Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ПРОЦЕДУРНО ПРОГРАМИРАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ПРОГРАМНИ ЕЗИЦИ 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОГРАМНИТЕ ЕЗИЦИ

 

ПРОЦЕДУРНО ПРОГРАМИРАНЕ

 

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ  ООП

 

ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ

 

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА WEB  СТРАНИЦИ

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ

 

Процедурното (алгоритмично) програмиране

Базира се на метода на последователна детайлизация на алгоритми.

 

Фази на програмиране:

 

Обща фаза

Формулира се основния алгоритъм, който се състои от крупни блокове (команди), част от които не са от системата команди на програмния език. В този случай те се записват като имена на допълнителни алгоритми.

 

Детайлизирана фаза

Всички допълнителни алгоритми се разписват с използване на команди от системата команди на програмния език.

 

Базови алгоритмични структури:

 

Линейна

Всички команди се изпълняват в линейна последователност, една след друга.

 

Разклонена

В разклонените алгоритми се включват условия, в зависимост от изпълнението или неизпълнението на които се изпълнява една или друга последователност от команди (серии).

 

Циклична

В цикличните алгоритми влизат последователност от команди, които се изпълняват многократно. Такава последователност от команди се нарича цикъл.

 

Създаване на алгоритми:

  • Записани на естествен език;

  • Изобразени във вид на блок-схема;

  • Записани на алгоритмичен език;

  • Кодирани на програмен език.