Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

ПРОГРАМНИ ЕЗИЦИ

Programming Language (PL)

 

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ПРОГРАМНИ ЕЗИЦИ 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОГРАМНИТЕ ЕЗИЦИ

 

ПРОЦЕДУРНО ПРОГРАМИРАНЕ

 

ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ  ООП

 

ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ

 

ЕЗИЦИ ЗА ОПИСВАНЕ НА WEB  СТРАНИЦИ

СКРИПТОВИ ЕЗИЦИ

 

Определение за програмни езици

 • Формална знакова система, предназначена за описване на алгоритми  във форма, която е удобна за използване в компютъра.

 • Език да описване на програми.

 

ПРОГРАМНИ ЕЗИЦИ

 

 

           Задача на програмните езици

Да осигури подходяща среда за взаимодействие на човека с компютъра и компютърните мрежи

 

           Функции на програмните езици

Езикът за програмиране е предназначен за разработка на компютърни програми, които се използват за предаване на компютъра инструкции за реализиране на следните функции:

 • Търсене, обработка и предаване на данни;

 • Определяне на действията, изпълнявани от компонентите на компютъра;

 • Описание на процесите.

 

          Изпълнение на програмните езици

Езиците за програмиране използват специални конструкции за определяне и манипулиране на структурите от данни и за управление на информационните процеси.

 

Атрибути  на програмните езици

Езикът за програмиране се явява изкуствен език, в който синтаксиса и семантиката са строго определени, като не се допускат произволни тълкования.

 

Той позволява на програмиста точно да определи:

 • На какви събития ще реагира компютъра;

 • Как ще се съхраняват данните;

 • Какви действия следва да се изпълняват над данните при различни обстоятелства.

            Синтаксис на езика – описва система от правила за написване на езикови конструкции.

 

          Семантика езика – определя смисъла на създадените езикови конструкции. Семантиката на езика зависи от използвания информационен модел.

 

Области на използване на програмните езици

Езиците за програмиране се използват във всички области на човешката дейност:

 • Научни изчисления (C++, FORTRAN, Java);

 • Системно програмиране (C++, Java);

 • Обработка на данни (C++, COBOL, Java);

 • Изкуствен интелект (LISP, Prolog);

 • Издателска дейност (Postscript, TeX);

 • Отдалечена обработка на информация (Perl, PHP, Java, C++);

 • Описание на документи (HTML, XML).

Характеристики на програмните езици

 • Наличие на среда за програмиране, поддържаща разработката на приложения на съответния език за програмиране;

 • Удобство за съпровождане и тестване на програмите;

 • Стойност на разработката с използване конкретния език за програмиране;

 • Простота и ефективност на конструкциите на езика;

 • Приложение на обектно-ориентирания подход.

Програмиране

Процес на създаване на програма. Програмирането се осъществява от програмисти, използващи програмен език и инструментално програмно осигуряване.

 

           Процес на програмиране

Програмата се пише на изкуствен език, състоящ се от ключови думи и правила (синтаксис),  които се  използват за  създаване на инструкции, които компютърът да следва. Повечето програми са написани чрез използване на текстов редактор или текстообработваща програма, за да се създаде началния код, който след това се интерпретира или компилира в машинен език, подходящ за изпълнение от компютъра.

 

Процесът на програмиране включва:

 • Формулиране на задания,

 • Разработка на програмата, включително кодиране и тестване,

 • Създаване на нови версии.