ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОЦЕСИ

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

МОДЕЛ ETOM

СТРУКТУРА НА ETOM

ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОЦЕСИ

СТРАТЕГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОДУКТ

ОПЕРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

Декомпозицията на процесите представлява структурен подход към анализ на дейността на организация чрез представяне на бизнес процесите и тяхната вътрешна структура.

 

Същността на метода е илюстриран на фигурата по-долу. Показана е декомпозицията на процес Х. При изпълнение на анализа функциите, характеристиките и т.н , се разделят на три елемента от по-ниско ниво.



ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОЦЕСИ



Обикновено декомпозицията се определя от анализа на детайлите на разглеждания процес, както и от планови решения, на база оценъчни разсъждения.

 
Методът за декомпозиция на процесите има следните общи характеристики:

  • Разделя процеса на неговите компоненти;

  • Осигурява представа за структурата и основното съдържание на група процеси;

  • Декомпозицията на по-ниски нива позволява откриване на малки детайли;

  • Декомпозицията продължава до тогава, докато не бъде достигната цялостна представа за процеса и неговите компоненти.

  • Позволява да се получи статично представяне на процеса;

  • Не изисква описание на взаимовръзките между елементите на процеса;

  • Елементите на процеса могат да се използват в последователности от операции по различни начини.