Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009  

 

РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ФАКТИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

TQM  ПРИНЦИПИ

 

ОРИЕНТИРАН КЪМ КЛИЕНТИТЕ ПОДХОД

 

ЛИДЕРСТВО

 

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

 

СИСТЕМЕН ПОДХОД

 

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ

РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ФАКТИ

ВЗАИМОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИТЕ

 

 

За решаване на сложни проблеми,

свързани с бизнеса,

е важно преди всичко да се избере обективен,

базиран само  на факти подход.

Бил Гейтс

 

 

 

Решения, базирани на факти

От възможността на една организация да приема правилни решения, в голяма степен зависи доколко тя може да бъде конкурентоспособна на пазара и да се адаптира към динамично променящата се външна среда.

 

Тези решения, трябва да бъдат базирани на факти, обработени чрез използване на съвременни информационни технологии.

 

Вземането на решенията е сред основните операции, извършвани във всяка организация. Постигналите успех организации изпреварват своите конкуренти най-малко по следните три пункта:

  • Те приемат по-правилни и оправдани решения;

  • Те приемат решенията по-бързо;

  • Те по-успешно реализират приетите решения;

Не подлежи на съмнение фактът, че приемането на решения се явява най-важният вид дейност, изпълняван от мениджърите в деловите организации от всички типове и на всяко равнище на управление.

 

Процес на вземане на решения

 

Процес на вземане на решения

 

Жизнен цикъл на решение

 

Жизнен цикъл на решение

 

 

Процес на превръщане данни в информация и знания за бизнеса, с цел поддържане приемането на управленски решения.

 

Ефикасните решения се основават на анализите на данни и на информация.

 

Ключови преимущества на решенията, базирани на факти:

  • Вземаните решения са базирани на знания, синтезирани от информация, получена в резултат на анализ на минали, настоящи и прогнозируеми данни;

  • Осигуряване чрез анализ на достатъчна точност и достоверност на използваните данни и информация;

  • Достъпност на данните за тези, на които са необходими.

Средства и инсрументи за приемане на решения, базирани на факти

 

Средства и инсрументи за приемане на решения

 

                    Бизнес анализ

Процес на превръщане данни в информация и знания за бизнеса, с цел поддържане приемането на управленски решения.

 

Комплексно взаимодействие на математически методи, технологични и инструментални средства, които осигуряват цялостен, процесно ориентиран подход към приемане на управленчески решения, насочени за подобряване способностите на компанията да оценява състоянието си и да управлява ефективността на дейността си на всички нива.

 

                    Управление ефективността на бизнеса BPM

Комплексно понятие, обхващащо методи, показатели, бизнес процеси и информационни системи, предназначени за контрол и управление ефективността на бизнеса.

 

                Информационно аналитични системи

Интеграция на по-рано независими решения, използвани на тактическо и стратегическо нива на управление, и тяхната насоченост за достигане на глобалните цели на организацията.

 

                 Системи с балансирани показатели BSC  (Balanced Scorecard)

Развитието на теорията за управление довежда до появата на концепцията Balanced Scorecard (BSC), която нейните създатели - Робърт Каплан и Дейвид Нортън - определят като ”инструмент, позволяващ трансформиране на мисията и стратегията на организацията в изчерпателен набор от показатели за дейността, които служат като основа на системите за стратегическо управление и контрол”.

 

                     Бизнес интелект Business Intelligence (ВІ)

Знания, добити за бизнеса с използване на различни информационни технологии, които дават възможност за превръщане на данните в информация, а информацията в знания.

 

Предлага набор от инструменти за създаване, внедряване, поддръжка и съпровождане на BI-приложения (информационно-аналитични системи).