Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

СЪЩНОСТ НА TQM

 

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В TQM

СЪЩНОСТ НА TQM

ВНЕДРЯВАНЕ НА TQM

TQM  ПРИНЦИПИ

 

Тотално управление на качеството TQM (Total quality management)

 

Общо организационен метод

Метод за непрекъснато подобряване на качеството на всички организационни, производствени и сервизни процеси.

 

Начин на мислене и работа

Стремеж към достигане на непрекъснато усъвършенстване, осъществявано при участие на персонала и насочено към потребителите.

 

Философия на работа и ред,

Ръководещи принципи, които се явяват база за постоянно подобряване дейността на организацията.

 

Еволюционна система

Получила развитие благодарение на успехите на промишлеността  и постоянно подобряващите се продукти, насочени към удовлетворяване на потребителите в бързо променящия се свят.

 

Концепцията TQM се развива в продължение на много години от организации, търсещи пътища за подобряване на качеството на своите продукти.

 

Главна идея на TQM

Състои се в това, че организацията трябва да работи не само над качеството на продукцията си, но и над качеството на организацията ката цяло, включително и над работата на персонала.

 

Главна идея на TQM

 

Постоянното едновременно  усъвършенстване на тези три променливи (продукция, организация, персонал) позволява постигне на по-бързо и ефективно развитие на бизнеса.

 

Качеството се оценява по трите показателя

 

Принцип на действие на TQM

Може да се  сравни с топка лежаща на наклонена плоскост.  За да остава топката на определено ниво, тя трябва да се поддържа от долу или да се изтегля нагоре.

Принцип на действие на TQM

 

TQM включва два механизма, които позволяват постоянно да се усъвършенства и развива бизнеса:

 

         Quality Assurance(QA )

Поддържа необходимо ниво на качество и предоставя на клиентите определени гаранции, даващи им увереност в даден продукт.

 

Quality Improvements(QI)

Предполага, че нивото на качеството не само трябва да се поддържа, но и да се повишава, като съответно се повишава и равнището на гаранцията.

 

Характеристики на TQM

 

Целева ориентация на TQM :

Качеството се явява приоритет в управление на компанията като за целта;

Вътрешни атрибути на TQM

 • Персоналът се разглежда като най-големият капитал на компанията и се създават всички условия, за да се използва максимално неговият творчески потенциал. Целият персонал участва в дейността по управление на качеството.

 • Реализира се концепция за постоянно и повсеместно подобряване на дейността  с цел постигане на по-добро качество и намаляване на загубите. Концепцията се реализира с малки стъпки, но те се правят често и навсякъде.

 • Персоналът е обучен за работа в екип, при което ефектът от съвместната работа значително превъзхожда сумата от резултатите на отделните изпълнители.

 • Всеки служител на компанията владее методите за анализ и решаване на проблеми, като използва съответни инструменти за управление на качеството.

 • Основна задача в работата на компанията се явява предотвратяването на дефекти и несъответствия, а не контролът и отстраняването след откриването им.

 • Решенията се приемат на базата на реални факти и след техния всестранен анализ,  а не на базата на интуиция и прибързани констатации.

 • Статистическите методи се явяват основни при събирането и обработката на данни. Целият персонал владее прости и достъпни статистически методи.

 • Компанията се разглежда като взаимно свързани и взаимно зависими процеси, на базата на които се движат информацион-ните потоци и се изгражда организационната й структура.

Организационни признаци на TQM

Ползи от TQM

Практиката  показва, че квалифицираното използване на TQM осигурява:

 • Увеличаване степента на удовлетвореност на клиентите от предлаганите им продукти; 

 • Подобряване имиджа и репутацията на организацията;

 • Повишаване производителността на труда;

 • Повишаване на печалбата;

 • Повишаване качеството и конкурентоспособността на продуктите;

 • Осигуряване на икономическа устойчивост на организацията;

 • Обезпечаване на рационалното използване на всички видове ресурси;

 • Повишаване на качеството на управленските решения;

 • Внедряване на най-новите постижения в техниката и технологиите.