Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

  

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВОТО

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ  ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВОТО 

 

Контрол на качеството

      

70-те г. на XIX век в оръжейните заводи на Семюел Колт се ражда идеята за стандартно качество – изделията се събират не от подбрани, а от случайно избрани детайли, т.е от взаимно заменяеми детайли. Преди събирането детайлите се проверяват с помощта на калибри и негодните се бракуват. Контролът и бракуването се осъществяват от специално обучени контрольори.

 

20-те г. на ХХ век Форд създава конвейрното производство и въвежда изходящ контрол на производството на комплектуващите детайли. Той създава също така отделна служба за технически контрол, независима от производството.

 

Базова концепция за контрол на качеството:

Потребителят трябва да получава само годни изделия, т.е.изделия, съответстващи на стандарта. Основните усилия трябва да бъдат насочени към това, да не се допусне потребителят да получи негодно изделие.

 

Тази концепция води още през 20-те години до това, че числеността на контрольорите, особено във високо­техно­логичните отрасли (авиационна, военна промишленост) нараства до 30-40% от общия брой на заетите в производството.

 

В рамките на тази концепция повишаването на качеството винаги се съпровожда с ръст на разходите по неговото осигуряване, т.е. повишаването на ефективността на производството и повишаването на качеството на изделията се явяват противоположни променливи.

 

Противоречие – между повишаване на качеството и ефективността на производството.

 

Осигуряване на качеството

 

През 1924 г. на ХХ в. д-р Шухарт предлага метод за построяване на диаграми, известни днес на целия свят като контролните карти на Шухарт. Статистическите методи, предложени от  Шухарт, предлагат инструмент, който позволява да се увеличи броят на произведените годни изделия.

 

Създават се служби по качество, които за разлика от отделите по технически контрол, се занимават не с бракуване на продукция, а с превенция. Чрез контрола на неголям брой случайно избрани изделия от дадена партида се проверява системата за осигуряване на качеството в производството.

 

Базова концепция за осигуряване на качеството:

Потребителят трябва да получава само годни изделия, съответстващи на стандарта. Основните усилия трябва да бъдат насочени към управление на производствените процеси, осигурявайки увеличаване процента на произведените годни изделия.

 

Тази концепция позволява значително да се повиши ефективността на производството при достатъчно високо качество на продукти и услуги. В същото време се разбира, че за всеки производствен процес съществува предел на  успешно произвежданите годни изделия, който не зависи от самия процес, а от съвкупната дейност на организацията.

 

Противоречие - при достигане на този предел на произведените годни изделия отново възниква противоречието между повишаване на ефективността от една страна и качеството от друга.

 

  

Управление на качеството

 

През 1950 г. на ХХ в. д-р Деминг изнася серия лекции пред водещи японски бизнесмени, с която поставя началото на програма с основна идея за управление на качеството:

 

                Качество на продукцията = Качество на труда + Качествен мениджмънт

 

Базова концепция  за управление на качеството - "0 дефекти".

Усъвършенстване на системата като цяло чрез:

 • Непосредствено участие на висшето ръководство в решаване на проблемите на качеството;

 • Запознаване на всички сътрудници с основните методи за осигуряване на качество;

 • Мотивиране за високо качествен труд на сътрудниците.

 

Благодарение на последователното осъществяване на идеите на автори като Деминг, Джуран и Каори Ишикава, Япония от страна, бедна на природни ресурси и разорена от войната, става една от най-богатите страни в света.

 

Противоречието между повишаването на качеството и ръста на производствената ефективност бива преодоляно. Прилагането на нови идеи позволява едновременно да се повишава качеството и да се намаляват производствените разходи.

 

Основни приноси:

 • Кросби (Crosby, Philip B.) - в 1964 г. предлага програмата "0 дефекти";

 • Деминг (Deming W. Edwards) - предлага програма за мениджмънт на  качеството от 14 пункта и разработва принципа за постоянно подобряване на качеството.

 • Файгенбаум (Feigenbaum Armand V.) - разработва принципите за тотално управление на качеството и паралелния инженеринг.

 • Ишикава (Ishikawa, Kaori) - измисля "кръг на качеството", предлага диаграмата "причина-следствие" (диаграма на Ишикава), разработва концепция за управление на качеството с участие на целия колектив.

 • Джуран (Juran, Joseph M.) - разработва принципа "триади на качеството".

 • Месинг (Masing Walter) - предлага "справочник по качество" като основен документ в системите за осигуряване на качеството.

Противоречие:

Концепцията за  стандартизирано качество, съгласно която под качествен продукт се разбира изделие, изискванията към което е определил производителят, води до противоречие между качество и ефективност в нова форма - при грешка в определяне потребностите на потребителя се получават извънредно големи разходи за сметка на годни, но нежелани и некупувани продукти.

 

Планиране на качеството

Тази фаза започва да се заражда в средата на 60-те г. като  развитие на идеите за стандартизация. Върви се в посока към по-пълно удовлетворяване на изискванията на потребителите. Необходимостта от развитие на тази фаза е свързана с:

 • Развитие на световен пазар на стоки и услуги;

 • Рязко изостряне на конкуренцията на този пазар;

 • Политиката за държавна защита на интересите на потребителите.

     Базова концепция за планиране  на качеството:

 • Налага се идеята, че голяма част от дефектите в изделията са заложени още в стадия на разработка на новия продукт, т.е. поради ниско качество на проектните работи;

 • Пренасяне на тежестта при създаване на продукти от физически изпитания на опитни образци към математическо моделиране на свойствата на изделията, както и към моделиране на процесите на производство на тези продукти. Това позволява да се открият и отстранят конструкторските и  технологични дефекти още преди началото на производствения процес;

 • Мястото на концепцията "0 дефекти" заема концепцията "удовлетворен потребител";

 • Високото качество се предоставя на приемлива цена, която постоянно се намалява поради високата конкуренция.

           Основни приноси

Основните идеи за тази фаза са описани в работите на  Геничи Тагучи.

 

Противоречия

В рамките на тази фаза се преодолява противоречието между качество и ефективност във всичките му форми. Възниква ново противоречие, което касае изискванията на производителите за екологичност не само на продуктите, но и на производствените процеси.