Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009 

 

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

TQM  ПРИНЦИПИ

 

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ

 

ЦИКЪЛ НА ДЕМИНГ

 

БЕНЧМАРКИНГ

 

СИТУАЦИОНЕН ПОДХОД

 

СИСТЕМА 20 КЛЮЧА

 

       

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ

 

TQM ПОДХОД НА ПОДОБРЕНИЯ

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА БИЗНЕС - ПРОЦЕСИТЕ

 

Да се управляват промените е невъзможно.

Промените  могат да се изпреварват.

Централна задача на мениджмънта в XXI век е колкото може повече организации

 да се превърнат в лидери на промените.

За това е необходимо:

  • Политика, насочена към създаване на бъдещето;

  • Методика за търсене и прогнозиране на промените;

  • Стратегия за внедряване на подобрения както във вътрешната, така и във външната дейност на организацията;

  • Политика, позволяваща да се уравновесят промените и стабилността.        

                                                        

  П. Дракър

 

 

 

Необходимост от постоянни подобрения

 

Идеята за постоянни подобрения в стопанската активност на организациите се отнася до процесите, качеството на продукцията и системата за мениджмънт на качеството.

 

Тази идея активно се разработва след 50-те година на ХХ век от Деминг, Файгенбаум, Джуран, Кросби, Исикава, Тагучи и други водещи в областта на качеството специалисти.

 

Днес постоянните подобрения се считат като едно от основните средства за повишаване на конкурентоспособността на организациите.

 

Подобренията трябва да бъдат заложени в структурата и характера на организацията, а постоянните подобрения да са цел на всеки поотделно и на организацията като цяло.

 

Ключови преимущества:

  • Нарастване на конкурентните възможности благодарение на развитието на организацията;

  • Гъвкаво реагиране на динамичната външна среда.

Инструменти използвани за постоянни подобрения

                    Цикъл на Деминг

Цикълът на Деминг показва пътя към подобрения. Той стои в основата на много от съвременните концепции за развитие на бизнеса.

 

                 Бенчмаркинг

Метод за непрекъснато усъвършенстване на дейности от всякакъв вид и ниво чрез сравнение с еталон. При това еталонът не остава постоянен. Той съответства на измененията на външните и вътрешните условия.

 

                 20 ключа

Инструмент за оценка на ефективността в работата на организацията, включващ съвкупност от различни методи за реализиране на постоянни подобрения и усъвършенствания, внедрявани от организациите - лидери.

 

                 Ситуационен модел

Инструмент за анализ и управление на промените.

 

             

Подходи  за постоянни подобрения

В ISO 9004:2000 (приложение Б) се предлагат два фундаментални подхода за извършване на подобренията в една организация, като методите за тяхната реализация могат да бъдат следните

  • Подход за стратегически пробив в подобряване на качеството, наричан "Kayrio", който може да бъде реализиран на база реинженеринг на бизнес-процесите (Reengineering)  с предшестващ бенчмаркинг (Bench-marking);

  • Подход, базиран на постепенно подобряване на качеството, наричан "Kaizen", който може да бъде реализиран с традиционни методи и използване инженеринг на качеството.

  • Комбиниран подход, който съчетана предимствата на подходите "Kayrio" и "Kaizen".