Тотално управление на качеството

©Христо Тужаров, 2009

 

ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

[Home] [Съдържание] [Бизнес консултации] [Инфопедиа] [Асеневци]

 

РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ РАЗВИТИЕТО НА КАЧЕСТВОТО

ЕВОЛЮЦИЯ НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА МЕТОДОЛОГИИТЕ  ЗА КАЧЕСТВО

ЕВОЛЮЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВОТО 

Еволюция на организацията

 

В съответствие с еволюцията на концепциите за качество се променят и самите организации.

 

Стремежът е да се постигне пълна интеграция на различните структурни компоненти – функции, йерархични нива и процеси.

 

От показаната по-горе схема се вижда,  че концепциите налагат преход от вертикална интеграция (ниските нива са по-добре свързани с високите) към хоризонтална интеграция (свързване на различните функции, такива като маркетинг разработка производство продажби).

 

Вертикална интеграция при еволюция на организацията

 

Съответствие на стандарта

Реализира се йерархическа интеграция на техниката чрез специфицирани технологични линии. Остава разделен процесът на усъвършенстване, реализиран  с помощта на управление, инженеринг и всекидневната работа, изпълнявана от работниците на технологичните линии.

 

Съответствие на стойността

Работата по усъвършенстване на качеството се интегрира по всички нива на йерархията. Мениджърите и инженерите намират начин с помощта на работниците да намаляват  себестойността чрез промени в процеса на производството и в дизайна на продуктите.

 

Хоризонтална интеграция при еволюция на организацията

 

Съответствие на използването

Изисква интеграция на всички функции, така че организацията да може да осигури очакваното от потребителите качество.

 

Функциите стават взаимно зависими:

 

събиране на данни от изследване на пазара разработка на продукт, базиран на тези данни реализация на процес за производство на продукта продажба и доставка на продукта до потребителя  повтаряне на цикъла.

 

Фактически стремежът на организацията е свързване на всички подразделения с цел удовлетворяване на потребителя.

 

Съответствие на скритите потребности

Изисква интеграция на процесите.