СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Системната информационна карта SIM (Systems and Information Map)

Използва се за структуриране на данните в модела SID.

 

         Информационна същност – основен структурен елемент на картата SIM.  

 

       Определение – единица данни, притежаваща набор от описващи я атрибити и участваща в отношения с други същности.

 

       Видове същности – могат да бъдат материален обект, вид дейност или понятие.

 

      Домейн – област, обхващаща определен брой силно свързани същности, съществуваща относително самостоятелно.

 

     Детайлизация – както и бизнес процесите, информационните същности подлежат на декомпозиция на няколко нива.

 

Видове системни карти SIM

Разработени  са два вида системни карти:

 

        Бизнес ниво на модела SID

Състои се от 8 домейна. Позволява да се определят основните същности и операции на бизнес процесите, които се извършват с тези същности.

 

Това  ниво на абстрахиране е удобно за разбиране на системата като цяло, т.е. на взаимовръзките и зависимостите между ключовите същности без  задълбочаване в тяхната реализация като приложение.

 

      Системно ниво на модела SID

Състои се от 9 домейна. Допълнително е включен домейна Архитектура, обединяващ същности, определящи архитектурните особености на системата за управление на предприятието.

 

Системното ниво позволява детайлизиране на всяка конкретна същност, представена на бизнес ниво, за да се даде възможност съответното описание да се използва при програмиране на приложни системи.

 

Системното ниво е йерархично и йерархията е стого дървовидна. Това дава възможност на отделните същности не само да имат връзки помежду си, но и между отделни разклонения в йерархията на наследяване.

 

Системното ниво се явява обектно-ориентиран информационен модел. Той включва описание на свойства, методи, ограничения и взаимовръзки.

 

Моделът не зависи от начина на съхранение на данните, използваното програмно осигуряване и протоколите за достъп до данните.

 

Всеки домейн обединява информационни елементи, отнасящи се към определена част от дейността. Особено място заемат същностите, които се явяват общи за всички останали домейни..

 

Връзки на еТОМ и информационната карта SIM

 

 

 

Системната информационна карта е тясно свързана с картата eTOM (enhanced Telecom Operations Map).

 

Съответствието на всеки домейн с група бизнес процеси eTOM упростява анализа на информационните потоци, свързани с дейността на компанията.

 

Съответствието е създадено при отчитане на следните принципи:

 • По възможност същността трябва да бъде непосредствено асоциирана само с един бизнес процес – първичен. Първичният процес осъществява управление на пълния жизнен цикъл на същността и всички нейни компоненти;

 • Ако еднозначното съответствие на бизнес процес и същност не може да бъде установено, то същността може да бъде отнесена към два, но не повече процеса. В този случай, тези два процеса се явяват първични по отношение на същността.

SID домейни

Картата на бизнес модела SID се  състои от осем домейна:

 1. Маркетинг / Продажби ( Market / Sales) – обединява информационните същности, характеризиращи маркетинговата дейност на компанията, организацията и изследванията на продажбите;

 2. Клиент (Customer) – включва всички данни отнасящи се за частен или корпоративен потребител, използващ продуктите на компанията;

 3. Продукт (Product) – поддържа работата с продуктовия портфейл на компанията и с данните за жизнения цикъл на продуктите. Продуктите са материални или нематериални обекти, които компанията продава с цел получаване на печалба, докато услугата представлява специфична мрежова функционалност, насочена към удовлетворяване заявките на клиентите. Компанията излиза на пазара с продуктите си, а услугатя се явява вътрешна  дейност на компанията;

 4. Услуга (Service) – включва данните за услугите предлагани от компанията, на база на които се формират продуктите за потребителите;

 5. Ресурс (Resource) – състои се от същности поддържащи работата с данни за ресурсите на компанията;

 6. Доставчици / Партньори (Supplier / Partner) – позволява да се моделира информация за взаимодействието на компанията с нейните доставчици и партньори;

 7. Управление на предприятието (Enterprise) – включва същности, обезпечаващи възможност за моделиране на данни, възникващи в процеса на работа на  предприятието;

 8. Общи бизнес-същности (Common Business Entities) – същностите на този домейн могат да се използват със същностите на всички останали домейни при моделиране на различни аспекти от дейността на компанията.

        Съдържание на SID домейна

За всеки домейн с изключение на домейна Общи бизнес същности е определена управлявана същност - същност, информация за която е събрана в този домейн. Съдържанието на събраните в домейна данни трябва да бъде непротиворечиво и информативно. За осигуряване на тези изисквания за всеки домейн е разработен набор от категории, които трябва да обхващат неговите елементи, както следва:

 • Стратегия и планиране;

 • Управлявана същност, разглеждана в домейна;

 • Спецификация на управляваната същност;

 • Взаимодействие и обмен на информация с управляваната същност;

 • Конфигурация, описваща вътрешната структура на управляваната същност;

 • Параметри, позволяващи да се оцени производителността / ефективността / качеството на управляваната същност;

 • Средства за тестване на управляваната същност за определяне на нейното състояние;

 • Възможни проблеми, които могат да възникнат във връзка с управляваната същност на домейна;

 • Стойност на управляваната същност;

 • Данни за периода от време на използване на управляемата същност;

Представения набор от категории може да служи като критерий за пълнотата на данните при самостоятелна разработка на информационен модел на база  SID.