениджмънт, управление на знания и човешки ресурси.

 

Технологии в е бизнеса

Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден процес. Явява се съвкупност от средства и методи за осигуряване на процесите, обезпечаващи ефективната работа на e бизнеса.

 

        Изисквания към ИТ:

 • Да осигури реализиране на процесния подход – използване на стандартизирани и унифицирани етапи (фази), операции и действия;

 • Да осъществява целенасочено управление на информационните процеси;

 • Да включва целия набор от средства за постигане на поставената цел;

 • Да има регулярен характер.

Технологии в е бизнеса

 

          

Организация на е бизнеса

Управлението на е бизнеса  се реализира на база редица организационни дейности. Те зависят от:

 

             Мисията на системата – в зависимост от поставените цели, се задоволяват очакванията и потребностите на заинтересованите страни.

 

            Стандарти, регламентиращи дейността – международните стандарти ISO хх , регламентират дейностите в рамките на е Бизнеса.

 

             Информация – първичната информация (пазарна, технологична и т.н. ) , получавана на входа на системата, която определя подходите и средствата за функциониране на е бизнеса.

 

            Ресурси – осигуряват необходимите за функциониране на е бизнеса персонал, средства и технологии.

 

Организация на е бизнеса

 

 

           Класове  информационни системи поддържащи е бизнеса

Съществуват няколко класа информационни системи, използвани от организациите при информатизация на бизнеса:

 • ERPEnterprise Resource Planning) — ИС за управление на ресурсите на предприятие.

 • CRM (Customer Relationship Management) — ИС за управление на взаимодействието с клиентите.

 • BI (Business Intelligence) — ИС за събирани, анализ и представяне на бизнес информация.

 • ECM (Enterprise Content Management) — ИС за управление на съдържание(контент).

 • HRM (Human Resource Management) — ИС за управление на персонала.

 • SCM (Supply Chain Management) — ИС за управление на вериги за доставка.

 • КМ (Knowledge Management )

 

            Инфраструктура и организация

Успешният Е бизнес се базира на инфраструктура, която отговаря на следните условия:

 • Гъвкавост – възможност за бързо развитие на моделите електронен бизнес по пътя на добавяне към приложенията на нови функционални възможности и интеграция на системите и приложенията със системите и приложенията на клиентите, партньорите и доставчиците.

 • Мащабируемост – възможност за приспособяване към непредсказуемо изменение на интензивността на заявките и други работни натоварвания.

 • Надеждност – гаранция за  безопасно и непрекъснато функциониране на приложенията на електронния бизнес и тяхната достъпност за клиентите.

В организацията настъпват следните промени:

 • Промяна на приоритетите от функциите на производството към функциите на обмена;

 • Замяна на книжните документи с документация в електронен формат;

 • Удостоверяване на самоличност с цифров подпис;

 • Промяна на средствата за съхранение от тежки сейфове към компютърни цифрови ключалки.

 • Навлизане на мултимедията в маркетинга и рекламата;

 • Бърз обмен на информация по всяко време и място.

Заинтересовани страни в е бизнеса

Е бизнеса е социална система и потребителите на системата се явяват активен неин компонент.

 

С помощта на информационни технологии и при наличие на съответната организация, те осъществяват функционирането на ключовите бизнес процеси, осигуряващи ефективност на е Бизнеса. Политиката и организационната култура са решаващи в работата на заинтересованите страни.