Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ИЗБОР НА ТЕМА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ИНЖЕНЕРИНГ ПО КАЧЕСТВОТО

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

 

ДИАГРАМА НА ИШИКАВА

 

ХИСТОГРАМА

 

СТЪПКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

ИЗБОР НА ТЕМА

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

 

Избор на тема

Един он инструментите на седемте стъпки за контрол на качеството, който подпомага процеса по избор на подходяща тема за изследване на проблем.

 

 

 

Определяне на слабото звено

 

      Слабо звено

От гледна точка на TQM слабото звено може да бъде определено като разлика между текущата ситуация и целта.

 

 

 

 

Когато в Япония открият слабо звено, обикновено казват: "Това е много добре".

 

      Правило за определяне на слабото звено

За да се достигат постоянно добри резултати, трябва да се определи проблема от гледна точка на недостатъка ( слабото звено), а след това да се търси решение.

 

       Характеристики при определяне на слабото звено:

 • Внимание към фактите – действията се базират на факти, а не на мнения;

 • Внимание към процесите, а не към резултатите – резултатите са следствие от усъвършенстване на процесите;

 • Внимание към причините, а не към решенията – без анализ на причините не може да се достигне до вярното решение.

Изследване на проблема

Могат да съществуват множество проблеми, но от тях трябва да се определи само един – основния, който влияе върху крайния резултат.

 

За определянето му е необходимо:

 • Да се проследи веригата:

 • Да се открие непосредствената причина за недоволството на потребителя или за излишните разходи;

 • Да се избере тази непосредствена причина в качеството на тема.

 

 

 При откриване на причината непосредствено свързана с потребителя или със следващия процес е необходимо да се отчитат 5 недостатъка, които винаги предизвикват неудовлетворение в потребителя или излишни разходи:

 • Дефекти;

 • Грешки;

 • Забавяне;

 • Загуби;

 • Нещастни случаи/травми.

 

Избор на тема

За постигане на процес на непрекъснато усъвършенстване е необходимо да се повтаря процесът на решаване на проблемите.

 

Този подход не налага решаване в началото на най -трудния и възможно най-важния проблем. При избора на тема е много важно да се преценят съществуващите условия и възможности.

 

Изборът на тема, която е невъзможно или трудно решима, може да доведе до  непредвидими негативни резултати. 

 

При избора на тема е важно да се отчитат следните фактори:

 • Стремеж за постигане, увереност в целта и успеха;

 • Трудност на ситуацията;

 • Текущи срокове;

 • Време за изпълнение на потенциалните решения.

       Приоритети за решаване на проблеми

За установяване на приоритетите при решаване на проблемите е полезно да състави следната таблица:

 

Проблеми

Данни

Внедряване

Срочност

Скорост

Приоритет

1 ви

2

3

1

2

9

2 ри

1

2

3

2

8

3 ти

 

 

 

 

 

 

За всеки от факторите се определя степен на сложност (1-висо­ка, 2 средна, 3 ниска). Сумата по редове се записва в колоната приоритет и в зависимост от резултата се прави избор на проблема, върху който да се работи.

 

Формулиране на темата

Темата трябва да бъде много точно и ясно формулирана. Тя трябва да дава представа за преследваната цел и очакваните резултати.