Карта на приложенията TAM

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

Карта на приложенията TAM

TAM МАРКЕТИНГ/ПРОДАЖБИ

TAM Управление  на отношенията с клиентите

 

TAM Управление на услугите

TAM Управление на ресурсите

TAM Управление отношенията с доставчици/партньори

TAM Управление на предприятието

 

 

Карта на телеком приложенията  ТАМ (Telecom Application Map )

Явява се съставна част от концепцията за анализ, проектиране и създаване на системи и програмно осигуряване от ново поколение -  NGOSS (New Generation Operations Systems and Software).

 

TAM представлява йерархия от задачи, обезпечаваща функционирането на системите OSS/BSS, която е базирана на методологията за представяне на бизнес процесите eTOM и Корпоративния информационен модел  SID.

 

TAM представлява обобщена класификация на приложните информационни системи на телеком оператора и служи, като база при проектиране и изграждане на ефективна инфраструктура на (множество интегрирани приложни  информационни системи.

 

TAM се явява основа за контрола на съответствие на решенията на различни доставчици с принципите на NGOSS.

 

Съдържание на картата на приложения ТАМ

Както и картата на бизнес-процесите eTOM, картата на приложенията TAM има матрична структура.

 

 

По хоризонталата са разположени функционални области, съответстващи на хоризонталните групи процеси в eTOM: Маркетинг / Продажби (Market / Sales), Управление на продуктов портфейл (Product Management), Управление на отношениями с клиента (CustomerManagement), Управление на услугите (Service Management), Управление на ресурсите (Resource Management), Управление на отношенията с доставчици / партньори (Supplier / Partner Management) и Управление на предприятието (Enterprise Management).

 

По вертикалата основните хоризонтални области са разбити в съответствие с вертикалните групи на eTOM: Готовност за работа и експлотационна поддръжка (Operations Support and Readiness), Продажби/обработка на заявки  (Fulfillment), Управление на качеството (Assurance), Биллинг (Billing).