Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009 

 

ЛИДЕРСТВО – МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

TQM  ПРИНЦИПИ

 

ЛИДЕРСТВО

 

ЛИДЕСТВОТО - АКТИВ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

ЛИДЕРСТВО – МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

ЛИДЕРИ

 

 

 

Място на лидарството в организацията

В декларацията TQM (1998 г.), представена от  Групата за изследване на качеството (ръководител — проф. Й.. Изука, Токийски университет), лидерството е разположено в раздела компоненти на TQM, а именно в подраздела "Същност на системите за мениджмънт"

 

 

Лидерство има на всички равнища в йерархията на организацията. В обобщен вид лидерството изисква работа над системите и процесите заедно с хората, които работят вътре в системите и процесите.

 

Значимостта на лидерството зависи от мястото му в йерархията.

 

Лидеството - модел на управление

Съвременните тенденции при формиране на модели за управление сочат за определена еволюция в разбирането на основните механизми, влияещи върху развитието и конкурентоспособността на организациите. 

 

В края на 20-и век твърдото убеждение в необходимостта от силно администриране, обезличени процедури и административни методи на въздействие бе заменено с концепция за мениджмънта като балансирана система за управление на ресурсите на организацията, отчитаща природата на всеки ресурс.

 

В резултат възникна отношение към лидерството като към нов бизнес модел на управление, способен да осигури оцеляване на организацията в условията на бързи промени.

 

Лидерството в класически вариант са разглежда като особено качество, модел за поведение на човек или организация, осигуряващо водещи позиции.

 

Концепция за лидерството като към система за управление все още не е достатъчно обработена в сравнение с концепцията за мениджмънта. Налице е общо разбиране -  лидерството като система за управления, трябва да стимулира иновационното поведение на сътрудниците, обезпечаващо непрекъснат процес на раждане и използване на ново знание на всички нива в организация. 

 

На този етап могат да се изтъкнат като минимум две характеристики на новия модел на управление:

  • Осигуряване иновационното поведение на сътрудниците на организацията.

  • Осигуряване възпроизводство на лидери на всички нива на организацията, реализиращо тезата” Лидерството във всеки, води до лидерство на организацията”.

 

Основни характеристики на модела за управление с акцент върху лидерството

 

Характеристика

Управление с акцент върху лидерство

Управление с акцент върху процедури

Основен принцип

Целта е задължителна. Средствата за достигане на целите (процедурите) – информационни.

Процедурите ( инструкциите са задължителни. Целите – каквото се получи.

Персонал

Доверие към сътрудниците и вяра в техните възможности.

Процедурите са по-важни от хората. Процедурите се установяват от “върховете”.  Задача на хората е да ги изпълняват.

Елементи на управление

Целево планиране – мисия, цели, годишни и месечни намерения, които се съгласуват със съизпълнителите.

Процедури и инструкции Целите се диктуват отгоре.

Верига

Хора - технологии - капитал

Капитал  - технологии - хора

Хора

Основна ценност (актив) на организацията. Лидерство – най ценено качество в сътрудниците.

Работна сила, която се купува и продава на пазара на труда.

Работа с персонала

Обучение, възпитание.

Атестацията – главен инструмент.

Цел на дейността

Лична удовлетвореност от постигнатите резултати. Печалбата – резултат от дейността.

Слаба заинтересованост за крайните резултати. Печалбата - цел на дейността.

Стил на работа

Команден стил на работа, колективно решаване на проблемите.

Разделение на труда, индивидуално решаване на проблемите.

Отговорност

Делегиране на пълномощия, със съответстваща им отговорност.

Отговорност без пълномощия. Стремеж към повече пълномощия без съответстваща отговорност.

Правила за работа

Акцент върху ценности, заложени в организационната култура

Акцент върху дисциплината.

Мотивация

Обща съдба и видения за бъдещето. Признаване постиженията и достойнството на хората.

Материални стимули и заставяне.

Отношение към грешки

Грешките не се наказват, а се изследват причините и съответно се премахват.

Грешките се наказват с превантивна цел – за да не се повтарят.

Структура

Хоризонтална, процесна структура, ориентирана към постоянни подобрения.

Йерархична, многостепенна структура, ориентирана към власт.

Риск

Управление и оптимизация на риска.

Минимизация на риска.

Въпроси

Каква е причината?

Кои са лидерите?

Какво да се направи?

Кой е виновен?