Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

АРМАНД ФЕЙГЕНБАУМ

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ГУРУТА НА КАЧЕСТВОТО

 

ЕДВАРД ДЕМИНГ

 

ДЖОУЗЕФ ДЖУРАН

 

ФИЛИП КРОСБИ

АРМАНД ФЕЙГЕНБАУМ

КАОРУ ИШИКАВА

 

ГЕНИЧИ ТАГУЧИ

 

Арманд  Фейгенбаум  (Armand Vallin Feigenbaum) e световно известен американски специалист, автор на теорията за комплексно управление на  качеството.

 

Тотален контрол на качеството (TQC)

През  50-те години на ХХ век Фейгенбаум формулира концепцията за  комплексно (тотално) управление на качеството (TQC)превърнала се в нова философия на бизнеса.

        

       Основна идея на TQC

Всеобхватност  на управлението на качеството, засягаща всички стадии на създаване на продукция и всички равнища на управленска йерархия

 

          Теза на TQC

 

“Сега проблемите на качеството дотолкова се усложниха, че те могат да бъдат успешно решени, само ако бъде изградена нова структура”

      

       Основни принципи на TQC

 • TQC  може да бъде ефективно, само ако се проектира и осъществява на ранните стадии на създаване на продукцията;

 • Изискванията към TQC  е целесъобразно да установяват във фирмени стандарти;

 • TQC  е стил на ръководство, пораждащ  нова култура на  управление на организацията.

Смъртни грехове в подходите за управление на качеството:

 • Поощряване на програми, базирани на “лозунги” и на повърхностни промени;

 • Избор на програма, ориентирана към работниците, без да отчитата важната роля на инженерните служби;

 • Нежелание да се признае, че не съществува постоянно ниво на качеството (нивото на качеството трябва постоянно да се повишава).

 • Заблуждение относно възможностите на  автоматизацията за повишаване на качеството, без да се отчита човешкият фактор.

 

40 стъпки към  подобряване на качеството

Файгенбаум разсъждава върху принципите за изграждане на TQC в 40 стъпки, явяващи се определящи за оформяне на концепцията TQM.

 

По-долу са представени няколко от тях:

 

1. TQC  може да се определи като:

Ефективна система за интеграция на усилията на различни групи в организацията за развитие, поддръжка и усъвършенстване на качеството с цел да се даде възможност на  службите маркетинг, инженерно осигуряване, производство и обслужване, да постигнат най-икономичните нива, позволяващи напълно да се удовлетвори клиентът.

 

2. Думата  “качество” няма популярното значение “най-добър” в абсолютния смисъл. Тя означава “най-добър” за определени изисквания на клиента. Тези изисквания се явяват:

 • удовлетвореност при използване;

 • продажна цена.

3. Думата “управление” във фразата “управление на качеството” включва четири етапа:

 • Изработка на стандарти за качество;

 • Оценка на съответствието спрямо тези стандарти;

 • Действия, когато стандартите са нарушени;

 • Планиране на подобрения на стандартите.

7. Факторите, влияещи върху качеството на продукцията, могат да бъдат разделени на две основни групи:

 • технологически, такива като машини, материали и технологически процеси;

 • човешки, такива като оператор, майстори и друг персонал на организацията.

От тези два фактора човешкият фактор има много по- голямо значение.

 

9. Фундаменталните основи на TQC  се явяват общи за всеки производствен процес, независимо дали е ядрен реактор, космически кораб, стока за ежедневно ползване или лекарство.

 

10. TQC  прониква във всички фази на индустриалния технологически процес, от спецификацията на продукта съобразно нуждите на клиента, през инженерната разработка и производството, до натоварването на продукцията, монтажа и, експлоатационно обслужване.

 

Десет характеристики на качеството

 

1.      Качеството е процес, обхващащ цялата компания.

2.      Качеството е това, което очаква потребителят.

3.      Качеството и разходите са сума, а не разлика (т.е. разходите не се изваждат от качеството, а се прибавят към него).

4.      Качеството изисква индивидуален и екипен фанатизъм.

5.      Качеството е стил на управление.

6.      Качеството върви ръка за ръка с иновациите.

7.      Качеството, това е етика.

8.      Качеството изисква постоянни подобрения.

9.      Качеството е най-икономичният и най-малко капиталоемкият начин за  повишаване на производителността.

10.    В основата на качеството стои системата за общ контрол на качеството, обхващаща и потребителите, и доставчиците.