Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009 

 

ЛИДЕРСТВО

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

TQM  ПРИНЦИПИ

 

ОРИЕНТИРАН КЪМ КЛИЕНТИТЕ ПОДХОД

 

ЛИДЕРСТВО

 

УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 

ПРОЦЕСЕН ПОДХОД

 

СИСТЕМЕН ПОДХОД

 

ПОСТОЯННИ ПОДОБРЕНИЯ

РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА ФАКТИ

ВЗАИМОИЗГОДНИ ОТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИТЕ

 

 

Лидерите само тогава извършват велики дела,

 когато изпълняват две условия:

 • Те издават изпълними заповеди;

 •  Изпълнителите имат желание да изпълняват тези заповеди.

Л. Толстой

 

В цялата човешка история  лидерството  се явява основен принцип, водещ до успех на всяко начинание. 

 

След като загубихме илюзиите, че машините и автоматизацията ще ни решат проблемите и че ще живеем в един роботизиран свят, днес никой не отрича ролята на хората в бизнес развитието и мястото на лидерите в този процес.

 

Нещо повече, днес ние говорим за лидерството, като за

Същност на лидарството

Терминът leadership в английски език означава поведение на ръководителя, подбуждащо подчинените му да мобилизират силите и способностите си за постигане на поставените задачи.

 

Лидерство = отговорност * (сила + знание)

 

Лидерството се явява:

 • Задължителен елемент на системата за управление на качество;

 • Ориентация към силни и отговорни личности;

 • "Пусков механизъм" на системата, благодарение на който всички технически елементи, концепции и принципи започват да живеят.

 • Многоаспектно социално явление. Феноменът на лидерството се проявява във всякакви повече или по-малко организирани групи, стремящи се към постигане на обща за групата цел.

 • Метод на работа, имащ за цел да  помогне на работниците да изпълняват работата си по най-добрия начин (Деминг).

 • Ключ, който открива пътя към успех в бизнеса (Джуран).

Компоненти на лидарството

 

 

 С представата за лидерство тясно е свързана концепцията за отговорността. Тя може да бъде поета само доброволно и към нея е задължително да бъдат предоставени съответните пълномощия.

 

При това е важно да се съблюдава баланс между тези два компонента на лидерството.  Мониторинг и регулиране на този баланс се явява една от централните задачи на мениджмънта.

 

Стил на лидерство

 

            Лидерство ориентирано към хората

Предпочитан за съвременните условия стил. Дава добри резултати в сравнително “спокойни” ситуации.

 

            Лидерство ориентирано към резултати

Масово използван в миналото стил. Дава добри резултати при “полярно разположени” ситуации – благоприятни или неблагоприятни за групата. 

 

Фактори, обуславящи лидерството (Д. Офман)

 •  История - от къде сме произлезли;

 •  Ценности - основа на нашето мислене;

 •  Мисия - защо съществуваме;

 •  Енергия - какво ни задвижва;

 •  Структура - какво направлява тази енергия;

 • Средства - с помощта на какво постигаме целите си;

 • Култура – обкръжението, в което живеем и творим.