Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ХИСТОГРАМА

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ИНЖЕНЕРИНГ ПО КАЧЕСТВОТО

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

 

ДИАГРАМА НА ИШИКАВА

 

ХИСТОГРАМА

 

СТЪПКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

ИЗБОР НА ТЕМА

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

 
ХИСТОГРАМА

Хистограма

Представлява стълбовидна диаграма построена по получени за определен период (час, седмича, месец) данни, които се разпределят в няколко интервала.

 

Броя на данните, попаднали във всеки интервал (честота), се изобразява с височината на колоната.

 

Цел на хистограмата

Диаграми с колонки, които служат за визуализация на цифрови данни. Улесняват представянето на зависимости.

 

Обикновено хистограмата се явява стъпаловидна диаграма, показваща статистическото разпределение в равни интервали на някакъв показател за качество (например, дефекти).

 

Приложение на хистограмата

 

       За анализ:

 • на времето за реагиране на обслужващата група от момента на получаване на поръчката;

 • на времето за обработка на рекламация от момента на нейното получаване и т.н.;

 

      За анализ на значенията на качествени показатели като размери, маса, технически характеристики, химически състав и т.н. при:

 • контрола на  готовата продукция;

 • приемо-предавателния контрол;

 • контрола на процеса в най-различни сфери на дейност;

      За анализ на чистото време на операция, времето за износване на режеща повърхност и т.н.

 

      За анализ на броя бракувани изделия, броя дефекти и т.н.

 

Описание на хистограмата

Данните се нанасят като серия от правоъгълници с еднаква ширина и определена височина.

 

При съставяне на хистограми се препоръчва следния подход:

 • Определете извадката ( брой данни, например серия от 100 пътувания на разстояние 500км.)

 • Определете диапазона на данните R = Xmax – Xmin (например, изразходван бензин  Xmin –25л/км,  Xmax – 35л/км.)

 • Определете броя на класовете( интервалите) к = √n ( k = 10 интервала)

 • Определете ширината на класа w = R/k (w=1). Изберете подходяща стойност, кратна на 1, 0.1 и т.н. за окончателната ширина на класа

 • Определете границите на класовете, така че всяка стойност ( из­раз­ходван бензин) еднозначно да попада в определен клас.

 • Разпределете измерените стойности по класове ( изразходван бензин за 100 пътувания в 10 класа)

 • Маркирайте хоризонталната координата със скалата на стойностите

 • Маркирайте ординатата със скалата на числата на попълване

 • Начертайте височината на всеки клас в съответствие с броя на попълване в съответния клас.