ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

WBEM (Web-based Enterprise Management)

WBEM е проект за разработка на стандарти в областта на разпределено управление, на база Web.  Проектът   стартира през 1990г. и в него участват Microsoft, Cisco, Compaq Computer, BMC Software и Intel.

 

Основная идея на WBEM

Използване на Web-технологии по взаимодействие и защита за управление на разпределени корпоративни мрежи, състоящи се от разнородно оборудване и за осигуряване на обмен на данни между тях.

 

Основни компоненти на WBEM:

  • Общ информационен модел ( Common Information Model – CIM), определящ правилата за представяне на елементите на ИТ-инфраструктурата, явяващи се предмет на управление във вид на обекти и отношения помежду им.

  • Средство за описание формата на управляващи съобщения XML (eXtensible Mark-up Language);

  • Протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol), използван за предаване на управляващи съобщения.

Моделът CIM става един от първите примери за използване на информационно моделиране при разработка на системи за управление на информационни компании.

 

Компоненти на стандарта  CIM ( Common Information Model)

 

         Спецификация на инфраструктурата на CIM

Определя архитектурата и концепцията CIM, включително език за описание на схеми CIM.

 

Архитектурата CIM е описана на объектно-ориентиран език UML.

 

Управляващите елементи са представени във вид на класове, отношения между тях – във вид на асоциации. За детайлизация на елементите се използва наследяване.

 

         Схема CIM

Представлява концептуално описание на набора обекти, явяващи се база на ИТ-инфраструктурата, и отношенията между тях.

 

В схемата са определени такива класове като „Компютърна система” , „Операционна система”, „Мрежи” и др. 

 

Схемата съдържа само базови характеристики на елементите и предвижда механизми за разширения, позволяващи включване и модел на свойствата, специфични за оборудването на конкретен производител.

 

         Цел на CIM

Създаване на система, способна да управлява разпределена ИТ- инфраструктура, състояща се от разнообразни модули и приложения от различни производители.

 

CIM определя единен формат за описание на важни от управленска гледна точка характеристики на разнородни мрежови елементи, което обезпечава обмен на тези данни между всички системи, поддържащи CIM.

 

Представянето на CIM класовете във вид на XML-схеми и поддръжката на протокола HTTP за предаване на съобщения позволява да се автоматизира такъв обмен на съобщения.

 

Преимущества от използването на CIM:

  • Независимост от технологии и платформи, използвни както в управляемите системи, така при самата разработка;

  • Не се  изменя вътрешната логика на управляваната система;

  • Съкращаване на общите разходи по внедряване и поддръжка на системата за разпределено управление;

  • Повишаване на ефективността от работата на ИТ-инфраструктурата;

  • Получаване на конкурентно преимущество за сметка на подобряване на качеството;

  • Съкращаване на раходите за сметка на по-ефективно или повторно използване на елементите, поддържащи стандартите за взаимодействие и управление.

Единен информационен модел SID

 

CIM се явява база за разработка на специализирания информационен модел SID Shared Information/Data Model за телекомуникационния отрасъл, предложен от TeleManagement Forum в рамките на проекта NGOSS.  Моделът SID съдържа описания на елементите и структурите от данни, включени в бизнес процесите на една телекомуникационна компания.