Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

  

СТАНДАРТИ  ISO 9000

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

TQM СТАНДАРТИЗАЦИЯ

СТАНДАРТИ  ISO 9000

РАЗВИТИЕ НА TQM СТАНДАРТИТЕ  

СТАНДАРТ ISO 9004: 2009

СЕРТИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ПО КАЧЕСТВО 

 

Стандарти ISO 9000

Модел или схема на организация на процесите, осигуряваща максимално високо качество в работата на организациите, включвайки всички компоненти на качеството (качество на продукта, процеса, управлението, работника и организацията).  

 

 

 

 

Подход към организацията, като система от взаимодействащи процеси и утвърждаване на тяхното изпълнение във формата на документирани процедури.

 

Характеристики на стандартите ISO 9000

  • Не се явява стандарт за качеството на произвеждания продукт;

  • Описва изискванията към бизнес процесите на организацията и обхваща всички етапи от жизнения цикъл на продукта; 

  • Подпомага организациите при внедряване и осигуряване функционирането на система за мениджмънт на качеството;

  • Представлява съгласуван комплекс от стандарти, съдействащи на взаиморазбирането в националната и международна търговия;

  • Стандартът е универсален и приложим към всяка сфера на дейност;

Философия на стандартите ISO 9000

 

База  на стандартите ISO 9000

Всеки ръководител и всеки покупател имат две алтернативи на поведение по отношение контрола на работа на доставчика (изпълнителя):

1.      Контролиране хода на изпълнение на поръчката с цел предотвратяване на некачествени резултати, като при това се изразходват значителни средства за контролни мероприятия.

2.      Пълно доверие в работата на изпълнителя, икономисвайки средствата за контрол, но поемайки риска от загуби, вследствие на некачествено изпълнение.

На втората алтернатива се базират групата стандарти ISO 9000. Философията на ISO 9000 се базира на използването на правилата за доверие, позволяващи рационално използване на ресурсите, както на всяко предприятие поотделно, така и на икономиката като цяло.

 

Същност на стандартите ISO 9000

Деминг описва ред закономерности, позволяващи нагледно да се покаже значението на стандартизацията за системите по качество:

 

                 "Правило на недоверието": рационалния потребител  избира алтернатива 1 при R>C/L

 

 

                 "Правило на доверието": рационалния потребител избира алтернатива 2 при R<C/L

 

                           Където:
          R – вероятност за некачествен резултат

C – разходи за контрол, предотвратяващ некачествен резултат;

L – загуби от възникване на некачествен резултат;

 

Естествено, икономически по-изгодна се явява втората алтернатива на поведения, предполагаща доверие между партньорите. За нейното използване е необходимо вероятността за получаване на некачествен резултат от доставчика да е възможно минимална.

 

Проблемът е в обективната оценка на значението R, т.е. да се определи степента на доверие в партньора, доставчика или сътрудника, така че работата му да не се контролира.

 

Предназначение на стандартите ISO 9000

Може да се счита, че стандартите ISO 9000 са разработени, за да дадат на организациите по-голяма увереност в доставчиците, както и да им дадат възможност за по-точно оценяване на значението R.