Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009  

 

ВЗАИМОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИТЕ

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

TQM  ПРИНЦИПИ

 

ОРИЕНТИРАН КЪМ КЛИЕНТИТЕ ПОДХОД

 

ЛИДЕРСТВО

 

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

 

СИСТЕМЕН ПОДХОД

 

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ

РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ФАКТИ

ВЗАИМОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИТЕ

 

 

Сътрудничество: Печелят всички, което е по-добре, от

Конкуренция: Някой  печели, друг губи.

Е. Деминг 

 

 

Взаимноизгодните отношения с доставчиците са от съществено значение за успешното развитие на всяка организация. Те са в пряка зависимост от концепцията за управление на вериги за доставка и по-точно от възможностите на организацията да усвои основните и принципи, да ги внедри и да ги прилага ефективно.

 

Обединяването на множество организации във вериги за доставка, при съблюдаване на принципа за взаимна изгода, създава много добри възможности за всеки от участниците за генериране на допълнителни ценности във веригата, за ползване на допълнителни ресурси, както и за прилагане на бенчмаркинг при усъвършенстване на дейността си.  

 

Същност на взаимоизгодните отношения с партньори и доставчици

Дадена организация и нейните доставчици са взаимно зависими и взаимноизгодните им отношения повишават способността и на двете срани да създават стойност.

 

Основни принципи на взаимоизгодните отношения с партньори и доставчици

 

Заедно създаваме, заедно печелим.

Нов тип отношения между доставчици и потребители, базиран на управление вериги от добавени ценности за клиентите. Такива отношения, разчетени на продължително време и простиращи се във всички области на съвместните интереси, създават конкурентни  преимущества за двойката доставчик-потребител.

 

Доставчикът на моя доставчик е и мой доставчик

Непосредственият доставчик, след като се проникне от идеята “Заедно създаваме, заедно печелим, започва компания за въвличане в този процес на своите доставчици. Това е изгодно за крайния потребител, тъй като неговата продукция и услуги зависят от работата на доставчика на неговия доставчик (поддоставчик). Този процес продължава до края на веригата доставки, т.е до суровината.

Пример: фирмата Тойота разпространява този принцип до четвърто ниво, обхващайки около 36 хиляди предприятия. Колкото е по-дълга веригата, толкова по-леко се управляват допълнителните парични потоци, възникващи в резултат от поредното снижаване на себестойността в някое от звената.

 

Ключеви преимущества на взаимоизгодните отношения с партньори и доставчици:

  • Нараства възможността за създаване на ценности и от двете страни;

  • Гъвкави и бързи съгласувани съвместни действия при промени на пазара;

  • Оптимизация на разходи и ресурси.

 

Действия за взаимоизгодни отношения с партньори и доставчици:

  • Идентификация и избор на ключови доставчици;

  • Установяване на дългосрочни взаимоотношения;

  • Обединяване знанията и ресурсите на основните партньори;

  • Разработка на съвместни действия по усъвършенстване;