Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009 

 

 

ЛИДЕРИ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

TQM  ПРИНЦИПИ

 

ЛИДЕРСТВО

 

ЛИДЕСТВОТО - АКТИВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

ЛИДЕРСТВО – МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

ЛИДЕРИ

 

Лидерите осигуряват единство на целите и

определят насоките в  дейността на организациите.

Те следва да създават и поддържат вътрешна среда,

в която работниците да бъдат напълно въвлечени

при решаванезадачите на организацията.

Принцип от ISO 9000:2000

 

Лидер (от англ. leader — водещ, първи, вървящ отпред)

 

Лице в някаква група (организация), ползващо се с голямо признание и авторитет. Притежава влияние, което се проявява в предприемане на управляващи действия.

 

Член на група, която признава правото му да приема решения в значими за нея ситуации.

 

Лидерски качества

 

Р. Стогдил през 1948 година, структурира данните от многочислени изследвания и определя 124 черти на лидера, някои от които са представени по- долу:

 • целеустременост;

 • вътрешна цялостност;

 • ситемно  мислене;

 • любознателност;

 • чувство за хумор;

 • емоционална устойчивост;

 • инициативност;

 • стремеж към висоти;,

 • организираност;

 • професионална компетентност;

 • последователност;

 • комуникативност;

 • внушаване на доверие;

 • самообладание,

 • смелост;

 • готовност за поемане на отговорност;

 • умение да се харесва;

 • умение за говорене и убеждаване;

 • умение за слушане и осмисляне;.

 

Класификацияна лидери

 

В психологията са приети различни класификации на лидерите:

 • по вида дейност (лидер-вдъхновител и лидер-изпълнител);

 • по характера на дейност (универсален лидер и ситуативен лидер);

 • по направление на дейността (емоционален лидер и делови лидер) и т. н.

Най общо в зависимост от характеристиките на лидерските качества се различават следните категории лидери:

 

        Нерешителен лидер

Хора които имат всички навици и способности за успешен лидер, но не им достига увереност в своята бъдеща роля.

 

Проблем - страх за попадане в конфликтна ситуация.

 

Убеждаване в собствената им компетентност и поддръжка на инициативите им.

 

         Уверен лидер

Хора, абсолютно уверени в своите лидерски способности.

 

Проблем - не им достига чувство за скромност и състрадание.

 

Ефективен и постоянен обратен поток информация, относно работата им може да помогне за отстраняване на указаните недостатъци.

 

        Незабележим лидер

Компетентни профисионалисти, които имат проблем със създаване около себе си дружествена и делова атмосфера.

 

Проблем - Често тяхната компетентност остава незабелязана в организацията.

 

Постоянни действия за създаване на персоналн бренд.

 

         Работохолик

Най разпространения тип сред лидерите.

 

Проблем - обикновено им липсва ярка индивидуалност и визия, вдъхновяваща другите.

 

Изисквания към лидера

В изследване на Института за стратегически промени на фирмата Андерсон Консултинг изискванията към лидера са подредени в три основни групи:

 

         Постоянно усъвършенстване на своите знания и способности

 • Да развива способност за обективна оценка на  действията си;

 • Да умее да използва своите силни страни така добре, както и да запълва празнини в знанията си;

 • Да се ползва с доверието на околните;

 • Да се ръководи от лични, фундаментални и духовни ценности, органично съчетавайки емоции, интелект и делови качества;

 • Да натрупва знания и да ги споделя със сътрудниците си;

 • Да се стреми към дълбоки вътрешни промени, които да помагат за неговото израстване и развитие.

 

        Осигуряване на ръководството на организацията чрез създаване на вътрешни и външни мрежи на влияние

 • Да умее да създава мрежи на неформална основа;

 • Да използва създадените мрежови взаимоотношения (вътре в една сфера на действие и между отраслите) със стремеж за формални сливания и обединения;

 • Да умее да ръководи събрани за случая - матрични, взаимно зависими, временни екипи;

 • Да разбира и използва нови технологични системи, които дават възможност на динамичните и сложни информационни мрежи да действат продуктивно;

 • Да разкрива и формулира скрития, неосезаем потенциал на организацията (знания, човешки капитал) и явните осезаеми ресурси (основен капитал и финанси).

 

         Издигане на професионалното равнище на организацията

 • Да организира повишаване на личната квалификация на персонала;

 • Да използва и стимулира различия в начина на мислене, в подхода към решаването на задачите и т.н.;

 • Да умее да използва различията в мненията, възгледите и стила на живот;

 • Да разбира нуждите и да използва мотивиращи инструменти за различни възрастови групи.

 

Допълнително в изследването са изтъкнати 14 ключови черти на лидера, който:

 1. Мисли с глобални категории;

 2. Предвижда потенциални възможности;

 3. Създава обща визия за бъдещето;

 4. Способства за развитие на способностите на хората, делегирайки им пълномощия;

 5. Цени различията в хората;

 6. Развива отборен, екипен стил в работата и чувство за партньорство;

 7. Приветства промените;

 8. Демонстрира познания за технологиите;

 9. поощрява предизвикателствата;

 10. Осигурява удовлетворение на клиентите;

 11. Достига успехи в съревнованието с конкурентите;

 12. Демонстрира лични постижения и високо равнище на компетентност;

 13. Проявява готовност за колективно ръководство;

 14. Действа в съответствие с провъзгласените ценности.

 

Зрялост на лидера

Лош е този войник, който не иска да стане генерал.

А. Суворов

 

Лидери не се раждат, те стават такива.

 

Съгласно съвременните изисквания, лидерски потенциал съществува във всеки. Въпросът е в това по какъв начин да се развива и до каква степен.

 

 

 

Нива на зрялост

Същност

Вътрешно лидерство

Създават се предпоставки за за развитие на лидерски компетенции.

Придобиване на умения за саморъководство:

 • Да настройва себе си за работа;

 • Да поема отговорност за постъпките си;

 • Да държи ситуацията под контрол;

 • Да поставя и достига цели.

Ситуационно или контекстно лидерство

Става лидер в някаква определена ситуация. Учи се да взема инициативата, да комуникира и общува с хората. Заедно с тях изпълнява поставените задачи и цели.

Когато ситуацията преминава, той снема от себе си лидерската роля и се връща към всекидневните си занятия.

Командно или тактическо лидество

Лидер, който ръководи своя команда. Явява се неин вдъхновител. Отговаря за командата и за нейните членове.

Поставя си тактически цели и се стреми към изпълнението им.

Паралелно развива лидерски навици и умения.

Системно или стратегическо лидерство

Създава своя собствена лидерска школа, където се появяват лидери-последователи, с които ръководи цяла система от команди и бизнеси. Поставя стратегически цели и формира визия на компанията. Определя планове и переспективи за развитие.