Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ДЖОУЗЕФ ДЖУРАН

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ГУРУТА НА КАЧЕСТВОТО

 

ЕДВАРД ДЕМИНГ

 

ДЖОУЗЕФ ДЖУРАН

 

ФИЛИП КРОСБИ

АРМАНД ФЕЙГЕНБАУМ

КАОРУ ИШИКАВА

 

ГЕНИЧИ ТАГУЧИ

 
ДЖОУЗЕФ ДЖУРАН

Джоузеф Моисей Джуран (Joseph М. Juran) е един от архитекторите на качеството, както сам се нарича в едноименната автобиография, излязла през 2004 г. по случай неговата сто годишнина.

 

В предисловието към книгата, той сам обяснява нейното название:

 

Мен навсякъде ме считат като един от гравните архитекти

 на световната революция в областта на мениджмънта,

 с цел постигане на качество.

 

В продължение на седемдесет години Джуран работи в тази област и неговото участие се състои в разработката на множество нови концепции, системи и методи, които стават широко известни в света, благодарение на неговите книги, статии, лекции.

 

 

 

Спирала на качеството

Дж. Джуран разработва знаменитата “спирала на  качеството” (спирала на Джуран) – пространствен модел, определящ основните стадии на непрекъснато развиващите се дейности по управление на качеството.

 

1.      Изследване на пазара

 

2.      Разработка на проектното задание

 

3.      Научно-изследователски дейности

 

4.      Съставяне на технически условия

 

5.      Технологична подготовка на производството

 

6.      Материално - техническо снабдяване

 

7.      Изработка на инструментална екипировка, приспособления и измервателно оборудване

 

8.      Производство

 

9.      Контрол на производствения процес

 

10.  Контрол на готовата продукция

 

11.  Изпитване на продукцията

 

12.  Пласмент

 

13.  Техническо обслужване

 

14.  Изследване на пазара

 

Концепция AQI (Annual Quality Improvement)

Дж. Джуран се явява автор на концепцията AQI – концепция за ежегодно усъвършенстване на качеството.

 

Джуран счита, че постоянното подобряване на качеството е свързано със стремежа на човек да установява нови рекорди.

 

Във философията на мениджмънта под непрекъснати подобрения се разбира смяната на политиката на стабилност с политика на промени.

 

 Главното внимание в концепцията AQI  е насочено към  стратегически решения, по - висока конкурентоспособност и дългосрочни резултати.

 

           Основни принципи на AQI :

 • Планиране от ръководството на подобрения на всички равнища и във всички области от дейността на организацията;

 • Разработка на мероприятия за изключване и недопускане на грешки в областта на управлението на качеството;

 • Преход от администриране  към планомерно управление на цялата дейност в областта на качеството, включително и към усъвършенстване на административната дейност.

 

         Необходими дейности AQI :

 • Съставяне на ежегодни програми за подобряване на качеството;

 • Разработка на методи за подобряване на качеството, неговото измерване и оценка;

 • Обучение за използване на статистически методи и тяхното внедряване в практиката;

 • Усъвършенстване организацията на работа в административната сфера;

Икономическия подход за осигуряване на качеството

Джуран формулира основите на икономическия подход за осигуряване на качеството. В своя “Справочник по управление на качеството” той първи класифицира разходите за управление на качеството:

 • Разходи за недопускане на дефекти;

 • Разходи за оценка на качеството;

 • Разходи, свързани с вътрешни пропуски;

 • Разходи, свързани с външни пропуски.

10 етапа за подобряване на качеството

1. Формирайте осъзната потребност от качествена работа и създайте условия за подобряване на качеството.

2. Установете цели за постоянно усъвършенстване на дейността.

3. Създайте организация, която ще работи за достигане на целите, създавайки условия за откриване и решаване на проблемите;

4. Дайте възможност за обучение на всички сътрудници на организацията;

5. Реализирайте проекти за решаване на проблемите;

6. Информирайте сътрудниците за достигнатите подобрения;

7. Изразявайте признанието си на сътрудниците, допринесли най-много за подобряване на качеството.

8. Съобщавайте за резултатите.

9. Регистрирайте успехите.

10. Внедрявайте постиженията, които сте успели да постигнете в течение на годината благодарение на редовно функциониращи системи и процеси в организацията;

 

Пътна карта за планиране на качеството

1.      Изяснете кои са вашите потребители.

2.      Определете запитванията на вашите потребители.

3.      Преведете тези запитвания на ваш език.

4.      Разработете изделие или услуга, които ще ги удовлетворят.

5.      Оптимизирайте свойствата на даденото изделие или услуга, така че да удовлетворите очакванията на потребителите.

6.      Оптимизирайте свойствата на изделието или услугата така, че те да съответстват не само на очакванията на вашите потребители, но и вашите собствени изисквания.

7.      Оптимизирайте свойствата на изделието или услугата, така че те да съответстват не само на изискванията на вашите потребители, но и вашите собствени изисквания.

8.      Разработете процес на производство на това изделие или услуга.

9.      Оптимизирайте този процес.

10.  Убедете се, че този процес позволява да произведете нужните изделия или услуги при съществуващите условия на производство.

11.  Превърнете този процес в конкретни операции.