Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

  

ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ  ЗА КАЧЕСТВО

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ  ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВОТО 

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

Качество, съответстващо на стандарта 

Основни подходи:

 • Стандартизация;

 • Статистически контрол на процеса;

 • Крайна проверка.

Качество, съответстващо на използването

Потребителската революция изисква нови подходи:

 • Проучване на пазара за изясняване на желанията на  потребителя;

 • Изследване на функционалната използваемост на продуктите;

 

Качество, съответстващо на стойността

За да се намали стойността и подобри на качеството е необходимо:

 • Контролиране и подобряване на всеки производствен процес;

 • Активно въвличане на работниците и служителите;

 • Разработка на подходи и методи, подходящи за масово приложение в областта на управление на качеството:

7 инструмента за контрол на качеството

     7 стъпки за контрол на качеството

 • Избор на тема;

 • Събиране и анализ на данни;

 • Анализ на причините;

 • Планиране и внедряване на решения;

 • Оценка на резултатите;

 • Стандартизиране на решения;

 • Привеждане на процеса в съответствие със следващ проблем

Качество, съответстващо на скрити потребности

Стандартизирани средства за усъвършенстване на този нов вид качество се явяват седемте инструмента за управление и планиране:

 • Диаграма за сходство (KJ -метод);

 • Диаграма на зависимостите (връзки);

 • Матрична диаграма;

 • Дървовидна схема;

 • Схема на технологичния процес;

 • PDPC;

 • Анализ на матрични данни.

Тези инструменти помагат на организацията при определяне на скритите потребности за планиране на продуктите и на производствените процеси.