Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

КАОРУ ИШИКАВА

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ГУРУТА НА КАЧЕСТВОТО

 

ЕДВАРД ДЕМИНГ

 

ДЖОУЗЕФ ДЖУРАН

 

ФИЛИП КРОСБИ

АРМАНД ФЕЙГЕНБАУМ

КАОРУ ИШИКАВА

 

ГЕНИЧИ ТАГУЧИ

 

КАОРУ ИШИКАВА

Дейността на Ишикава (Kaoru Ishikava ) е неотделима от историята на управление на качеството в Япония.

 

Кръжоци по качество

По инициатива на Ишикава от 1962 г. в Япония започват да се развиват кръжоците по контрол на качеството.

 

Тотално управление на качеството (TQM)

Ишикава е автор на японския вариант на  TQM.

 

Характерни черти на TQM

 

* Всеобщо участие на работниците в управлението на качеството;

* Въвеждане на редовни вътрешни проверки на  функционирането на системата по качество;

* Непрекъснато обучение на сътрудниците;

* Широко внедряване на статистическите методи за контрол.

                         

                                 Резултати от TQM

 

1.      Качеството на продукцията се подобрява и става еднообразно; съкращава се бракът.

2.      Нараства надеждността на стоките.

3.      Намаляват разходите.

4.      Увеличава се  обемът на произвежданата продукция и се появява възможност за съставяне на разумни производствени графици.

5.      Съкращава се обемът на ненужните работи и доработки.

6.      Съкращават се разходите за проверка на качеството и за необходими­те изпитания

7.      Договорите между доставчиците и клиентите им стават по-добре обмислени.

8.      Разширява се пазарът.

9.      Възникват близки връзки между отделите.

10.  Рязко намалява броят на случаите с фалшификация на данни и  отчети.

11.  Появява се възможност за по-свободно и демократично обсъждане на проблемите.

12.  Съвещанията преминават по-организирано.

13.  Ремонтът и монтирането на машините се осъществява по-рационално.

14.  Подобряват се отношенията между хората.

 

 

Диаграма на Ишикава

Ишикава въвежда в световната практика нов оригинален метод за анализ на причинно-следствените връзки, получил название диаграма на Ишикава (“скелет на риба”, Fishbone Diagram), която влиза в състава на седемте прости инструмента за контрол на качеството.