ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

ИНФОРМАЦИОНО МОДЕЛИРАНЕ

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ CIM

 

ОБЩ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕЛ SID

СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИОННА КАРТА SIM

SID ДОМЕЙН КЛИЕНТ 

SID ДОМЕЙН РЕСУРС

SID ДОМЕЙН ПРОДУКТ

SID  ДОМЕЙН УСЛУГА

SID ДОМЕЙН ОБЩИ БИЗНЕС СЪЩНОСТИ

 

Информационо моделиране

Явява се съставна част от моделирането на данни и дава формализирано представяне на обекти (същности) и понятия, техните свойства и отношения, както и операциите които могат да се извършват с тях.

 

 

 

Информационо моделиране

 

 

Основни понятия за информационо моделиране

 

         Информационен модел – отразява процесите по възникване, предаване, преобразуване и използване на информация в системи с различна природа.

 

         Екземпляр - представяне на предмет от реалния свят  с помощта на определен набор негови характеристики, съществени за решаване на дадената информационна задача.

 

         Обект - множество екземпляри, притежаващи едни и същи характеристики и подчиняващи се на едни и същи правила. Всеки обект в информационния модел трбва да има уникално име и да бъде идентифициран с ключ.

 

       Обект на  информационното моделиране – домейн, който може да бъде напълно описан от определен набор същности, свойства, отношения и операции.

 

Видове обекти

Голяма част от обектите, които се използват при информационното моделиране се  отнасят към една от следните категории:

 

       Реален обект –  абстракция на физически сществуващи предмети (клиент, доставчик, услуга).

 

       Роля – абстракция на предназначение на човек, част от оборудване или организация (студент, касиер, управител) .

 

       Събитие /процес – абстракция на някакво дейсвие (продажба, изпит, доставка).

 

       Взаимодействие – обекти, създавани от отношения между други обекти (продадена стока, комуникация с клиента).

 

       Спецификация – използват се за представяне на списъци от характеристики (цвят на кола, оцевки от изпит).

 

Основна задача на информационното моделиране

Разработка на формално описание на дадена предметна област, не зависещо от особеностите на реализация на модела и съответното програмно осигуряване.

 

Използването на единен информационен модел осигурява на организацията конкурентно преимущество, заключаващо се в:

 • Реализация на прозрачен и надежден механизъм за управление;

 • Минимизиране на издръжките, свързани с администрирането на голямо количество разпръснати и слабо интегрирани информационни системи;

 • Повишаване на коефициента на използване на ИТ инфраструктурата;

 • Оптимизиране на голямо количество параметри, касаещи операционната и стратегическа дейност на организацията (например въвеждане на нов продукт).

Единен информационен модел

Независим от особеностите на практическата реализация модел, който служи за представяне на важни от гледна точка на бизнеса концепции и същности, техните характеристики и отношения.

 

Речници

Бази данни

Текстови документ

Информационен модел

Не създават цялостна представа за връзките между понятията, които се съдържат в тях.

Силно зависят от конкретната платформа и използания език.

Използва се излишна и несъгласувана терминология.

Независим от практическата реализация за представяне на същностите и връзките помежду им.

 

Информационния модел позволява:

 • Да се опише взаимодействието и даде визуална представа за същностите и връзките помежду им;

 • Да се представи точна и пълна информация, за сметка на използване на препоръки за моделиране;

 • Да се сформира единен поглед към целия информационен пълнеж на бизнеса.

Преимущества от използване на единен информационен модел:

 • Създава се единен формат за събиране и обмен на данни както в рамките на една организация, така и между различни организации;

 • Същаствено се упростява задачата за интеграция на различни модули от системите за управление на организацията;

 • Създава се възможност за използване на единна база данни за всички бизнес процеси;

 • Осигуряват се условия за внедряване и водене на корпоративни  каталози за продукти, услуги и ресурси.