Информационно брокерство

© Христо Тужаров, 2011

 

Информационна услуга

 

[Home] [Асеневци] [Съдържание]

ИНФОРМАЦИОННА УСЛУГА

ИТ УСЛУГА      

УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ услуги   

 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИТ УСЛУГИ      

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАЗАР

ИНФОРМАЦИОННА КУЛТУРА

 

Информационна услуга (Information service ) - услуга, ориентирана към удовлетворяване на информационните потребности на потребителите, чрез предоставяне на информационни продукти.

 

Услугата обикновено не приема материална форма. Информационната услуга се трактува като предоставяне на потребителя на информация от определен вид по негова заявка.

 

 

 

 

Информационните ресурси се явяват база за създаване на на информационни продукти.

 

Информационния продукт се явява резултат на интелектуална дейност на човека и трябва да бъде записан на материален носителвъв вид на документ, статия, обзор, програма, книга и т.н.

 

Информационен продукт – съвкупност от данни, формирана от производителя за разпространение във веществена или невеществена форма.

Информационния продукт се разпространява по същия начин, както всеки материален продукт – с  помощта на услуга.

 

Услуга - резултат от непроизводствена дейност на юридически или физически лица, насочена към удовлетворяване потребностите на човек или организация при  използване на различни продукти.

 

Информационна услуга - получаване и предоставяне в распореждане на потребителите информационни продукти.

Съществуването на информационни продукти и услуги поражда появата на пазар за обмен на информация.

 

Доставчици на информационни продукти

 • Центрове с бази данни, където се натрупват данни и произвежда информация;

 • Интернет центрове за разпределение и предоставяне на информация;

 • Телекомуникационни служби за  предаване на данни;

 • Специални служби, където се стича информация по конкретна сфера на дейност за нейния анализ, обобщаване, прогнозиране, например консултантски фирми, банки, борси;

 • Търговски фирми;

 • Информационни брокери.

 Характерни особености на информационна услуга:

 • Полезност – услугата трябва да е полезна за потребителя ;

 • Достъпност – услугата трябва да е достъпна чрез подходящ интерфейс (желателно и онлайн достъп);

 • Интелектуалност – в услугата трябва да има вграден интелект (знания);

 • Уникалност -  услугата трябва да е съобразена със заявката и да е уникална, като отговаря на изискванията на конкретния потребител;

 • Актуалност – услугата трябва да отговаря на съответната ситуация и да е актуална.

 • Мултимедийност – при представяне и използване на услугата трябва да се използват съвременни мултимедийни технологии;

 • Авторски стил – в услугата трябва ясно да личи автора и неговия стил на работа.

 

Видове информационни услуги