Технологично неутралена архитектура TNA

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

Архитектура NGOSS

 

Технологично неутрален компонентен модел

Технологично неутралена архитектура TNA

 

Технологично неутрална архитектура TNA (Technology Neutral Architecture )

Явява се част от концепцията NGOSS. Прилагането и подпомага интеграцията на готови OSS/BSS решения.

 

Предлага структури и конструкции, необходими за поддръжка на процеса на анализа, проектирането, разработката и разгръщането на NGOSS-базирани програмни решения.

 

       Основна задача на TNA

Разделяне на бизнес логиката и компонентите на реализация, с цел повторно използване на бизнес логиката и независимост на бизнес процесите от конкретните програмни решения.

 

TNA  принципи:

 • Общ компонентен модел на NGOSS-съвместими подсистеми, описващ проектирането, използването и управлението на отделни компоненти;

 • Обща комуникационна шина за данни (ESB), осигуряваща надежден, безопасен и технологичен неутрален начин за обмен на данни между компонентите

 • Сървър за управление на бизнес-процессите, осигуряващ изпълнение и контрол на бизнес процеси, намиращи се извън рамките на конкретен компонент

 • Сървър за управление на общосистемната политика и бизнес провила, които позволяват да се управляват процеси, компоненти, права за достъп и жизнен цикъл на подсистеми в декларативен вид.

 • Репозитарий на метаданни, съдържащ информация за компоненти, бизнес-процеси, бизнес-правила и системна политика

 • Съответствие на структурите данни на модела SID и прилагане на общосистемна политика за контрол на съдържанието, достъпа и цялостта на данните; 

 • NGOSS-шлюзове за преобразуване (NGOSS mediation), осигуряващи интерфейс към  NGOSS-несъвместими подсистеми, преобразуващи данни, съобщения, отдалечени заявки в съответствие със SID, TNA и избрания компонентен модел.

Видове  TNA  услуги

 

      Служебни услуги – необходими са за поддръжка на архитектурата NGOSS. Към тях се отнасят:

 • Услуги за регистрация – предоставят служебен интерфейс (за добавяне, модификация, унищожаване и преглед на данни за компоненти, договори и екземпляри на договор)  към системния репозитарий NGOSS;

 • Услуги на репозитария осигуряват логическо представяне на цялата информация за разгъната разпределена система;

 • Услуги за имена – служат за генерация и определяне на имена на различни същности, съдържащи се в репозитария, както и за намирането им по този идентификатор;

 • Услуги за местоположение - предназначени са за търсене на обекти. Позволяват намирането на адрес на екземпляр на договор не само по идентификатор, но и по друго негово свойство.

     Бизнес-услуги – поддържат бизнес функционалността на архитектурата NGOSS (например биллинг, тарифициране,

управление на данните за работа на мрежата и т.н.);

 

     Услуги за управление – подразделят се на:

 • Услуги за управление на бизнес процеси;

 • Услуги за управление на политики;

 • Услуги за управление на сигурността.

 

Обща комуникационна среда на TNA  (Common Communication Vehicle, CCV).

 

Взаимодействието между компонентите на системата, съгласно концепцията TNA, се осъществява посредством обща комуникационна среда CCV

CCV представлява обща шина за съобщения, която не е свързана с конкретна технология за реализация и осигурява предаване на информация между приложните обекти.

 

 

         Механизъм за повикване (Invocation Mechanism) -  осигурява средства за изпълнение на функции, свързани с повикване на операции от съответния екземпляр на услугата. Към тези функции се отнасят:

 • Определяне местоположението на обекта, представляващ услугата;

 • Коректно използване на комуникационната среда;

 • Обработка на резултата от заявката и т.н.

Диаграма на взаимодействие в среда CCV

 

Диаграмата на взаимодействие показва типов обмен на съобщения между компонентите на система NGOSS чрез общата комуникационна среда CCV - от първоначалната регистрация  на екземпляр на договор, през определяне местоположението на съответния обект до заявка за негова функционалност.