Програмно осигуряване

© Христо Тужаров, 2008

БАЗИ ДАННИ

[Home] [Съдържание] [В началото] [За проекта] [За автора] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 

ПРИЛОЖЕН ПРОЦЕС

 

ВИДОВЕ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ

 

БАЗИ ДАННИ

 

Данните са важен ресурс на една организация, който изисква внимателно планиране и управление. С нарастване мощността на компютрите, вече не е проблем всеки потребител да изгражда собствена база данни.  Днес са редки случаите на информационни приложения, които не използват бази данни.

 

 

БАЗИ ДАННИ 

 

Модел на базата данни

Модел на базата данни

 

Система за управление на база  данни

Сложни софтуерни пакети, поддържащи базата от данни и осигуряващи интерфейс с потребителите и потребителските програми.

 

Основни характеристики на СУБД:

 • Софтуер, който обезпечава достъпа  на потребителите и на приложните програми до базата данни.

 • Представя   логически данните пред потребителите. Подробностите за това как и къде се съхраняват данните са скрити за потребителите.

 • След актуализация на данните се грижи за тяхното съответствие.

 • Осигурява и контролира правото на достъп на потребителите.

Спомагателни средства на базата данни

       

         Езици за запитване

Разработени са за обикновените потребители, правещи запитвания към базата данни.  Лесни са разбиране и употреба и обикновено са съставени от изречения близки до говоримия английски език.

 

            Речници за данни

Набор от данни за самите данни. Съхраняват информация за:

 • типа на записите;

 • имената и типовете на полетата;

 • друга информация за структурата на базата данни.

Спомагателни средства за наблюдения и оценка

Чрез тях се определя степента на използване на данните от отделните потребители и се разпределят разходите помежду им.

 

           Генератори на отчети

Позволяват задаването на различни формати за изходните данни. Обикновено те са мощни и лесни за използване.

 

Видове бази данни

 

Йерархичен модел на БД

 • Данните се съхраняват в предварително определена йерархия;

 • Йерархичното дърво е обърнато с корена нагоре;

 • Бърз достъп;

 • Съхранява се излишна информация

Мрежов модел на БД

 • Обектите от една предметна област са обединени в мрежа/множество/;

 • БД се състои от няколко множества, а те от своя страна съдържат записи;

 • Една съвкупност от записи може да се съдържа в една или няколко мрежи;

 • Бърз но сложен достъп до данните , изискващ добро познаване логическата структура на данните.

Релационен модел на БД

 • Данните се съхраняват в таблици

 • Всяка таблица се състои от колони  /полета/ и редове /записи/

 • Чрез връзките между отделните таблици се осъществява достъпа до БД

 • По- бавен достъп, за сметка на което работата с БД е опростена;

 • Осигурява относително висока степен на независимост на данните в сравнение с другите модели.

Обектно ориентирани бази данни

Отличават от традиционния релационен модел  и са оптимизирани за съхранение на обекти. Те могат да съхраняват сложни типове неструктурирани данни - глас, видео, текст и изображения.