Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009  

ЦИКЪЛ НА ДЕМИНГ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

TQM  ПРИНЦИПИ

 

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ

 

ЦИКЪЛ НА ДЕМИНГ

 

БЕНЧМАРКИНГ

 

СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД

 

СИСТЕМА 20 КЛЮЧА

 

       

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ

 

TQM ПОДХОД НА ПОДОБРЕНИЯ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС - ПРОЦЕСИТЕ

  

Цикъл на Деминг

Цикълът на Деминг показва пътя към подобрения.

 

Той стои в основата на много от съвременните концепции за развитие на бизнеса.

 

Известен e още като "Цикъл на Шухарт", "PDCA цикъл", "PDSA цикъл" или “SDCA цикъл”. Съществуват и редица други модификации на цикъла, които доказват приложимостта му в много области и ситуации.

 

 

 

Цикъл на Шухарт

Идеята на Деминг има за източник книгата на Шухарт от 1939 г., в която за пръв път се говори за цикличност на производствения процес. 

 

Шухарт развива идеята си по следния начин:

 

               Процес на управление на качеството във вид на линия

 

1.      Разработка на спецификация (техническо задание, технически условия)

2.      Производство на продукция, удовлетворяваща спецификацията.

3.      Проверка (контрол) на произведената продукция за оценка нейното съответствие на спецификацията.

 

                    Процес на управление на качеството във вид на кръг

Шухарт преобразува линията в кръг, който той отъждествява с "динамически процес на обогатяване знанията".

 

След първия кръг се получават нови знания от резултатите от проверката. Тези знания дават възможност да се подобри спецификацията, което пък подобрява произведения продукт и така цикълът на подобрения продължава. 

 

 

PDCA  цикъл на Деминг

Деминг развива идеите на Шухарт, като дава по-общи названия на всеки от етапите и добавя още един етап за анализ на получената на втория етап информация.

 

 

                   Планиране (Plan)

Планирането трябва да даде отговори на следните шест въпроса:

 • какво? (what?) – дефиниране на целите и задачите

 • защо? (why?) – обосноваване на необходимостта;

 • кой? (who?) – определяне на отговорностите;

 • как? (how?) – определяне на метода (методите) на извършване;

 • къде? (where?) – ограничаване на полето на действие;

 • кога? (when?) – разработване на план (график).

Този подход е известен като Модел  «5W 1H»

      

 

Въпроси

Коментарии

What?

Какво?

Какво точно се извършва в процеса или операцията?

Why?

Защо?

Защо се извършва? Може ли да не се извършва?

Where?

Къде?

Къде се извършва? Не е ли по-добре да се извършва на друго място?

When?

Кога?

Кога се извършва? Може би е по-добре да се извършва по-рано или по-късно?

Who?

Кой?

Кой я извършва? Заслужава ли си да се поръча тази дейност на други хора?

How?

Как?

Как се извършва? Всичко ли е оптимизирано? Няма ли излишни движения? 

 

                    Изпълнение (Do)

В началото на този етап се извършва необходимото обучение и квалификация на персонала, който ще извършва реалното изпълнение на планираното и неговото внедряване. След обучението (или паралелно с него) персоналът изпълнява планираното и го внедрява.

      

                    Проверка (Сheck)

На този етап се проверява как е изпълнено и внедрено планираното действие и се оценяват постиженията.

 

                    Действие (Act)                     

В зависимост от резултатите на проверката на този етап са възможни два вида действия:

Въвеждане на постигнатото по-високо ниво като нов стандарт (формализиране) в организацията;

Извършване на коригиращи и/или превантивни действия за подобряване на постигнатото и за постигане в следващия цикъл още по-високо ниво.

 

PDSA цикъл на Деминг

Еволюция на PDCA се явява цикълът PDSA.


Цикълът PDCA е описан през 20-те години на ХХ век. Той се използва за да се разберат потребностите от подобрения.

 

Деминг разбира, че цикълът PDCA е недостатъчен за поддържане и контрол на процесите и предлага друг цикъл, наречен
PDSA ( планирай - изпълнявай - изучавай - действай). Този цикъл е насочен към постоянно подобрения.

 

                    Изучи (Study)

Изучаване и анализ на постигнатите резултати, с цел уточняване на по-нататъшните действия.

 

 

SDCA цикъл на Имаи

Масаки Имаи доразвива идеите на Деминг, като защитава тезата, че усъвършенстването трябва да се извършва върху стабилна основа, т.е необходими са два цикъла: стандартизиране и усъвършенстване.

 

Промените трябва да се извършват в два цикъла:

 • Първо  - стандартизирай  SDCA  -  стандартизирай - изпълнявай - проверявай - действай

 • Второ - усъвършенстване PDCA  -  планирай - изпълнявай - проверявай - действай

 

Философията кайдзен се базира на тези два цикъла: SDCA стандартизира и стабилизира текущите процеси, а PDCA подобрява текущите процеси.

 

Други модификации на цикъла на Деминг

 

                   Начин на производство

           

                          Стар начин

                          Нов начин

Четирите стъпки в този процес се явяват:

1.      Разработи продукт;

2.      Създай го, провери го на производствената линия и в лабораториите;

3.       Представи го на пазара;

4.       Провери го в условията на експлоатация, узнай, какво мислят за него потребителите и защо "не потребителите" не са го открили.

 

И разбира се, стъпка 4 води до нова стъпка 1: препроектирай продукта и започни цикъла отново.

 

 

 

                   Анализ и решения на проблеми (Xerox)

 1. Откриване и подбор на проблемите -  определяне и описание на текущото и желаното състояние (откриване на несъответствия);

 2. Анализ на проблемите - откриване на ключовите причини и подреждането им по важност;

 3. Разработка на възможните решения - документиране и изброяване на коригиращите действия;

 4. Избор и  планиране на реализацията на взетото решение - създаване на план за действие и  оценка на промените;

 5. Реализация на решението -  изпълнение на съгласувания план;

 6. Оценка на решението - оценяване на резултата от решението. Приемане на решение за разглеждане на нов проблем.

 

                    Метод 8D за решаване на проблеми ( Ford)

 1. D0 - подготовка за процеса 8D;

 2. D1 - създаване на екип;

 3. D2 - описание на проблемите;

 4. D3 - разработка на временни мерки по изолиране на проблема от външни/вътрешни потребители до момента на внедряване на коригиращите действия;

 5. D4 - определяне и верификация на основните причини и контролни точки ( място в процеса, където се открива и ограничава влиянието на основната причина);

 6. D5 - Избор и верификация на постоянните коригиращи действия за основната причина и контролните точки;

 7. D6 - внедряване  и валидация на постоянните коригиращи действия;

 8. D7 - предотвратяване на повторно появяване на проблема;

 9. D8 - Оценяване на приноса на екипа и на отделните служители за решаването на проблема;

 

                    Цикъл DMAIC за решаване на проблеми ( Шест сигма)

 1. Define (определяй) -  

 2. Measure (измервай честота на дефектите) -

 3. Analyze (анализирай кога и къде възникват дефектите) -

 4. Improve (подобрявай процеса) -

 5. Control (проверявай, за да затвърдиш постиженията).