Електронен бизнес

© Христо Тужаров,

Мирослав Гълъбов,

2013

НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ

 

Home | Съдържание | Студентите | Асеневци | Консултации

 

БИЗНЕС МОДЕЛ

МОДЕЛИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕСА

БАЗОВИ ПРИНЦИПИ НА МОДЕЛА EFQM

 

БИЗНЕС МОДЕЛИ 7 S  И 6W

НОВИ БИЗНЕС МОДЕЛИ

 

Какво е бизнес модел?

 • Бизнес моделът превръща иновациите в  икономическа стойност за бизнеса.

 • Бизнес моделът показва как една компания прави пари, като се посочва, къде е позиционирана компанията в стойностната верига. 

 • Бизнес моделът се базира на много бизнес компоненти като: предприемачеството , стратегия , икономика, финанси, операции, и успех на клиентите.

 • Бизнес моделът е метод за правене на бизнес, по който една компания може да се развива и поддържа, като генерира приходи.

 • Бизнес модел – създаваща цел бизнес логика.

Бизнес моделът описва как организацията създава ценност и по какъв начин тази ценност се конвертира в пари.

 

Какво е бизнес модел?

 

Защо нови бизнес модели?

Често иновациите не се базират на технология или продукт, а на бизнес модел.

 

Това става необходимо, когато старите принципи не работят в новата икономика. Предприятията са достигнали границите на стария модел по отношение на сложност и скорост .

 

Днес технологиите, по-специално информационните и комуникационни технологии  водят до модели с коренно променени изискванията за изграждане и управление на успешен бизнес.

 

Икономически резултати = Иновации + Възможности  + Ресурси

 

 

Нови динамични бизнес модели

В много случаи иновациите се определят не от технология, продукт или услуга, но от самия бизнес модел.

 

Бизнес моделът като новаторска концепция може да създаде икономическа стойност за крайния потребител, за организацията и нейните акционери и партньори. 

 

В новата икономика на жестока конкуренция и постоянни промени, организациите са изправени пред тежкото предизвикателство за поддържане бизнес модела. Новата реалност е, че бизнес моделите имат кратък срок на годност. 

 

Предпоставки за нови бизнес модели

 

       Бизнес среда : Обвързана е с по сложна динамика на развитие и изчезване / избледняване на съществуващи граници;

 

       Конкуренция : базира се на възможности и знания;

 

       Създаване на стойност : добавената стойност и потенциала на много фирми се измества към знанието, системни иновации и услуги.

 

       Разширено предприятие Extended Enterprise : виртуална интеграция, партньорства, стратегически съюзи, съвместни предприятия, и аутсорсинг.

 

Шест компонента на бизнес модела за  преобразуване на иновациите в икономическа ценност

 

 

 

Според Хенри Chesbrough и Ричард С. Rosenbloom

 

1.    Оценка на предложението .

Решение, което се отнася до проблем, както и стойността на това решение от гледна точка на ползата за клиента.

2.    Маркетингов сегмент 

Признава, че различните пазарни сегменти имат различни нужди и характеристики, като е необходим индивидуален подход към всеки от тях.. 

3.    Структура на веригата от ценности

 От изключителна важност е позицията на фирмата във веригата за създаване на стойност и как тя ще улови частта полагаща и се стойност.

4.    Модели на приход

Определят начина за генериране на приходи (продажби, лизинг, абонамент, поддръжка и т.н.), структурата на разходите и маржовете целева печалба.

5.    Стратегии на растежа

Идентификация на конкурентите и на мрежовите ефекти, които могат да бъдат използвани, за да се достави повече стойност за клиента.

6.    Конкурентна стратегия

Как компанията ще се опита да развие устойчиво конкурентно предимство, което  да се използва , за да се подобри конкурентната позиция на пазара.

 

Движещи сили в съвременните бизнес модели

 

   1.   Агрегация  (лат. aggregatio — присъединяване)

Процес на обединение на различни елементи в една система.

 

 1. Знания

 • Влияние върху производителността на труда.  

 • Развитие на основни компетенции в реално време. 

 • Осигуряване на възможност  работниците за използват знанията си като правят това, което знаят най добре в по-голяма част от работното време.

 1. Мрежи.  

 • Осигуряване на възможност за свързване, общуване и споделяне на информация;

 • Разузнавателни специализирани мрежи;

 • Семантични мрежи;

 • Облачен компютенг.

 4. Сложност.  

 • Многослойни архитектури;

 • Много взаимосвързани процеси в една предметна област;

 • Сложни с много участници и роли сделки.

 1. Свързване.  

 • Всеки със всеки;

 • Един с всички;

 • Без ограничения във времето и пространството.

 

 1. Стойност

 • Стойността ще ръководи всичко! 

 • Създаване на стойност за клиентите, партньорите и организацията.

 

 1. Обучение

 • Дистанционно обучение, по всяко време и не всяко място;

 • Обучение в компетентност, съответстваща на съответната потребност;

 • Индивидуално насочено обучение, според способносттите и потребностите.

 1. Скоростта на светлината

 • Светлината предлага увеличение на честотната лента за предаване на данни;

 • Околната среда се променя пред очите в реално време;

 • Промените настъпват бързо и изискват светкавична реакция.

 1. Индивидуализиране на процесите

 • Изпълнение на процеси, последователността и функционалността, на които зависи от конкретната личност(нестандартен маркетинг, предоставяне на услуги и комуникации и т.н.)