Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

СТЪПКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ИНЖЕНЕРИНГ ПО КАЧЕСТВОТО

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

 

ДИАГРАМА НА ИШИКАВА

 

ХИСТОГРАМА

 

СТЪПКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

ИЗБОР НА ТЕМА

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

 

Седем стъпки за контрол на качеството

В Япония голяма част от организациите използват логическа последователност от действия (стандартни стъпки) за реализиране процес на усъвършенстване.

 

При комбиниране на тези стъпки с инструментите за контрол на качеството се получават много добри резултати.

 

Последователността от действията е следната:

 

1.      Избор на тема;

2.      Събиране и анализ на данни;

3.      Анализ на причините;

4.      Планиране и внедряване на решения;

5.      Оценка на резултатите

6.      Стандартизиране на решения;

7.      Привеждане на процеса в съответствие - следващ проблем

 

2. Събиране и анализ на данните

Системата за събиране на данни трябва да отговаря на въпросите:

 • Кой събира данните?

 • Къде се събират данните?

 • Кога се събират данните?

 • Как се събират данните?

След като са събрани необходимите данни, на тяхна база се извършва анализ на Парето.

 

3. Анализ на причините

На причините за проблема, установени с анализа на Парето, се извършва анализ. Обикновена за целта се използва диаграмата на Ишикава.

 

За установяване на ключовите фактори предизвикали съответната причина се прави анализ на Парето.

 

4. Планиране и внедряване на решения

За целта се изготвя матрица на решенията.

 

5. Оценка на ефекта

За оценка на ефекта от внедреното решение се:

 • Създава диаграма на данните, получени след внедряването на решението;

 • Оценява икономията от гледна точка на двете злини – загуби и задръжки;

 • Демонстрира се пред ръководството получените резултати – съкращаване на разходите и времето на производствения цикъл.

6. Стандартизиране на решението

На този етап се дава отговор на въпросите:

 • Какво трябва да се направи, за да се стандартизира решението?

 • Кой ще извърши необходимите действия?

 • В какъв срок?

 • Как ще  се реализират конкретните действия?

7. Привеждане на процеса в съответствие (преминаване към следващия проблем)