Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

  

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ  ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВОТО 

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

 

Качество, съответстващо на стандарта

Качество = намеренията на производителя

Оценява удовлетворява ли даден продукт съответните норми.

Недостатъци на качество, съответстващо на стандарта

  • Високи разходи за контрол;

  • Противоречия между производители и контрольори;

  • Пренебрегване на потребностите на пазара.

Качество, съответстващона използването

Качество = изискванията на потребителя

 

Явява се средство за гарантиране, че продуктът ще удовлетвори нуждите на пазара. Отговаря на въпроса: Може ли продуктът  да се използва така, както желае потребителят?

 

Недостатъци на качество, съответстващона използването

  • Високи разходи за контрол;

  • Противоречия между производители и контрольори;

  • Относително слабо и неустойчиво конкурентоспособно преимущество – дори да бъде постигнат монопол в даден сектор на пазара, той е временен, тъй като се появяват много бързо конкурентни фирми. 

Качество, съответстващо на стойността

Качество = високо качество +  ниска цена

 

Означава високо качество и ниска цена. Тези две качества се явяват универсални фактически за всички потребители, продукти и услуги. За да бъдат постигнати е необходимо да бъдат намалени до минимум отклоненията в производствения процес, така че изделията да излизат на 100% в рамките на зададените норми, т.е. с нула дефекти.

 

За да се постигне такова равнище на качество е необходимо изцяло да се промени производствената система, като на  всеки производствен етап се предвидят коригиращи въздействия. Работният фокус се променя от контрол върху продукцията към контрол върху производствения процес.

Качество, съответстващона стойността

Съвременни методи:

  • Използване на статистическо управление на качеството (SQC);

  • Контрол на процеса в допълнение към  крайния контрол;

  • Осигуряване на обратна връзка на всеки етап от производствения процес, чрез която грешките се поправят в момента на тяхното възникване;

  • Привличане на участниците в производствения процес към участие в оптимизирането и подобряването на процеса.

           Недостатъци

Дори надеждни, функционални и на ниска цена, продуктите са подложени на конкуренция – от страни с евтина работна ръка.

 

Качество, съответстващона скрити потребности

 

Качество = прогнозирани потребности

 

Означава удовлетворяване на нуждите на потребителя преди той да ги е осъзнал. Ако компанията успее да открие скрити потребности на пазара, тя може за известно време да заеме водеща позиция, като съответно определи по-висока цена. 

 

За целта е необходимо бързо и в съответствие с динамиката на пазара да се създават иновации, да се пускат нови продукти, които да се ползват с по-добро търсене от тези на конкурентите.

 

Развитие на схемата за еволюция на концепциите за качество

схема за еволюция на концепциите за качество