Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

  

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

 Quality Management Sistem QMS

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СЪВРЕМЕННО ПОНЯТИЕ ЗА КАЧЕСТВО

КОМПОНЕНТИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО 

Система за управление на качеството  QMS (Quality Management Sistem)

Система, която се състои от множество взаимосвързани компоненти, реализира процеси по управление на качеството в една организация, и преследва цели за усъвършенстване на всичките и дейности.

Реализира базовите принципи на концепцията тотално  управление на качеството и се ръководи от изискванията, заложени в серията стандарти ISO 9000 - 2008.

От правилното проектиране, внедряване и експлоатация на системата, в голяма степен зависи успешното развитие на организацията.

Компоненти на системата за управление на качеството QMS

Системата за управление на качеството  отговаря на всички изисквания за система и структурата и включва четирите основни компонента, характерни за всяка система, като естествено тези компоненти отговарят на спецификата, заложена в стандартите ISO 9000 - 2008.

 

Компоненти на системата за управление на качеството

 

         Процеси в системата за управление на качеството

Процес - последователна смяна на състоянията, явленията, хода на развитие на нещо.

 

 • Процесите се изпълняват по съответстващи им алгоритми.

 • Всеки процес в системата се идентифицира чрез код или име.

 • Процесите се разбиват на етапи, наричани фази.

Процесите в системата за управление на качеството включват дейностите по мениджмънт на качеството, показани в схемата по-долу: 

 

 

 Процеси в системата за управление на качеството

      Технологии в системата за управление на качеството

Технологията дава начина за организация и изпълнение на даден процес.

 

Явява се съвкупност от средства и методи за обезпечаване на процесите по управление на качеството.

 

        Изисквания към технологиите :

 • Да осигури разделяне на процеса по обработка на данни на стандартизирани и унифицирани етапи (фази), операции и действия;

 • Да осъществява целенасочено управление на информационните процеси;

 • Да включва целия набор от средства за постигане на поставената цел;

 • Да има регулярен характер.

 

Технологии в системата за управление на качеството

 

 

        Базови  технологии в системата за управление на качеството

Върху тях се базира създаването на съпътстващи и приложни технологии

 

                    Инженеринг по качеството

Създаден в Япония, благодарения на усилията на Каору Ишикава, Геничи Тагучи, Шигео Шинго и други известни учени, днес методите на инженеринга по качество  се използват навсякъде където се прилага стандартът ISO 9000:2008, което практически значи в целия свят.

 

                 Организационни модели

Моделите за усъвършенстване са пътепоказатели, които водят към успех на организацията. Те се явяват обобщение на опита и практиките на водещите световни лидери и допринасят за оценка равнището, постигнато от организациите решили да достигнат световните критерии.

 

         Съпътстващи технологии в системата за управление на качеството

Осигуряват реализацията на базовите и приложните информационни технологии.  Включват стандарти, методи, концепции и инструментариум за обезпечаване целите на QMS.

 

        Приложни технологии в системата за управление на качеството

Формират се на основа на базовите технологии и се реализират с помощта на съпътстващите технологии. Явяват се подсистема на корпоративната информационна система и на практика обезпечават реализирането на основните процеси за управление на качеството.

      Организация на системата за управление на качеството

Процес на създаване оптимални условия за реализиране на конкретна дейност, преследваща определена цел.

 

Набор от нормативи и правила, изпълнявани от потребителите, чрез които се регулират дейностите по създаване и разпространение на мултимедийни продукти.

 

        Функционален модел на организацията на система за управление на качеството

 

Организация на системата за управление на качеството

 

Управлението на QMS се реализира на база редица организационни дейности. Те зависят от:

 • Мисията на системата – в зависимост от поставените цели, се реализират основните принципи на TQM.

 • Стандарти, регламентиращи дейността – стандартите ISO 9000 - 2008, регламентират дейностите в рамките на QMS.

 • Информация – първичната информация (пазарна, технологична и т.н. ) , получавана на входа на системата определя подходите и средствата за реализиране на крайните цели.

 • Ресурси – осигуряват необходимите за функциониране на системата средства и технологии.

 

В резултат на създадената организация, от QMS се очакват следните резултати:

 • Висококачествени и конкурентни на пазара продукти и услуги – типа и функционалността им зависи от поставените цели.

 • Подготвени специалисти – те реализират политиката на системата. Явяват се интелектуален капитал, който осигурява развитието и просперитета и.

 • Качествена дейност - отговаряща на световните тенденции и осигуряваща висока степен на зрялост на бизнеса.

 • Информация за обществото – рекламни материали, каталози и други средства за популяризиране на продуктите и услугите.

     Персонал  на системата за управление на качеството

QMS е социална система и потребителите на системата се явяват активен неин компонент. От тяхното участие в значителна степен зависят крайните резултати.

 

С помощта на съвременни технологии и при наличие на съответната организация, те осъществяват дейности по разработка, съпровождане и използване в практическата дейност на QMS.