Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

  

ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ  ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВОТО 

Начин на производство

Понятието качество се формира под въздействието на историческите условия и технологичните предпоставки. Това се обуславя от факта, че всяко обществено производство има своите обективни изисквания към качеството на продуктите:

 1. В първите години на промишлено производство проверката на качеството предполага определена точност и здравина (точност на размерите, здравина на тъканите и т.н.)

 2. Повишаването на сложността на продуктите довежда до увеличаване на броя на оценяваните свойства. Центърът на тежестта се премества към комплексна проверка на функционалните възможности на продуктите.

 3. В условията на едросерийно производство качеството започва да се разглежда от позицията не на един екземпляр, а от позицията на цели партиди.

 4. С модернизацията на индустриалното производство и с неговата автоматизация възниква понятието надеждност.

По такъв начин понятието качество постоянно се развива и уточнява. Развитието на понятието е свързано неразривно с пазара, на който се предлага:

Развитие на пазара

Развитие на пазара

Пазар на продавача

Акцент върху производството и количеството

Пазар на купувача

 • Баланс между търсене и предлагане;

 • Първите прости изисквания за качество.

Конкурентен пазар

 • Конкуренция между доставчиците;

 • Статистически процедури;

 • Системен подход към  организация на производствения процес

 • Сертифицирана система за осигуряване на качеството

Пазар на услугите

 • Ясно изразено качество на продукта

 • Нови продукти ( продукт, услуга + информация, поведение)

 • Ориентация към потребителя

 • Сертифицирана система за управление на качеството

 • TQM като управленски подход

Мрежов пазар, информационно ориентиран към околната среда

 • Клиенти в мрежа;

 • Увеличаване на доставчиците;

 • Решаване на проблемите;

 • Важност на обслужването;

 • Важност на околната среда и обществото;

 • TQM в селективна среда;

 • Управление на информация и знания.