Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

 

МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СЪВРЕМЕННО ПОНЯТИЕ ЗА КАЧЕСТВО

КОМПОНЕНТИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ЗРЯЛОСТ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО

 

 

Мениджмънт на качеството (Q management)

 Координирана дейност за ръководство и управление на организацията, отнасяща се до качеството, която включва:

 

управление на качеството

 

Планиране на качеството (Q planning)

 

Определяне на:

          Управление на качеството (Q control)

 Част от мениджмънта на качеството, насочена към изпълнение изискванията за качество.

 

          Осигуряване на качествотоО (Q assurance)

Част от мениджмънта на качеството, насочена към създаване на увереност, че изискванията към качеството ще бъдат изпълнени. Създаване условия на доверие при изпълнение на зададените изисквания за качество.

           

                       Контрол (inspection)

Процедура за оценяване съответствието чрез наблюдение и изводи, съпровождани от съответни измервания, изпитания и калибриране.

 

           Подобряване на качеството (Q improvement)

Част от мениджмънта на качеството, насочена към увеличаване възможностите за изпълнение на изискванията за качество.

 

 

QM философия

 

 

философия на качеството

 

 

QM стратегия

 

 

стратегия на качеството

 

Концентрация върху клиентите

Потребностите на клиентите се явяват основен критерий за качество. Всяко решение трябва да отчита условието за удовлетвореност на клиентите.

 

Концентрация върху процесите

Качеството на крайната продукция или услуга зависи от качеството на отделните процеси и тяхната взаимообвързаност. Като процес се разглежда всяка организационна дейност. При протичане на процеса се извършва трансформация на входа (суровина, материал, полуфабрикат, информация и т.н.) в изход (продукт) с крайна цел удовлетворяване потребностите на клиента.

 

Участие на всички

В осигуряване качеството на продуктите участват всички подразделения и сътрудници на организацията.  Всеки  работник трябва точно да знае какво е участието му в процеса по осигуряване на качество. 

 

Непрекъснати подобрения

Това са дейности по подобряване на качеството, насочени към осигуряване на максимално съответствие между създаваните продукти и потребностите на потребителите, както и към отстраняване на съществуващите в процесите недостатъци.

 

Решения, базирани на факти

Качество на продуктите зависи от качеството на  управление и приеманите решения. Решенията, влияещи върху качеството трябва да се приемат на базата на факти и проверени данни.

 

Система за мениджмънт на качеството  (QMS)

Системата за управление на качеството отговаря на всички изисквания за система. Явява се подсистема на общата система на организацията.

 

Включва необходимата организационна структура, заедно с всички средства, функции и процеси, насочени към управление на качеството.

 

Представлява управленска идеология, обединяваща стратегия за управление на организацията, отнасяща се до качеството (с изградена за нейната реализация структура) и водещи  информационни технологии

 

           Автоматизирана система за информационно осигуряване мениджмънта на качеството

Комплекс от програмно-технически, методически и организационни компоненти, осигуряващи създаване, обработка  и използване на информация, необходима за функциониране  на QMS.