СТРУКТУРА НА ETOM

 

Home / Съдържание / Консултации / Асеневци / Инфопедия

 

МОДЕЛ ETOM

СТРУКТУРА НА ETOM

ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОЦЕСИ

СТРАТЕГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОДУКТ

ОПЕРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

 

Структура на eTOM

Съгласно модела eTOM, бизнес-процесите са декомпозират на наколко йерархични нива.

 

еТОМ е насочен към телекомуникационния отрасъл и обхваща общи за отрасъла бизнес процеси. Декомпозицията по нива в модела се осъществява до трето ниво, където все още не се появяват различия, касаещи спецификата на отделните телеком компании. Това определя модела като инструментариум, приложим за всеки телеком оператор.

 

eTOM архитектура на бизнес-процесите

eTOM архитектурата на бизнес-процесите, разработвана от TM Forum, представлява референтна схема (референтна – оптимизирана схема на действия, приложима в различни ситуации) за класификация и описание на бизнес процесите на телеком оператори с различни нива на декомпозиция.

 

Тази стратегия налага да се обърне особено внимание на структурата на процесите, техните компоненти и съгласуваност, както и на свързаните с това аспекти – бизнес роли и задължения.

 

 Определяйки тези аспекти, моделът eTOM осигурява база за формиране на изисквания към системните решения, техническата архитектура и пътищата за реализацията и, но не определя конкретните начини за реализиране на тези изисквания.

 

В основата еТОМ модела стои йерархична декомпозиция на стандартен набор от процеси, описани на 4-ри нива на детайлизация.

На най-горното (нулево) ниво се намират три основни области бизнес процеси:

  • Стратегия, инфраструктура и продукт;

  • Операционни процеси;

  • Управление на организацията.

На база тези области е базирана общата класификация на системите за поддръжка на eTOM. Тя включва:

  • OSS - система, за поддръжка на операционните процеси;

  • BSS – процеси от групата Стратегия, инфраструктура и продукт.

  • ESS (Enterprise Support System  

eTOM архитектура на бизнес-процесите

 

Компоненти на eTOM архитектурата

Схемата eTOM в графичен вид илюстрира бизнес-процесите необходими за функциониране на телеком оператора на услуги.

 

Архитектурата  eTOM описва в текстови вид бизнес-процесите показани в графичната схема.


              Стратегия, инфраструктура и продукти  (SIP - Strategy, Infrastructure, Product) -  включва целия спектър въпроси свързани със стратегията на организацията, развитието на инфраструктурата и управление на жизнения цикъл на продуктите (услугите).

 

              Операционни процеси (Operations)  – явяват се най важните процеси в една телекомуникационна компания, основа на които се явява представянето и осигуряването на услуги и биллинг.

 

                 Биллинг – автоматизирана система за отчет на предоставените услуги, ценообразуване и предоставяне на сметки  за плащане.

 

             Управление на организацията (Enterprise Management)  – обхваща общи въпроси по осигуряване дейността на организацията, такива като управление на кадри, финанси и активи, знания, външни връзки и т.н.

 

На 1, 2 и 3 нива от модела  eTOM се извършва детайлизация на описаните по-горе области до подпроцеси (например, Диагностика на проблеми или Контрол на показателите за производителност на ресурсите).

 

При необходимост от по нататъшна детайлизация може декомпозицията да продължи в съответствие със спецификата на конкретната компания, като се достигне до ниво на детайлизация необходимо за решаване на поставените задачи.