Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ИНЖЕНЕРИНГ ПО КАЧЕСТВОТО

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

 

ДИАГРАМА НА ИШИКАВА

 

ХИСТОГРАМА

 

СТЪПКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО

 

ИЗБОР НА ТЕМА

 

ИНСТРУМЕНТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРАНЕ

 
АНАЛИЗ НА ПАРЕТО

Анализ на Парето

Анализът на Парето получава названието си от името на италианския икономист Вилфредо Парето, който доказва, че голяма част от капитала (80% от капитала) се намира в ръцете на незначителен брой хора (20%от хората).

 

Парето разработва логаритмични математически модели, описващи това разпределение, а математикът М. Лоренц представя графически илюстрации.

 

Цел на анализа на Парето

Помага за отделяне на същественото от несъщественото, на ключовите за качеството фактори от останалите.

 

Приложение на анализа на Парето

Универсално приложим инструмент за определяне на приоритети. Анализът на проблеми винаги е целесъобразно да започва със съставяне диаграма на Парето. С нейна помощ могат да се анализират широк кръг проблеми, отнасящи се практически до всяка сфера от дейността на организацията.

 

Анализ на Парето във финансовата сфера:

 • Анализ на себестойността на изделията ( по видове изделия);

 • Анализ на продажбите;

 • Анализ на разходите за контролни дейности  по отделни фактори за контрол;

 • Анализ на печалбата по видове изделия и т.н.;

Анализ на Парето в сферата на продажбите:

 • Анализ на прогнозите за отношението на потребителите към видовете изделия;

 • Анализ на печалбата от продажба на изделия по продавачи и по материали;

 • Анализ на случаи на получени рекламации по вид на рекламацията и по загуби от рекламации;

 • Анализ на броя върнати изделия по видове изделия;

 • Анализ на печалбата от отделно по суми, по вид на изделеята и т.н.

Анализ на Парето в сферата на производството:

 • Анализ на броя настройки по работни участъци;

 • Анализ на броя произшествия по машини;

 • Анализ на процента брак по дни от седмицата;

 • Анализ на случаи на преустановяване на работа по процеси и т.н.

Описание на анализа на Парето

Анализът на Парето се базира на факта, че само малко на брой от многото възможни фактори имат основния дял в наблюдаваното въздействие (например 20% от всички видове дефекти водят до 80% от разходите по дефектите).

 

 

Анализът на Парето (наричан още АВС анализ) се състои в подреждане на изследваните елементи по реда на тяхното значение  с визуализиране на резултатите от анализа.

 

Правилото на  Парето се явява универсален принцип, който е приложим  към множество ситуации и особено при решаване проблемите на качеството.

 

Анализът на Парето подрежда отделните фактори по значимост или важност и подпомага процеса на откриване и отстраняване на причините, които предизвикват най-голямо количество проблеми. (несъответствия).

 

Анализът на Парето като правило се илюстрира с диаграмата на  Парето, на която по оста на абсцисата са подредени причините за възникване на проблеми (от големи към малки), а по оста на ординатата се разполагат количествено изразени самите проблеми, при това както в числен вид, така и в натрупан (акумулативен) вид..